Lingua   

Masters Of War

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleNEERLANDESE / DUTCH / NÉERLANDAIS [2] - Simon
MASTERS OF WARHEREN VAN DE OORLOG
  
Come you masters of warAan jullie Heren van de Oorlog
You that build all the gunsaan jullie die alle kanonnen maken
You that build the death planesaan jullie die de vliegtuigen des doods maken
You that build the big bombsaan jullie die de grote bommen maken
You that hide behind wallsaan jullie die zich verschuilen achter facades
You that hide behind desksaan jullie die zich verschuilen achter je bureau
I just want you to knowik wil jullie even laten weten
I can see through your masksik zie door jullie maskers heen.
  
You that never done nothin'Aan jullie die niets anders doen
But build to destroydan bouwen voor vernietiging
You play with my worldje speelt met mijn wereld
Like it's your little toyalsof het jouw speeltje is
You put a gun in my handJe duwt een geweer in mijn hand
And you hide from my eyesen je ontwijkt mijn blik
And you turn and run fartheren je draait je om en rent weg
When the fast bullets flyals de snelle kogels fluiten
  
Like Judas of oldZoals de aloude Judas
You lie and deceivelieg je en bedrieg je
A world war can be wonDat men een wereldoorlog kan winnen
You want me to believewil je mij doen geloven
But I see through your eyesMaar ik zie door je heen
And I see through your brainen ik kijk door je hoofd
Like I see through the waterzoals ik kijk door het water
That runs down my draindat loopt door de goot
  
You fasten the triggersJe monteert de trekker
For the others to firedie anderen moeten overhalen
Then you set back and watchdan kijk je rustig toe
When the death count gets higherhoe het dodental oploopt
You hide in your mansionje verstopt je in je villa
As young people's bloodterwijl het bloed van jonge mannen
Flows out of their bodiesuit hun lichaam stroomt
And is buried in the muden verdwijnt in de grond
  
You've thrown the worst fearJe hebt de grootste angst gezaaid
That can ever be hurleddie ooit kan worden gezaaid
Fear to bring childrende angst om kinderen
Into the worldop deze wereld te zetten
For threatening my babyen voor het bedreigen van
Unborn and unnamedmijn ongeboren kind zonder naam
You ain't worth the bloodje bent niet waard
That runs in your veinshet bloed dat door je aderen stroomt
  
How much do I knowWat weet ik nou
To talk out of turnom buiten mijn beurt te praten
You might say that I'm youngmisschien zeg je dat ik nog jong ben
You might say I'm unlearnedmisschien zeg je dat ik onervaren ben
But there's one thing I knowmaar er is één ding dat ik weet
Though I'm younger than youhoewel ik jonger ben dan jij
Even Jesus would neverzelfs Jezus zou nooit hebben
Forgive what you dovergeven wat jij nu doet
  
Let me ask you one questionMag ik je één vraag stellen
Is your money that goodsmaakt je geld je zo goed
Will it buy you forgivenesszal het je vergeving kunnen kopen
Do you think that it coulddenk je dat het zou kunnen
I think you will findik denk dat je zal merken
When your death takes its tollals de dood zijn tol komt eisen
All the money you madedat al het geld dat je hebt verdiend
Will never buy back your soulnooit je ziel terug kan kopen
  
And I hope that you dieEn ik hoop dat je sterft
And your death'll come soonen dat die dag snel komt
I will follow your casketdan zal ik je kist volgen
In the pale afternoonin de bleke namiddag
And I'll watch while you're lowereden ik kijk hoe men je neerlaat
Down to your deathbedin je diepe groeve
And I'll stand o'er your graveen ik blijf staan boven je graf
'Til I'm sure that you're deadtot ik er van zeker ben dat je dood bent.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org