Lingua   

Warszawianka 1905 roku [La Varsovienne; Варшавянка; ¡A las barricadas!]

Autori Vari / Different Authors / Différents Auteurs
Pagina della canzone con tutte le versioni


1u1. Traduzione cinese (con trascrizione)
VARSHAVIANKA

Hostís treboadas zoan sobre nós,
Forzas escuras escravízannos con furor.
Encetamos mortal combate co inimigo,
E aínda agarda un destino descoñecido.
Mais imos plantar con orgullo e valor
A heroica bandeira do traballador,
Bandeira de loita de todos os Pobos,
Pola liberdade e un mundo mellor.

Á sanguenta batalla, sacra e xusta,
Marcha, marcha e segue á fronte, proletariado.
Á sanguenta batalla, sacra e xusta,
Marcha, marcha e segue á fronte, proletariado.

Morre de fame o obreiro,
Calaremos, irmáns, por máis tempo?
Seica, ver a forca pode asustar
Os nosos camaradas máis novos?
En grande batalla, non serán esquecidos
Os caídos pola honra do noso ideal.
Os seus nomes estarán en gloriosas cancións,
E na memória de millóns de persoas.

Á sanguenta batalla, sacra e xusta,
Marcha, marcha e segue á fronte, proletariado.
Á sanguenta batalla, sacra e xusta,
Marcha, marcha e segue á fronte, proletariado.

Aborrecemos a tiránica coroa,
Mais honramos as cadeas da mártir nación
O sangue do pobo asolagou os tronos,
E aos nosos rivais bañaremos en sangue.
Vinganza sen piedade contra todo inimigo,
Contra os parasitos das masas proletarias!
Vinganza sen piedade contra plutócratas e tsares,
A vitoria está máis cerca cada instante.
华沙工人歌 [1]

仇恨的风在头上咆哮怒吼,
黑暗的势力向我们下毒手,
快团结紧和敌人决一死战,
也不必问有什么在前头。
勇敢地起来,骄傲地起来,
要为了工人的事业去战斗,
高高举起全人类战斗旗帜,
为新世界早来到,人人自由!
正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛,快向前走!

正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!
正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!

今天我们多少人死于饥饿,
难道我们还能够不开口?
在斗争中,战友们年轻的眼睛,
难道面对绞刑架会发抖?
为崇高信念,光荣地牺牲,
在战斗中他们将留芳千秋,
他们的姓名,随我们的凯歌,
世世代代活在亿万人心头。
正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!

正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!
正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!

和暴君们我们是不共戴天,
来,受苦人,今天要报血仇。
人民的鲜血浸透帝王的宝座,
也染红了我们敌人的手。
要推翻暴君,要铲除财阀,
彻底消灭寄生虫、无耻走狗,
我们要向刽子手讨还血债,
看,红旗飘,胜利日就在前头!

正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!
正义的战斗,流血的战斗,
挺起了胸膛。快向前走!
[1] Huáshā gōngrén gē

Chóuhèn de fēng zài tóu shàng páoxiāo nùhǒu,
hēi'àn de shìlì xiàng wǒmen xià dúshǒu,
kuài tuánjié jǐn hé dírén juéyīsǐzhàn,
yě bùbì wèn yǒu shé me zài qiántou.
Yǒnggǎn dì qǐlái, jiāo'ào dì qǐlái,
yào wèile gōngrén de shìyè qù zhàndòu,
gāo gāo jǔ qǐ quán rénlèi zhàndòu qízhì,
wèi xīn shìjiè zǎolái dào, rén rén zìyóu!

Zhèngyì de zhàndòu, liúxuè de zhàndòu,
tǐng qǐle xiōngtáng, kuài xiàng qián zǒu!
Zhèngyì de zhàndòu, liúxuè de zhàndòu,
tǐng qǐle xiōngtáng, kuài xiàng qián zǒu!

Jīntiān wǒmen duōshǎo rén sǐ yú jī'è,
nándào wǒmen hái nénggòu bù kāikǒu?
Zài dòuzhēng zhōng, zhànyǒumen niánqīng de
yǎnjīng, nándào miàn duì jiǎoxíng jià huì fādǒu?
Wèi chónggāo xìnniàn, guāngróng de xīshēng,
zài zhàndòu zhōng tāmen jiāng liú fāng qiānqiū,
tāmen de xìngmíng, suí wǒmen de kǎigē,
shì shìdài dài huó zài yì wàn rén xīntóu.

Zhèngyì de zhàndòu, liúxuè de zhàndòu,
tǐng qǐle xiōngtáng. Kuài xiàng qián zǒu!
Zhèngyì de zhàndòu, liúxuè de zhàndòu,
tǐng qǐle xiōngtáng. Kuài xiàng qián zǒu!

Hé bàojūnmen wǒmen shì bù gòng dàitiān,
lái, shòukǔ rén, jīntiān yào bào xuèchóu.
Rénmín de xiānxiě jìntòu dìwáng de bǎozuò,
yě rǎn hóngle wǒmen dírén de shǒu.
Yào tuīfān bàojūn, yào chǎnchú cáifá,
chèdǐ xiāomiè jìshēng chóng, wúchǐ zǒugǒu,
wǒmen yào xiàng guìzishǒu tǎohuán xuèzhài,
kàn, hóngqí piāo, shènglì rì jiù zài qiántou!

Zhèngyì de zhàndòu, liúxuè de zhàndòu,
tǐng qǐle xiōngtáng. Kuài xiàng qián zǒu!
Zhèngyì de zhàndòu, liúxuè de zhàndòu,
tǐng qǐle xiōngtáng. Kuài xiàng qián zǒu!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org