Language   

Romanca o trzech siostrach emigrantkach

Konstanty Ildefons Gałczyński
Back to the song page with all the versions


Traduzione italiana letterale di Krzysiek Wrona
ROMANCA O TRZECH SIOSTRACH EMIGRANTKACHLA ROMANZA DI TRE SORELLE EMIGRANTI
  
Były ongi trzy siostry,C’erano una volta tre sorelle
jak smętna niesie wieść,di cui si racconta la triste storia,
trzy dziewice żałobne,tre prefiche vergini
co nie miały co jeść,che non avevano da mangiare,
  
jedną była Amelia,una si chiamava Amelia,
druga była Ofelia,la seconda invece Ofelia,
trzecia była Kordeliala terza era Cordelia
i wszystkie chciały jeść.e tutte volevano mangiare.
  
Amelia ma włosy ciemneAmelia ha i capelli neri
jeszcze bardziej niż noc,più ancora della notte,
Ofelia ma usta senneOfelia ha la bocca assonnata
i kocha się w niej pan Kloc,e il signor Kloc si è invaghito di lei,
  
a Kordelia, ta trzecia,e Cordelia, la terza
ciągle myśli o dzieciach,ha i pensieri pieni di bambini,
takie były to siostry,erano proprio così le sorelle
jak smętna niesie wieść.di cui si racconta la triste storia.
  
Źle było, zimno było,Si stava male, faceva freddo,
a tu za wszystko płać,e tu devi pagare tutto,
wszyscy krzyczą: "Pieniędzy!",tutti gridano: “Dateci soldi!”,
lecz skąd pieniądze brać?Ma da dove prendere il denaro?
  
Tak płakała Amelia,Così piangeva Amelia,
tak płakała Ofelia,così piangeva Ofelia,
a najgłośniej Kordelia,e il più forte era il pianto di Cordelia
bo nie mogła wytrzymać.perché non ce la faceva più.
  
Nie pomagały lekcje,Non aiutavano le lezioni,
korepetycje różne,a niente serviva fare le tutrici,
ciągle kieszenie siostrzycle tasche delle buone sorellone
były bezdennie próżne.erano sempre vuote, come se fossero senza fondo.
  
I ciągle nie zapłaconeE sempre non pagate
to gaz, to znowu telefon,le bollette del gas o del telefono,
która dziewicom pomagasz,oh, protettrice delle vergini
dopomóż im, Genowefo!Santa Genoveffa, aiutale!
  
I raz, pewnego wieczoru,È successo una di quelle sere
gdy księżyc był taki sam,quando la luna era uguale e solita
Ofelia o ustach sennychche Ofelia che aveva la bocca assonnata
krzyknęła śmiesznie: "Już mam!"ha fatto uno sbraitio ridicolo: “Ecco, ce l’ho!”.
  
"Cóż masz?" - spytały siostrunie -“Cosa ce l’hai?” – hanno chiesto le sorelline –
"Cóż masz, najdroższa, cóż masz?“Che ce l’hai, carissima, cosa ce l’hai?
My też się chcemy pocieszyćDi’, anche noi ci vogliamo consolare
i pofiglować aż".e persino divertirci un poco”.
  
Ofelia podnosi palceOfelia alza le dita
i mówi siostrom tak:e dice così alle sorelle:
"Już wiem, jak wszystko naprawić,“Lo so già come provvedere, come riparare tutto
już wiem, czego nam brak.lo so che cosa ci manca.
  
Musimy wyemigrowaćDobbiamo emigrare
do Ameryki czy Venezueli -in America o in qualch’altra Venezuela –
słuchajcie najmędrszej siostry,date retta alla sorella più saggia,
słuchajcie siostry Ofelii!"ascoltate la sorella Ofelia!”
  
I tego samego wieczoru,E la sera stessa, subito,
gdy księżyc był taki sam,quando la luna era uguale e solita,
stróż rudobrody odnosiłil portiere dalla barba roscia portava
na dworzec walizki dam.le valigie delle dame alla stazione.
  
A tutaj, o czytelnikuE qua, oh, caro lettore,
chciałbym mieć z ciebie poetę,vorrei avere in te un poeta,
trzy siostry do Gdańska jechałyle tre sorelle sono partite per Danzica
za peronowym biletem.con i biglietti d’ingresso solamente.
  
Ofelia o wargach sennychOfelia dalla bocca assonnata
w podróży była senna,era sonnolenta un pochino nel viaggio,
a Kloc trąbił wódkę w Warszawieinvece Kloc si riempiva di vodka a Varsavia
i mówił: "Oto gehenna!"e diceva: “Eccola, la gehenna!”
  
Źle było w Gdańsku, inaczej,Si stava male a Danzica, tutto era diverso,
aż wreszcie wsiadły na okręt,ma finalmente sono salite a bordo,
syrena ryczała brutalnie,la sirena ruggì brutalmente
a oczy sióstr były mokree gli occhi delle sorelle erano umidi
  
I kiedy odpływał okręte quando la nave si staccò dalla banchina
w bezgwiezdną, straszliwą noc,in una notte spaventosa e senza stelle,
to łamał ręce na brzegusulla costa si disperava
wykolejony Kloc.questo traviato di Kloc.
  
Jechały długie tygodnieLa nave andava, le settimane erano lunghe
do dalekiej Venezueliin quel viaggio verso il lontano Venezuela
i powiększały się oczye diventavano sempre più grandi gli occhi di
Amelii, Ofelii, Kordelii.Amelia, Ofelia, Cordelia.
  
Lecz oto zbliża się koniecMa, ecco, si avvicina la fine
romancy katastrofalnej,della romanza catastrofica,
ten dzień był tak szafirowy,era un giorno di un blu zaffiro,
tak srebrny i tak upalny,così argenteo e così afoso,
  
siostrzyce były białe,le sorellone erano bianche,
ocean zielony jak paw -l’oceano smeraldo come un pavone –
niestety, wszystko zakończyłma purtroppo è finito tutto
najgłupszy w świecie traf.per il più stupido puro caso.
  
Wybuchła burza, złotymiSi è levata una burrasca, con d’oro
siekierami piorunów rąbałscuri di folgori spaccava ogni cosa
Posejdon, ocean nie pawiem,Poseidone, e l’oceano più un pavone non era,
lecz był jak zielona trąba.ma come se fosse una verde tromba.
  
Marynarze biegali, biegali,I marinai correvano, correvano,
kapitan krzyczał: "0h, yes!",il capitano gridava: “Oh, yes!”,
a siostry patrzyły na wszystkomentre le sorelle guardavo tutto questo
oczami pełnymi łez.con gli occhi pieni di lacrime.
  
Wtem, jako gwóźdź złoto-ostryAll’improvviso, come da un chiodo appuntito-aureo
w kadłub statku uderzył piorunlo scafo è stato trafitto da un fulmine
i wszystko się zakończyłoe tutto è finito
tego samego wieczoru.la sera stessa.
  
Ofelia w chwili ostatniejOfelia, in quest’ultimi istanti
była tak ładną, tak ładnąera così bella, così dolce e garbata
i z krzykiem: „Puder w kajucie!"e con un urlo: “Cipria in cabina!”,
jak inne poszła na dno.come le altre è affondata.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org