Lingua   

Iain MacPhaidein: Oidhche mhath leibh

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation / Traduzione inglese / Traduction anglaise...
IAIN MACPHAIDEIN: OIDHCHE MHATH LEIBHGOODNIGHT TO YOU
  
Soraidh leibh is oidhche mhath leibh,Farewell and goodnight to you,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh;Goodnight and blessings upon you;
Guidheam slàinte ghnàth bhith mar ribh,Let me wish health to be always with you,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Goodnight and blessings upon you.
  
Chan eil inneal-ciùil a ghleusarThere is not a musical instrument that is played,
Dhùisgeas smuain mo chlèibh gu aoibh,That would awaken thoughts of joy in my breast
Mar nì duan o bheòil nan caileag;As does songs from the mouths of the girls;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Goodnight and blessings upon you.
  
'S guth gum chridhe, pong nan òran,Voice of my heart, a note of the song,
Caidir sòlais, òigridh seinn;Embracing comfort, young people singing;
Aiteal ciùin air làithean m' òige,A glimpse of calm in the days of my youth,
Sonas a bhith 'n còmhnaidh leibh.Happiness that will always be with you.
  
Màthair uisg' an tobair fhìoruisg',Source of water, the spring well,
Cainnt ar sinnsir, brìgh na loinn;Language of our forefathers, essence of elegance;
'S faochadh tlàth o ànradh m' inntinn,And gentle relief from the distress in my mind,
Nuair bheir rann na glinn am chuimhn'.When a verse from the glenn comes to mind.
  
Grian cha laigh a-nochd air mìlteanThe sun does not set tonight for many
Leis am binn a fuinn 's a roinn,With the melodious tunes and verses,
'S dom bi 'n sgeul na mhòr thoil-inntinn,And there will be stories of great pleasure,
Dh'innseas dhaibh gu robh sinn cruinn.That tells them that we are united.
  
Astar cuain cha dèan ar sgaradh,Distance over oceans will not separate us,
Dùrachd dàimh am bannaibh toinnt';Goodwill of kinship the bonds that entwine;
Glèidh an àgh a dh'fhàg a' bheannachd;Maintaining the happiness left by the blessing,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Good night to you and blessings upon you.
  
Thuit ar crann air saoghal carach,Our lot has fallen in a deceitful world;
Coma siud, tha mhaitheas leinn;Despite that, goodness is with us;
Bidh sinn beò an dòchas ro-mhath;We will live in good hope,
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.Good night to you and blessings upon you.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org