Lingua   

Tir an airm

Runrig
An teid thu leam a ribhinn og
Gu tir mo gràidh sitheil sona
'S chi thu saighdearan a' ruith
Am measg nan lusan bèagh 'sa mhonadh

Will you go with me, young lass
To the peaceful, happy land I love
And you'll see soldiers on manœuvres
Running through the beautiful, wild moorland greenery

A' Coimhead a mach air maduinn chiuin
Air ball mor cruinn os cionn na beinne
'S bhon is ciuin na tonnan gorm
Tha ceol ru aig ceol na mara

'S an deid thu leam gu tir mo ghraidh
Seall na h-eoin Dhorchas Dhona
Treabhadh speuran as ar cionn
Deanamh air Steornabhagh le cabhaig

Nis leugh t-eachdraich, fosgail suil
Anns gach linn mu dhoigh an Airnm
Stampadh air na croitean seagail
'S beathannan og aig gillean Uibhist

Cha deid mise gu an righ
Cha deid mise an corr a shabaid
O lunnain mheallt, a Bhreatuinn fhoilleil
Cha seas mi ach 'son sith nan eilean

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O


Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org