Lingua   

גבעת התחמושת

Yair Rosenblum / יאיר רוזנבלום
Pagina della canzone con tutte le versioni


Originaleאיבערזעצונג / English translation / Traduzione inglese / Traducti...
גבעת התחמושת

] קול מדבר[
[1]
היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים.
האופק החוויר במזרח, היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת.
לחמנו שם מזה שלוש שעות.
התנהל קרב עקשני, קטלני, הירדנים נלחמו בעקשנות.
זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה.
בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי ארבעה חיילים בלבד.
עלינו משם בכח של שתי פלוגות.
לא ידעתי היכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב.
באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו.

בשתיים, שתיים ושלושים
נכנסו דרך הטרשים
לשדה האש והמוקשים
של גבעת התחמושת.

מול בונקרים מבוצרים
ומרגמות מאה עשרים
מאה וכמה בחורים
על גבעת התחמושת.

עמוד השחר עוד לא קם
חצי פלוגה שכבה בדם
אך אנו כבר היינו שם
בגבעת התחמושת.

בין הגדרות והמוקשים
השארנו רק את החובשים
ורצנו אבודי חושים
אל גבעת התחמושת.

] קול מדבר[

באותו רגע נזרק רימון מבחוץ.בנס לא נפגענו.
חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים.
מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח.
לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב, שלחתי את איתן.
איתן לא היסס לרגע, עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון.
לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שיישאר בקו שלי.
ככה עברנו איזה שלושים מטר.
איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו טיהרנו את הבונקרים מבפנים,
עד שנפגע בראשו ונפל פנימה.

ירדנו אל התעלות
אל הכוכים והמסילות
ואל המוות במחילות
של גבעת התחמושת.

ואיש אי אנה לא שאל
מי שהלך ראשון נפל
צריך היה הרבה מזל
על גבעת התחמושת.

מי שנפל נסחב אחור
שלא יפריע לעבור
עד שנפל הבא בתור
על גבעת התחמושת.

אולי היינו אריות
אך מי שעוד רצה לחיות
אסור היה לו להיות
על גבעת התחמושת.

] קול מדבר[

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה.
הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון.
החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ.
הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח
הבונקר שלהם.
להם היתה שיטה: קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו.
אז בין צרור לרימון, הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ.
הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי.
היו לי ארבעה מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו לגיונרים.
אני לא יודע למה קיבלתי צל"ש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

בשבע, שבע ועשרים
אל בית הספר לשוטרים
אספו את כל הנשארים
מגבעת התחמושת.

עשן עלה מן הגבעה
השמש במזרח גבהה
חזרנו אל העיר שבעה
מגבעת התחמושת.

חזרנו אל העיר שבעה
עשן עלה מן הגבעה
השמש במזרח גבהה
על גבעת התחמושת.

על בונקרים מבוצרים
ועל אחינו הגברים
שנשארו שם בני עשרים
על גבעת התחמושת
.
AMMUNITION HILL

[speaking voice]
It was then the morning of the second day of the war in Jerusalem. The horizon paled in the east. We were at the climax of the battle on Ammunition Hill. We'd been fighting there for three hours. A fierce battle was under way. Fatal. The Jordanians fought stubbornly. It was a position fortified in an exceptional manner. At a certain point in the fight there remained next to me only four soldiers. We went up there with a force of two platoons. I didn't know where the others were because the connection with Dudik, the platoon commander, was cut off still at the beginning of the battle. At that moment I thought that everyone had been killed.

At two, two-thirty
We entered through the stoney terrain
To the field of fire and mines
Of Ammunition Hill

Against bunkers which were fortified
And 120mm mortars
A hundred and some boys
On Ammunition Hill

The pillar of dawn had not yet risen
Half a platoon lay in blood
But we were already there at least
On Ammunition Hill

Among the walls and the mines
We left only the medics
And we ran ahead without our senses
Towards Ammunition Hill

[speaking voice]
"At that same moment a grenade was thrown from outside. Miraculously we weren't hit. I was afraid the Jordanians would throw more grenades. Someone had to run from above and cover. I didn't have time to ask who would volunteer. I sent Eitan. Eitan didn't hesitate for a moment. He climbed up and began to fire his machine gun. Sometimes he would overtake me and I'd have to yell to him to remain in line with me. That's how we crossed some 30 meters. Eitan would cover from above and we would clear the bunkers from within, until he was hit in the head and fell inside."

We went down into the trenches
Into the pits and channels
And towards the death in the tunnels
Of Ammunition Hill

And no one asked where to
Whoever went first fell
One needed lots of luck
On Ammunition Hill

Whoever fell was dragged to the back
In order not to disrupt the movement forward
Until fell the next in line
On Ammunition Hill

Perhaps we were lions
But whoever wanted still to live
Should not have been
On Ammunition Hill

[speaking voice]
We decided to try blowing up their bunker with a bazooka. The bazooka made a few scratches in the concrete. We decided to try with explosive material. I waited above them until the guy came back with the explosives. He would throw me package after package, and I would lay them one by one at the entrance of their bunker. They had a system of their own: first they threw a grenade, afterwards they fired a volley, and then they rested. Between volley and grenade, I would approach the entrance of their bunker and place the explosives. I triggered the explosives and moved away as far as I could. I had four meters in which to move because also behind me were [Arab] Legionnaires. I don't know why I received a commendation; I simply wanted to get home safely.

At seven, seven-twenty
To the police school
Were gathered all those who remained
From Ammunition Hill

Smoke arose from the hill
The sun in the east rose higher
We returned to the city, seven
From Ammunition Hill

We returned to the city, seven
Smoke arose from the hill
The sun in the east rose higher
On Ammunition Hill

On fortified bunkers
And on our brothers, men
Who remained there aged 20
On Ammunition Hill

[1] Transcription / Trascrizione

heyh az bevqer heyvem hesheny lemlhemh beyrevshelyem.
havepq hhevveyr bemzerh, heyyenv b'eyetsevmev shel heqreb 'el geb'et hethemveshet.
lhemnev shem mezh shelvesh sh'evet.
hetnhel qerb 'eqesheny, qetleny, heyredneym nelhemv b'eqeshenvet.
zh heyh y'ed mebvetser betsevrh beltey regyelh.
beshelb mesveym shel helheymh nesharev leydey areb'eh heyyelyem belbed.
'eleynev meshem bekh shel shety pelvegvet.
la yed'etey heyken haheryem, keyvevn shheqsher 'em devdeyq hem"p neyteq 'eved betheylet heqreb.
bavetv reg' heshebtey shekvelm nhergev.

beshetyeym, shetyeym veshelvesheym
neknesv derk hetresheym
leshedh hash vhemveqsheym
shel geb'et hethemveshet.

mevl bevneqreym mebvetseryem
vemregmevt mah 'esheryem
mah vekmh bhevreym
'el geb'et hethemveshet.

'emevd heshher 'eved la qem
hetsey pelvegh shekbh bedm
ak anev kebr heyyenv shem
begb'et hethemveshet.

beyn hegdervet vhemveqsheym
hesharenv req at hhevbesheym
vertesnev abevdey hevsheym
al geb'et hethemveshet.

bavetv reg' nezreq reymevn mebhevtes.bens la nepg'enev.
hesheshety shheyredneym yezreqv reymevneym nevsepyem.
meyshhev heyh tesreyk l'elevt lem'elh velheshegyh.
la heyh ley zemn leshavel mey metnedb, shelhety at ayetn.
ayetn la heyses lerg'e, 'elh lem'elh vhetheyl lhep'eyel at hemqel'even.
lep'emeym heyh 'evebr avety vheyyety tesreyk lets'eveq lev sheyyeshar beqv shely.
kekh 'ebernev ayezh shelvesheym metr.
ayetn heyh mheph melm'elh vanhenv teyhernev at hebvenqeryem mebpenyem,
'ed shenpeg' berashev venpel penyemh.

yerdenv al het'elevt
al hekvekyem vhemseylevt
val hemvevt bemheylevt
shel geb'et hethemveshet.

vayesh ay anh la shal
mey shhelk rashevn nepl
tesreyk heyh herbh mezl
'el geb'et hethemveshet.

mey shenpel nesheb ahevr
shela yeprey' l'ebevr
'ed shenpel heba betver
'el geb'et hethemveshet.

avely heyyenv areyvet
ak mey sh'eved retsh lheyvet
asevr heyh lev lheyvet
'el geb'et hethemveshet.


hheltenv lensevt lepvetsets at hebvenqer shelhem bebzevqh.
hebzevqh 'esheth kemh sheryetvet lebtevn.
hheltenv lensevt bhevmer neptes. heykeytey m'eleyhem 'ed shhezr hebhevr 'em hevmer henpets.
heva heyh zevreq ley hebyelvet hebyelvet, vaney heyyety menyh at hhebyelvet ahet ahet bepth
hebvenqer shelhem.
lhem heyth sheyth: qevdem zerqev reymevn, aher kek yerv tesrevr, aher kek nhev.
az beyn tesrevr leryemven, heyyety neygesh lepth hebvenqer shelhem veshem shem at hevmer henpets.
hep'elety at hevmer henpets vhetrheqtey kemh sheykevlety.
heyv ley areb'eh metr letmern, key gem mahevrey heyv legyevneryem.
aney la yevd' lemh qeybeltey tesl"sh, besk hekl retseytey lhegy' hebyeth beshelvem.

besheb'e, sheb' v'esheryem
al beyt hesper leshevteryem
asepv at kel henshareym
megb'et hethemveshet.

'eshen 'elh men hegb'eh
heshemsh bemzerh gebhh
hezrenv al h'eyer sheb'eh
megb'et hethemveshet.

hezrenv al h'eyer sheb'eh
'eshen 'elh men hegb'eh
heshemsh bemzerh gebhh
'el geb'et hethemveshet.

'el bevneqreym mebvetseryem
v'el aheynev hegberyem
shensharev shem beny 'esheryem
'el geb'et hethemveshet.Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org