Lingua   

Greppet hårdnar

Knutna Nävar
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione italiana di Riccardo Venturi
GREPPET HÅRDNARLA STRETTA SI FA' PIU' FORTE
  
En dag när jag var femton år, hösten trettitre,Un giorno quando avevo 15 anni, nell'autunno del '33
då kom far min hem och han frågade:mio padre tornò a casa e disse:
- Vem ska nu försörja oss tre?- Chi si prenderà cura di noi tre?
Han hade sparkats från sitt jobb den dan,Era stato licenziato dal lavoro quel giorno,
han och många fler, för det var lågkonjunktur,lui e molti altri, c'era una brutta congiuntura
nu stod lönen på lur.e lo stipendio era andato alla malora.
Han fick aldrig nåt arbete mer.Non ritrovò mai più lavoro
Far och mor kom ofta i grälpapà e mamma litigavano spesso
och far han söp för att glömma bort.e papà beveva per dimenticare tutto.
Hans livskraft tog slut och när han flyttade utLa forza gli si spense e quando dovette emigrare
så kramade han mig så hårt.mi abbracciò forte.
  
Greppet hårdnar om kropp och själ.La stretta si fa più forte nel corpo e nell'anima,
Det är för vår arbetsköpares väl.è sfruttata da chi ci compra per lavorare.
Vi utsugs tills vi blir som levande likCi sfruttano finché diventiamo cadaveri viventi
sen blir vi ett nummer i svensk statistike poi diventiamo un numero nella statistica svedese.
  
Under den gyllene välfärdens år slet jag för mitt levebröd.Nell'annata del "boom" me ne andai a guadagnarmi il pane.
I stålindustrin vid en bullrig maskin fanns det jobb i överflöd.Nell'industria dell'acciaio, a una macchina rumorosa c'era lavoro a sfare.
Vi tvåhundra man höll fabriken igång, vi jobba i gaser och damm.In duecento uomini facevamo andare la fabbrica lavorando in mezzo al gas e al vapore
Och ur arbetarhand, överallt i vårt land, växte rikedom fram.e dalle mani dei lavoratori, dovunque nel nostro paese, crebbe la ricchezza.
Visst fick jag det bättre än jag haft förut men priset har jag betalt.Certo mi andava meglio di prima ma ho pagato un caro prezzo.
Dessa gyllene år har satt sina spår, sina slavar förbrukar de snabbt.Questo "boom" ha lasciato tracce schiavizzando presto i lavoratori.
  
Greppet hårdnar, det tar våra liv.La stretta si fa più forte e ci prende la vita,
Stressen och hetsen bli alltmer intensivlo stress e l'alienanzione diventano sempre più intensi
och ska vi göra slut på slaveriet i vårt landdovremo farla finita con la schiavitù nel nostro paese
får vi slita makten ur borgarens hand.e togliere il potere dalle mani dei borghesi.
  
I välfärd eller depression är det alltid vi som trycks ner.Con il "boom" o con la depressione siamo sempre noi a essere oppressi.
Trots sossarnas prat om vår arbetarstat blir de arbetslösa allt fler.Malgrado le chiacchiere sul nostro stato operaio, i disoccupati aumentano sempre di più.
Så lyssna noga nu min vän på det som jag har sagt,E allora, amico mio, ascolta quel che ti ho detto;
världens trettitalskris kommer nu i repris.la crisi mondiale degli anni '30 sta già ricominciando
Det är följden av borgarnas makt.provocata dal potere dei borghesi.
Om ni unga ser er plikt och reser er och slåss.E noi giovani sappiamo cosa fare: alzarci e combattere.
Fastän gammal och grå ska jag kämpa åndå,Anche se fossi vecchio e grigio combatterei comunque
för FRAMTIDEN TILLHÖR OSS!perché il futuro ci appartiene.
  
Greppet hårdnar, men KÄMPA EMOT!La stretta si fa più forte, ma dobbiamo combattere!
Tillsammans kan vi knäcka borgarens fot!Insieme possiamo pestare i piedi ai borghesi
Om Enade vi strider på klasskampens grundse combattiamo uniti secondo i principi della lotta di classe
kan vi vinna vår framtid i vårt Röda Förbund!possiamo guadagnarci il futuro nella nostra Unione Rossa.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org