Language   

Se il cielo fosse bianco di carta

Ivan Della Mea
Back to the song page with all the versions


La precedente versione ebraica traslitterata in caratteri latini. Romanized...
לו כל השמים היו לבנים כנירlu kol hashamàyim hàyu lvanìm kaneyàr
[מכתב חיים] יון דלה מאה, 1965.[mikhtàv khàyim]
  
לו כל השמים היו לבנים כנירlu kol hashamàyim hàyu lvanìm kaneyàr
ולו כל הימים היו שחורים כדיוvelù kol hayamìm hàyu shekhorìm kadèyo
אני לא יכלתי לאמר לכם, הורי יקרים,anì lo yakhòlti lomàr lakhèm, khorày yekarìm
כמה אני עצוב בלבי,kamà anì ‘atsùv belìbi,
כמה בכי וכמה כאבkamà bekhì vekamà ke’èv
אני רואה סביבי.anì roè savìvi.
  
מעוררים אותנו בשחר האפרmeorerìm otànu bashakhàr haapòr
ומובילים אותנו ביעדvemovilìm otànu baya’àd
לחתך עצי-בערה, ערמים ומדפטיםlikhtòkh atsè-berà, ‘aromìm vemdufatìm
עם רגלינו מכופףים ומדממים‘im raglènu mkopafìm vemdomemìm;
הפחיתו לנו את הנעלות ואת המעיליםhifkhìtu lànu et hana’alòt veèt hame’ilìm,
אנחנו ישנים ברצפה.anàkhnu yashenìm baritspà.
  
כמעט כל לילה כמו במנהגkim’àt kol làyla kmo beminhàg
חילים שכרים מהכים אתנו עם מקלי עץ,hayalìm shikorìm mehakìm otànu ‘im maklè ‘ets,
פרנץ צוחק וזורק לנו גזרfrants tsokhèk vezorèg lànu gezèr
ואנחנו כזחלים רעביםveanàkhnu kezakhalìm ra’èvìm
לוחמים עם שנים ועם צפרותlokhmìm ‘im shinàyim ve’ìm tsiporòt
גם לעלה האחרון.gam la’àle haakharòn.
  
שתי ילדים ברחו:shte yeladìm bàkhru:
פקדו לנו לצרות מרבעpàkdu lànu litsaròt merubà’
וירו את החמישי בכל שורה,veyàru et hekhamìshi bkol shurà
אבל למרות שלא היתי החמישיavàl lamròt shelò hàyti hekhamìshi
אינו לי עתיד במחנה הזאתenò li ‘atìd bamehnà hazòt
ואני לא יכול לחיות.veanì lo yakhòl likhyòt.
  
לכם בשם האלlakhèm beshèm haèl
הורי ואחיkhorày veakhày
וידידי יקריםveyedidày yekarìm.
שלום בבכי.shalòm bavèkhi.
  
חיים.khàyim.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org