Lingua   

Iain MacPhaidein: Oidhche mhath leibh

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleUna versione inglese alternativa da YT.
IAIN MACPHAIDEIN: OIDHCHE MHATH LEIBHTHE GOODNIGHT SONG
  
Soraidh leibh is oidhche mhath leibh,Farewell and goodnight to you,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh;Goodnight to you and bless you all;
Guidheam slàinte ghnàth bhith mar ribh,May good health be yours;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Goodnight to you and bless you all.
  
Chan eil inneal-ciùil a ghleusarNo melody from any instrument
Dhùisgeas smuain mo chlèibh gu aoibh,Can wake my heart’s pleasure
Mar nì duan o bheòil nan caileag;As a song from the lips of young lasses;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Goodnight to you and bless you all.
  
'S guth gum chridhe, pong nan òran,A voice straight to the heart - the melodies,
Caidir sòlais, òigridh seinn;The sound of happiness, young folk’s song
Aiteal ciùin air làithean m' òige,A peaceful glimpse of my own young days;
Sonas a bhith 'n còmhnaidh leibh.What joy to be among you all.
  
Màthair uisg' an tobair fhìoruisg',The well of freshwater is the wellspring,
Cainnt ar sinnsir, brìgh na loinn;Our elders’ language, elegantly phrased;
'S faochadh tlàth o ànradh m' inntinn,And a respite to my mind’s turmoil
Nuair bheir rann na glinn am chuimhn'.When a verse brings the glens to mind.
  
Grian cha laigh a-nochd air mìlteanThe sun will not set tonight on thousands
Leis am binn a fuinn 's a roinn,Who love her tunes and verse,
'S dom bi 'n sgeul na mhòr thoil-inntinn,For whom the tale will be a pleasure
Dh'innseas dhaibh gu robh sinn cruinn.To let them know we had been together.
  
Astar cuain cha dèan ar sgaradh,No ocean divide can separate us
Dùrachd dàimh am bannaibh toinnt';With the goodwill of kinship binding us tight;
Glèidh an àgh a dh'fhàg a' bheannachd;Hold to the love that blessing left us;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Goodnight to you and bless you all.
  
Thuit ar crann air saoghal carach,Our lot has fallen on a wicked world;
Coma siud, tha mhaitheas leinn;Pay no heed, we have the good of it;
Bidh sinn beò an dòchas ro-mhath;“We will live in greatest hope”:
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Goodnight to you and bless you all.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org