Language   

Iain MacPhaidein: Oidhche mhath leibh

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana / Italian translation / Traduction italienne...
IAIN MACPHAIDEIN: OIDHCHE MHATH LEIBHBUONANOTTE A VOI
  
Soraidh leibh is oidhche mhath leibh,Addio e buonanotte a voi,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh;Buonanotte e che siate felici;
Guidheam slàinte ghnàth bhith mar ribh,Che la salute sempre vi assista,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Buonanotte e che siate felici.
  
Chan eil inneal-ciùil a ghleusarNon c'è nessuno strumento che suoni
Dhùisgeas smuain mo chlèibh gu aoibh,Che mi desterebbe pensieri di gioia nel cuore
Mar nì duan o bheòil nan caileag;Quanto le canzoni cantate dalle ragazze;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Buonanotte e che siate felici.
  
'S guth gum chridhe, pong nan òran,La voce del mio cuore è una nota della canzone,
Caidir sòlais, òigridh seinn;È un piacere che prende i ragazzi che cantano;
Aiteal ciùin air làithean m' òige,Rivedo la calma dei giorni della mia giovinezza,
Sonas a bhith 'n còmhnaidh leibh.Felicità che sarà sempre con te.
  
Màthair uisg' an tobair fhìoruisg',Sorgente d'acqua, fonte zampillante,
Cainnt ar sinnsir, brìgh na loinn;La lingua atavica è essenza d'eleganza;
'S faochadh tlàth o ànradh m' inntinn,E leggero sollievo alle pene che ho dentro,
Nuair bheir rann na glinn am chuimhn'.Quando mi ricordo un verso del glenn.
  
Grian cha laigh a-nochd air mìlteanPer molti oggi il sole non tramonterà
Leis am binn a fuinn 's a roinn,Con i canti e i versi melodiosi;
'S dom bi 'n sgeul na mhòr thoil-inntinn,Ci saranno storie piacevolissime
Dh'innseas dhaibh gu robh sinn cruinn.Che diranno loro che siamo insieme.
  
Astar cuain cha dèan ar sgaradh,Neanche gli oceani ci separeranno,
Dùrachd dàimh am bannaibh toinnt';Godiamo dell'affinità e dei legami intessuti
Glèidh an àgh a dh'fhàg a' bheannachd;Serbando l'allegria causata dalla felicità,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Buonanotte e che siate felici.
  
Thuit ar crann air saoghal carach,Il nostro destino è caduto in un mondo falso,
Coma siud, tha mhaitheas leinn;Ma, nonostante tutto, restiamo gentili;
Bidh sinn beò an dòchas ro-mhath;Vivremo in bontà e speranza,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Buonanotte e che siate felici.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org