Language   

Hallaig

Somhairle MacGill-Eain [Sorley MacLean]
Back to the song page with all the versions


OriginalSet owre bye / Scots translation / Traduzione scozzese / Traduction...
HALLAIG

‘Tha tìm, am fiadh, an coille Hallaig’

Tha bùird is tàirnean air an uinneig
trom faca mi an Àird Iar
’s tha mo ghaol aig Allt Hallaig
’na craoibh bheithe, ’s bha i riamh

eadar an t-Inbhir ’s Poll a’ Bhainne,
thall ’s a-bhos mu Bhaile Chùirn:
tha i ’na beithe, ’na calltainn,
’na caorann dhìrich sheang ùir.

Ann an Sgreapadal mo chinnidh,
far robh Tarmad ’s Eachann Mòr,
tha ’n nigheanan ’s am mic ’nan coille
a’ gabhail suas ri taobh an lòin.

Uaibreach a-nochd na coilich ghiuthais
a’ gairm air mullach Cnoc an Rà,
dìreach an druim ris a’ ghealaich –
chan iadsan coille mo ghràidh.

Fuirichidh mi ris a’ bheithe
gus an tig i mach an Càrn,
gus am bi am bearradh uile
o Bheinn na Lice fa sgàil.

Mura tig ’s ann theàrnas mi a Hallaig
a dh’ionnsaigh Sàbaid nam marbh,
far a bheil an sluagh a’ tathaich,
gach aon ghinealach a dh’fhalbh.

Tha iad fhathast ann a Hallaig,
Clann Ghill-Eain’s Clann MhicLeòid,
na bh’ ann ri linn Mhic Ghille Chaluim:
chunnacas na mairbh beò.

Na fir ’nan laighe air an lèanaig
aig ceann gach taighe a bh’ ann,
na h-igheanan ’nan coille bheithe,
dìreach an druim, crom an ceann.

Eadar an Leac is na Feàrnaibh
tha ’n rathad mòr fo chòinnich chiùin,
’s na h-igheanan ’nam badan sàmhach
a’ dol a Clachan mar o thus.

Agus a’ tilleadh às a’ Chlachan,
à Suidhisnis ’s à tir nam beò;
a chuile tè òg uallach
gun bhristeadh cridhe an sgeòil.

O Allt na Feàrnaibh gus an fhaoilinn
tha soilleir an dìomhaireachd nam beann
chan eil ach coitheanal nan nighean
a’ cumail na coiseachd gun cheann.

A’ tilleadh a Hallaig anns an fheasgar,
anns a’ chamhanaich bhalbh bheò,
a’ lìonadh nan leathadan casa,
an gàireachdaich ‘nam chluais ’na ceò,

’s am bòidhche ’na sgleò air mo chridhe
mun tig an ciaradh air caoil,
’s nuair theàrnas grian air cùl Dhùn Cana
thig peilear dian à gunna Ghaoil;

’s buailear am fiadh a tha ’na thuaineal
a’ snòtach nan làraichean feòir;
thig reothadh air a shùil sa choille:
chan fhaighear lorg air fhuil rim bheò.
HALLAIG

“The deer, time, liggs in Hallaig shaw.”
 
The windae’s nailt an broddit up
whaur-throu I saw the airt o the Wast
an ma luve is at the burn o Hallaig
in her bunnet o birk, an she wis aye
 
atween Inver an Mulkie Linn
thare or thareaboots roun Baile-Chuirn wey,
cled in a birk, in a hazel,
in a young rowan straucht an sclender.
 
In Screapadal whaur ma ain fowk wis ,
whaur Norman an Big Hector bade,
thair dochters an thair sons is a wid
raxin up alang the burnside.
 
Prood the nicht the pine cocks
craws on the heicht o Cnoc an Ra
straucht thair spaulds in the muinlicht –
no thaim the wids o ma hert.
 
I will byde on the birken shaw
whit time it raxes til the Cairn
whit lenth the haill rig til its scadda
owre Ben na Lice dis lour.
 
Gin it disna, I’m awa doun til Hallaig
til the sabbath o the deid
wi aa the fowk in thrangity
ilk generation that’s awa.
 
Thay’r aa aye in Hallaig
Macleans an MacLeods
aa thaim thare frae MacGille Chaluim’s day:
the deid haes been seen, leivin yit –
 
the menfowk lyin on the gress
ilk gavel-en o ilka hoose that’s been,
the lassies a wid o birk trees,
straucht thair spaulds, blate thair heids.
 
Atween the Leac an Fearns
a braird o moss saftens the hie road
an the lassies in seilent bauns thegither
gangs til Clachan as frae the first.
 
An comin back frae Clachan,
frae Suisnish an the land o the leivin –
ilkane young an licht o fuit
wi nae hertbrek in the story.
 
Burn o Fearns lenth o sea-tint cladach
Sae clair in the raivelment o the hills
the’r nocht but thon congregation o the lassies
aye haudin forrit at thair endless haik,
 
returnin til Hallaig come the eenin
in the dumb leivin gloamin
fuhlin the stey braes
thair lauchter in ma listenin lik a haar
 
thair fairheid watterin ma hert’s een
gin comes the mirk owre the kyles,
gin gangs the sun the back o Dun Cana
a buhlet frae luve’s gun will come threipin
 
an stote thon deer that gangs stoiterin
snowkin at the gressy larachs;
he will faa in the wid, his ee jeelin;
whyle I’m alive, ye winna finnd his bluid.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org