Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


51a. Melekh khay / מלך חי (Versione ebraica di Avraham David) 51a. Mele...
בלה צ'אומלך חי
  
בבוקר שמש כשהתעוררתימודה אני, לפניך
יפה שלי, בלה צ'או, בלה צ'יאו צ'או צ'אומלך חי מלך חי מלך חי חי
בבוקר שמש אותו מצאתיעל מה שיש לי, כל מה שיש לי
על אדמתי כובש וצרכל זמן שהנשמה בקירבי
  
הו פרטיזנים, איתכם קחוני-מודה לך, על כל הטוב ש
יפה שלי, בלה צ'או בלה צ'יאו צ'או צ'אואתה נותן כל חיי מלך חי חי חי
איתכם קחוני, אל תעזבוניתודה על עוד יום, ועל כל רגע
המוות בעורפי נשףתודה לך על הנשמה
  
ואם אמותה מות פרטיזניםמודה אני, לפניך
יפה שלי, בלה צ'או, בלה צ'יאו צ'או צ'אומלך חי מלך חי מלך חי חי
זיכרי, ביקשתי שתקבריניעל מה שיש לי, כל מה שיש לי
שתקבריני על ההרכל זמן שהנשמה בקירבי
  
זיכרי, ביקשתי שתקבריניתן לי כח, כן תן בי כח
יפה שלי, בלה צ'או בלה צ'יאו צ'או צ'אומלך חי מלך חי מלך חי חי חי
על הר גבוה קבור קיברינישומר עלינו על ילדנו
בצל עליו של פרח ברלא לא ינום ולא ישן
  
עוברי האורח להר יגיעומודה אני, לפניך
יפה שלי, בלה צ'או, בלה צ'יאו צ'או צ'אומלך חי מלך חי מלך חי חי
יפה הפרח, הם לך יגידועל מה שיש לי, כל מה שיש לי
את תעני להם פשוט:כל זמן שהנשמה בקירבי
  
אכן זה פרח של פרטיזניםוכשקשה לי אתה עוזר לי
הו בלה צ'או בלה צ'יאו בלה צ'יאו צ'או צ'אומלך חי מלך חי מלך חי חי חי
של פרטיזן שמת למעןתודה על כל מה, מה שנתת
שמת למען החירות.תודה לך..


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org