Language   

Dialog i Mariagränd

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation by Ceil Herman
DIALOG I MARIAGRÄNDDIALOGUE IN MARIA ALLEY
  
Där satt hon i månskenet, blek och ensamShe sat there in the moonlight, pale and alone
i gränden, bland lera och sten.in the alley, among clay and stone.
I slitna kläder och med håret på ändaIn torn clothing and with unkempt hair
och med nakna blåfrusna ben.and with naked, blue frozen legs.
Hennes ögon stirrade rakt genom mörkretHer eyes stared right through the darkness
mot muren mittemot.at the wall around.
Hon viskade stilla med trasiga läppar:She whispered with torn lips;
Oh gud, vad har jag gjort?Oh God, what have I done?
  
Välkommen hit, min unge man.Welcome here, my young man.
Ni har väl inte gått fel?Certainly you haven't done anything wrong?
Ni ler så förnöjt fast ni står här i sörjan,You smile so satisfied although you are standing here in sorrow,
men ni har kanske druckit en del.but perhaps you have drunk some.
Jag ser på ert ansikte och era kläderI see on your face and your clothes
att ni inte alls hör hit.that you don't belong here.
Era kläder är nya, era skor är så finaYour clothes are new, your shoes are so fine
och er hy är så vacker och vit.and your skin is so beautiful and white.
  
Varför sitter du här på marken och fryser?Why do you sit on the ground and freeze?
sa jag och vinglade till.I said and staggered.
Jag ser ju att du darrar och själver och ryser.I see that you tremble and you shudder.
Är det verkligen detta du vill?Is that really what you want?
Jag känner ett ställe dit vi kan gå,I know a place where we can go,
jag är lika ensam som du.I am as lonely as you.
Fast jag har pengar och du ingentingAlthough I have money and you have nothing
så är vi tillsammans just nu.we are together right now.
  
Oh där tar du fel, min unge vän.Oh there you are wrong, my young friend.
Jag är inte ensam, bara kall.I am not alone, just cold.
Det finns många som har lika lite som jag,There are many who have as little as me.
och en del har ingenting alls.and some have nothing at all.
Nej, jag sitter på marken för att benen är trötta,No, I sit on the ground because my legs are tired,
och jag själver mest av gråt.and I shake from weeping.
Men sorgen jag känner och värken i kroppenBut for the sorrow I feel and the aching in my body
kan era pengar kanske göra nåt åt.your money can't do anything for me.
  
Så jag satte mej ner på marken bredvid,So I sat down on the ground next to her,
och hon var vacker och vän som ett troll.and she was beautiful and fair as a witch.
Och T-banan stängde och vi hörde sista tågetAnd the subway closed and we heard the last train
ta av och försvinna på håll.take off and disappear from the station.
Jag somnade under den stjärnklara himlen,I slept under the sky clear of stars,
och när jag vaknade hade hon gått.and when I woke she had gone,
Men i handen höll jag en liten bit papperBut in my hand I held a little piece of paper
med kvinnans adress som jag fått.with the woman's address which I got.
  
Nu är jag tillbaka där jag hör hemmaNow I am back where I belong
i mitt åtta kubikmeters rum.in my 8 cubic meter room.
Nu är det bara väggen som möter min stämma,Now it is only walls which meet my voice,
men betongen är döv och stum.but the concrete is deaf and dumb.
Idag tog den frihet jag stal mej slutToday I took the freedom I stole
efter tio dar i snön.after ten days in the snow.
Fyra par hundar och nio pistolerFour pairs of dogs and nine guns
kom när jag sprang över sjön.came when I ran over the lake.
  
Så nu sitter jag här, utan sol eller stjärnor,So I am sitting here, without sun or stars,
och klockan kan va' vad som helst.and the time can be whatever.
Och jag tänker på kvinnor och på brännvin och Jesus,And I think about women, and whisky and Jesus,
på Lenin och på Marx' manifest.and Lenin and Marx's manifesto.
Och jag tänker på lagen som låter en utslagensAnd I think about the law which lets a homeless one's
liv bara rinna ut,life just run out,
när den samtidigt skyddar förbrytarna somwhen at the same time it protects the criminals which
snart ser till att vår luft tar slut.soon see that our air is gone,
  
Jag har stulit och rövat och rymt och blitt fångad.I have stolen and robbed and run and been captured.
Därför sitter jag här,Therefore I sit here,
medan dom som har lurat sitt folk på miljoneramong those who have cheated their people with millions
lever i Basel och Bern.living in Basel and Bern.
Men jag tänker rymma så länge jag lever,But I think to escape as long as I live,
man kan inte bo som en hund.one cannot not live like a dog.
Och det kommer en dag då sanningen segrar,And one day will come when the truth wins,
så sant som att jorden är rund.as true as the earth is round.
  
Förr när man inte var stämplad som farlig,Before when one was not branded as dangerous,
fick man ibland komma ut.one could sometimes come out.
på gården och tala med dom andra,in the farm and talk with the others,
och enas kring nya beslut.and unite around a new decision.
Men har man svikit förtroenden så många gångerBut one betrayed the trust so many times
som jag har hunnit med,as I have had time for,
då är det säkrast för landet, för Gud och för kungenso it is safest for the country, for God, and for the king
att man hålles i avskildhet.that one is held in isolation.
  
Jag funderar ibland över dom som har medelI wonder sometimes if those who have the funds
att betala min mat och min säng,to pay my food and my bed,
när så många av dom som släpps ut härifrånwhen so many of them are released out from here
så snart är tillbaka igen.so soon are back again.
Hur har dom mage att kalla det vårdHow dare they call this care
när man tvingas att leva ett konstgjort liv.when one is forced to live an artificial life.
Och vad dom egentligen menar med återanpassningAnd what do they really mean with rehabilitation
när man förnedras här hela ens tid.when you are humiliated here the whole time.
  
När man sitter som jag då har man all tidWhen one sits like I have all the time
i världen att tänka påin the world to think about
att trots att man lever sitt liv i en bunkerthat in spite of that one lives his life in a bunker
så finns det alltid en chans att gå.there is always a chance to go.
Och det räddar förståndet att man lever med känslanAnd it saves sanity that one lives with feelings
av att snart kunna slå sej fri.that you soon can be free.
Men hur kommer det att gå när någon bestämmerBut what will happen when someone decides
att nästa gång tar dom ens liv?that next time they take one's life?
  
Jag talar ofta om revolutionen,I talk often about revolution
i mina brev till dej.in my letters to you.
Och jag jobbar så gott jag kan för att fåAnd I do my best to get
dom andra att ena sej.the others to unite.
För vi är ju ändå av samma slagBecause we are still of the kind
både arbetare och tjuv.both worker and thief.
Vi är alla förtryckta av dom som har pengar,We are all the same as those who have money,
men hämden blir dubbelt ljuv.but vengeance becomes a double delight.
  
Men nu lämnar jag dej, du min fattiga kvinnaBut now I leave you here, my poor woman
som är min enda tro.which is my only hope.
Fast jag knappast vet vem du är eller liknar,Although I scarcely know who you are or are like,
så känner nån till mina ord.someone recognizes my words.
Det är svårt att nå dej när jag är ute.It is hard to reach you when I am out
Ja, det är svårt att hinna fram.Yes, it is hard to have time.
Och om du inte längre vill ha mina plågorAnd if you no longer will have my torment
så ge mitt brev till nån ann'.give my letter to someone else.
Och om du inte längre vill ha mina plågorAnd if you no longer want to have my torment
så ge mitt brev till nån ann'.give my letter to someone else.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org