Lingua   

Violeta Parra: Volver a los diecisiete

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Pagina della canzone con tutte le versioni


To stih-dekinsebnyŭtig R.V. hē adgeveian kanūr nă săn gvī ad...
REIĜI DEKSEPJARAĀRGĪSTĀI LA DEKINSEB NYŬT
  
Reiĝi deksepjaraĀrgīstāi la dekinseb nyŭt
post jarcent-travivadoekpret gvīstāi eno syatē
estas kiel deĉifri signojnsī tāko ekcivrestāi hardŭd
sen esti klerulo scioplena.ăn betūm nă ciag ya late.
Reiĝi, subite,Ārgīstāi nă părnādarkad
fragila kiel momento,krissetig tāko eno hnāus,
resenti ĉion eneinnelyestāi ŏllăn innead,
kiel infano antaŭ Dio.tāk' nānyet inhĭ na Dyăus.
Tio estas kion mi sentasNāmā sī to syelyem
en tiu ĉi fruktodona momento.in nām hnāus bērendig.
  
Ĝi interplektiĝas, interplektiĝasYa emgurtăr, emgurtăr
kiel la hedero al la murokāko to ciud ad to tōik
kaj burĝonas, burĝonasyanes eksemăn, eksemăn,
kiel la musko sur la ŝtono,viereg syedieg to lōit,
kiel la musko sur la ŝtono, nu, jes.kāko viereg āp to lōit, yen, yen.
  
Mia paŝo iris malantaŭen,Mān hadnāi adnaddangīyă
dum la via iras antaŭen,tŭn vān hadnāi părhangīyă,
la kesto de la interligoto arăg na to aleyānce
eniris mian nestonhē ingegī inde in mān gnezăd
kun tuta sia ĉielarkosăm ŏll sān hŭmbroneuzāco
ĝi promenis laŭ miaj vejnoj,părplemăb păr mān aidrāi
kaj eĉ la dura katenoya nokos to lancāi rait
kun kiu nin ligas la destinosyetrāv nān elĕlyo săn,
estas kiel diamanto fajnasī tāko dyemanăt fīen,
kiu lumigas al mi la animon serenan.leuk ansenig nă to kārd.
  
Ĝi interplektiĝas, interplektiĝasYa emgurtăr, emgurtăr
kiel la hedero al la murokāko to ciud ad to tōik
kaj burĝonas, burĝonasyanes eksemăn, eksemăn,
kiel la musko sur la ŝtono,viereg syedieg to lōit,
kiel la musko sur la ŝtono, nu, jes.kāko viereg āp to lōit, yen, yen.
  
Tio, kio povis la sentimento,To syenavīd to lyeo
ne povis la scio,hē năgenavīd to vien
nek la promeno plej eminenta,ya nē to gīve incigyos
nek la plej vasta penso;ya nē to kūhed zyalgyos;
ĉio ŝanĝiĝas je la momento,ŏll emharsiv natohnāus
kiel magiisto konsentematāk syeberra gedād păr dŭed
nin malproksimigas dolĉenās eklainăl tŭllevestig
de rankoroj kaj perfortoj,ek rongunāi, ek gvialdāi,
nur la amo kun sia sciencoto kēir săn săn latebliv
nin igas tiom senkulpaj.nām dā to năviektŭr neinig.
  
Ĝi interplektiĝas, interplektiĝasYa emgurtăr, emgurtăr
kiel la hedero al la murokāko to ciud ad to tōik
kaj burĝonas, burĝonasyanes eksemăn, eksemăn,
kiel la musko sur la ŝtono,viereg syedieg to lōit,
kiel la musko sur la ŝtono, nu, jes.kāko viereg āp to lōit, yen, yen.
  
La amo estas kirliĝoTo kēir sī eno virlyosār
el pureco originala,nă rhessendŭr fetlosāl,
eĉ feroca bestonokos eno dŭrh mestier
susuras sian dolĉan trilon,vivīdin săn trŭlup svēd
retenas la pilgrimantojn,ya părhiala to neuvesiad
liberigas la prizonulojn.ya ekfranăk to cetlyibās.
La amo kun siaj zorgojTo griēso ārgī nānyetăn
maljunulon igas infano,săn hermanāi na to kēir
kaj la malbonulon, nur la amemoya to truig săn to vonhē
tiun igas pura kaj sincera.ārgī rhessentrigaligĭnăn.
  
Ĝi interplektiĝas, interplektiĝasYa emgurtăr, emgurtăr
kiel la hedero al la murokāko to ciud ad to tōik
kaj burĝonas, burĝonasyanes eksemăn, eksemăn,
kiel la musko sur la ŝtono,viereg syedieg to lōit,
kiel la musko sur la ŝtono, nu, jes.kāko viereg āp to lōit, yen, yen.
  
Kaj kiel pro sorĉaĵoYa kāk in dŭedgrabēris
la fenestro dismalfermiĝis,to pernestăr emgigor,
eniris la amo kun sia mantelo.tāk' eno prōyto lŭrhvam
Kiel varmeta mateno;to kēir inveā săn to kāp.
je la sono de bela veksignaloLa hlanāg nă curbe dāell
ĝi aperigas la jasmeno,spantvā săn īn to yazmīn,
fluganta kiel serafoleittŭrus kāk seravīm
la ĉielo ĝin juveligis,to vuārno īn hē adgebŏnd
kaj miajn jarojnya'm ārgegī la dekinseb nyŭt
reigis dek sep kerubo.săn aies nă keruvīm.
  
Ĝi interplektiĝas, interplektiĝasYa emgurtăr, emgurtăr
kiel la hedero al la murokāko to ciud ad to tōik
kaj burĝonas, burĝonasyanes eksemăn, eksemăn,
kiel la musko sur la ŝtono,viereg syedieg to lōit,
kiel la musko sur la ŝtono, nu, jes.kāko viereg āp to lōit, yen, yen.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org