Language   

15 songs found in Gaelic


Gaelic

Wikipedia

The Ethnologue

Timeline GaelicAn dà là
(Mànran)
An eala bhàn
(Dòmhnall Ruadh Chorùna)
An scathàn (Lo specchio)
(Massimiliano D'Ambrosio)
Cumha Mhic Criomain
(Donald Ban MacCrimmon (Dòmnhull Bàn MacCruimein))
Fear A Bhata
(Jane Finlayson)
Fuadach nan Gàidheal
(Henry Whyte, aka Fionn)
Fuaim a bhlair
(Runrig)
Gur milis Mòrag
(Anonymous)
Gwerz Kiev
(Denez Prigent)
Hallaig
(Somhairle MacGill-Eain [Sorley MacLean])
Iain MacPhaidein: Oidhche mhath leibh
(GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG)
Na Gaidheil am Basra
(Norman McArthur)
Òran do dh’Iain Dòmhnallach
(Mary Ann Kennedy)
Òran nan Raiders
(Julie Fowlis)
Tir an airm
(Runrig)


Search the database for translations into Gaelic

Search the database for translations from Gaelic


Search

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org