Lingua   

Imagine

John Lennon
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVIETNAMITA / VIETNAMESE
IMAGINE

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
HÃY TƯỞNG TƯỢNG

Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường
Thật dễ với bạn nếu thử
Không có địa ngục dưới chân ta.
Trên đầu ta chỉ là bầu trời.
Hãy hình dung tất cả mọi người
sống cho ngày hôm nay

Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia
Không khó lắm để làm đâu
Không có gì để giết hoặc để chết vì nó
Và cũng không có cả tôn giáo.
Hãy hình dung tất cả mọi người
sống một cuộc sống trong hòa bình

Bạn có thể nói rằng, tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành như một

Hãy hình dung thế giới không có tài sản
tôi nghĩ rằng bạn có thể
Không cần phải tham lam hay thèm khát điều gì
Một tình bằng hữu của con người
Hãy hình dung tất cả mọi người

Bạn có thể nói rằng, tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành như một

...cùng chia sẻ cả thế giới..


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org