Language   

Girotondo

Fabrizio De André
Back to the song page with all the versions


Trascrizione in caratteri latini della versione ebraica
אם באה המלחמה
פבריציו ד-אנדרה, 1964
IM BA HAMILKHAMA
אם באה המלחמה, מרקונדירו-נדרה
אם באה המלחמה, מרקונדירו-נדה
על הים ועל הארץ, מרקונדירו-נדרה
על הים ועל הארץ, מי מצילנו
im ba hamilkhàma, markondiro-ndera,
im ba hamilkhàma, markondiro-nda
‘al hayàm ve’àl haèrets, markondiro-ndera,
‘al hayàm ve’àl haèrets, mi matsilènu?
מצילנו החייל צבה שלא רוצה את המלחמה
מצילנו החייל שסורב את המלחמה
matsilènu hekhàyyal shelò rotsè hamilkhàma,
matsilènu hekhàyyal shesòrev et hamilkhàma.
המלחמה כבר התפוצצה, מרקונדירו-נדרה
?המלחמה כבר התפוצצה, מי עוזר לנו
עוזר לנו אדזני, מרקונדירו-נדרה,
עוזר לנו אדוני, הוא מצילנו
hamilkhàma kvar hitpots’tsà, markondiro-ndera,
hamilkhàma kvar hitpots’tsà, mi ‘ozèr lànu?
‘ozèr lànu adonày, markondiro-ndera,
‘ozèr lànu adonày, hu matsilènu.
אדזני כבר ברח, מי יובע לאן
אדזני כבר יצא, מי יובע מתי חוזר
adonày kvar bàrakh, mi yodèa’ leàn,
adonày kvar bàrakh, mi yodèa’ matày khozèr.
המטוס עופה, מרקונדירו-נדרה
המטוס עופה, מרקונדירו-נדה
אם זורק את הפצצה, מרקונדירו-נדרה
אם זורק את הפצצה, מי מצילנו
hamatòs ‘ofè, markondiro-ndera,
hamatòs ‘ofè, markondiro-nda.
im zòker et haftsatsà, markondiro-ndera,
im zòker et haftsatsà, mi matsilènu?
מצילנו חייל-התעופה שלא עושה את הזה
מצילנו חייל-התעופה שלא זורק את הפצצה
matsilènu khayyàl-hate’ufà shelò ‘osè et hazè,
matsilènu khayyàl-hate’ufà shelò zòker et haftsatsà.
הפצצה כבד נפלה, מרקונדירו-נדרה
הפצצה כבד נפלה, על מי תפל
על הכלים תפל, מרקונדירו-נדרה
על היפים ועל הכעורים, מרקונדירו-נדה
haftsatsà kvar nàfla, markondiro-ndera,
haftsatsà kvar nàfla, ‘al mi tipòl?
‘al hakolìm tipòl, markondiro-ndera,
‘al hayafìm ve’àl haki’urìm, markondiro-nda
על הגדולים ועל הקטנים, היא תהרס אותם
על הפקחים ועל הדפוקים, היא תהרג אותם
‘al hagdolìm ve’àl haktenìm, hi tihròs otàm,
‘al hapikhkeìm ve’àl dfukìm, hi tihròg otàm.
יש בורים רבים מאד, מרקונדירו-נדרה,
יש בורים רבים מאד, מי ימלה אותם
לא נוכל יותר לשחק למרקונדירו-נדרה
לא נוכל יותר לשחק למרקונדירו-נדרה
yesh borìm ravìm meòd, markondiro-ndera,
yesh borìm ravìm meòd, markondiro-nda.
lo nùkhal yòter leshàkhek lamarkondiro-ndera,
lo nùkhal yòter leshàkhek lamarkondiro-nda.
והלחו לשחק מעט יותר במקום אחר
והלחו לשחק איפה אין יש המלחמה
vehìlkhu leshàkhek me’àt bemàkom akhèr,
vehìlkhu leshàkhek èyfo en yesh hamilkhàma.
המלחמה יש בכל מקום, מרקונדירו-נדרה,
כל הארץ באבל, מי ינחם אותו
ינחמו אותו האנשים החיות והפרחים
היערים והעונות עם אלף הצעות
hamilkhàma yesh bekòl màkom, markondiro-ndera,
kol haèrets beèvel, mi yenàkhem òto?
yenàkhmu òto haanàshim hekhayòt vehaprakhìm,
haya’arìm veha’onòt ‘im èlef hatsava’òt.
אין יש יותר אנשים חיות ופרחים
בחיים נשארנו אנחנו ושום דבר יותר
en yesh yòter anàshim khayòt uprakhìm,
bekhàyyim nishàrnu anàkhnu veshùm dàvar yòter.
לנו כל הארץ, מרקונדירו-נדרה
נעשה עמו סחרחרה גדולה, מרקונדירו-נדה
לנו כל הארץ, מרקונדירו-נדרה
נשחק למלחמה, מרקונדירו-נדרה
lànu kol haèrets, markondiro-ndera,
nirtsè ‘ìmo skharkharà gdolà, markondiro-nda.
lànu kol haèrets, markondiro-ndera,
neshàkhek lamilkhàma, markondiro-nda…


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org