Language   

Sinàn Capudàn Pascià

Fabrizio De André
Back to the song page with all the versions


OriginalLa versione inglese di Dennis Criteser [2014]
SINÀN CAPUDÀN PASCIÀSINAN KAPUDAN PASHA
  
Teste fascië 'nscià galéa [1]Bandaged heads on the galley,
ë sciabbre se zeugan a lûn-asabers playing the moon.
a mæ a l'è restà duv'a a l'éaMine stayed put
pe nu remenalu ä furtûn-aso as not to tempt fortune.
  
Intu mezu du mä gh'è 'n pesciu tunduIn the middle of the sea there’s a round fish
che quandu u vedde ë brûtte u va 'nsciù funduthat, when it sees the ugly ones, swims to the bottom.
intu mezu du mä gh'è 'n pesciu pallaIn the middle of the sea there’s a blowfish
che quandu u vedde ë belle u vegne a galla [2]that, when it sees the pretty ones, comes to the light.
  
E au postu d'i anni ch'ean dedexenueveAnd instead of my years, which were nineteen,
se sun piggiaë ë gambe e a mæ brasse neuvethe legs and my arms were taken.
d'allua a cansún l'à cantà u tambûuFrom then on the tambourine sang the song
e u lou s'è gangiou in travaggiu dûuand work became an effort.
  
Vuga t'è da vugâ prexunéRow, you have to row, prisoner,
e spuncia spuncia u remu fin au pëand push, push the oar to your feet.
vuga t'è da vugâ turtaiéu [3]Row, you have to row, big eater,
e tia tia u remmu fin a u cheuand pull, pull the oar to your heart.
  
E questa a l'è a ma stöia, e t'ä veuggiu cuntâAnd this is my story and I want to tell it to you,
'n po' primma ch'à vegiàià a me peste 'ntu murtäa little before old age grinds me in its mortar.
e questa a l'è a memöia, a memöia du CigäAnd this is the memory, the remembrance of Cicala,
ma 'nsci libbri de stöia Sinán Capudán Pasciábut in the history books Sinan Kapudan Pasha.
  
E suttu u timun du gran cäruAnd under the helm of the Big Dipper,
c'u muru 'nte 'n broddu de fàruwith face in a spelt broth
'na neutte ch'u freidu u te mordeone night when the cold kills you,
u te giàscia u te spûa e u te remordechews you, spits you out and kills you again,
  
E u Bey assettòu u pensa ä Meccaand the seated Bey thinks of Mecca
e u vedde ë Urì 'nsce 'na seccaand sees the Uris on a shoal,
ghe giu u timùn a lebecciuI turn the rudder to the southwest,
sarvàndughe a vitta e u sciabeccusaving his life and his xebec.
  
Amü me bell'amü, a sfurtûn-a a l'è 'n grifunMy love, sweet love, misfortune is a vulture
ch'u gia 'ngiu ä testa du belinunthat circles 'round the head of the imbecile.
amü me bell'amü, a sfurtûn-a a l'è 'n belinMy love, sweet love, misfortune is a dick
ch'ù xeua 'ngiu au cû ciû vixínthat flies too close around the ass.
  
E questa a l'è a ma stöia, e t'ä veuggiu cuntâAnd this is my story and I want to tell it to you,
'n po' primma ch'à a vegiàià a me peste 'ntu murtäa little before old age grinds me in its mortar.
e questa a l'è a memöia, a memöia du CigäAnd this is my memory, the remembrance of Cicala,
ma 'nsci libbri de stöia Sinán Capudán Pasciá.but in the history books Sinan Kapudan Pasha.
  
E digghe a chi me ciamma rénegôuAnd tell anyone who calls me a renegade
che a tûtte ë ricchesse a l'argentu e l'öuthat to all the riches, to silver and to gold,
Sinán gh'a lasciòu de luxî au süSinan agreed to glisten in the sunlight,
giastemmandu Mumä au postu du Segnüblaspheming Muhammad in place of the Lord.
  
Intu mezu du mä gh'è 'n pesciu tunduIn the middle of the sea there’s a round fish
che quandu u vedde ë brûtte u va 'nsciù funduthat, when he sees the ugly ones, dives to the bottom.
intu mezu du mä gh'è 'n pesciu pallaIn the middle of the sea there’s a blowfish
che quandu u vedde ë belle u vegne a galla.that, when he sees the pretty ones, comes to the light.
NOTE ORIGINALI dal libretto dell'album

[1] Nella seconda metà del XV secolo in uno scontro alle isole Gerbe tra le flotte della repubblica di Genova e quella turca insieme ad altri prigionieri venne catturato dai Mori un marinaio di nome Cicala che divenne in seguito Gran Visir e Serraschiere del Sultano assumendo il nome di Sinàn Capudàn Pascià.

[2] Ritornello popolare di alcune località rivierasche tirreniche.

[3] Turtaieu: letteralmente "imbuto". Termine indicante un individuo che mangia smodatamente.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org