Language   

יהיה טוב

David Broza / דיויד ברוזה
Back to the song page with all the versions


Il testo originale traslitterato in caratteri latini.
יהיה טובIHYE TOV
אני מביט מהחלון
וזה עושה לי די עצוב,
האביב חלף עבר לו
מי יודע אם ישוב
הליצן היה למלך
הנביא נהיה ליצן
ושכחתי את הדרך
אבל אני עוד כאן
anì mabit mehakhalòn
vezè osè li dey atsùv
haavìv khalàf, avar lo
mi yodèa im yashùv
halèytsan hàya lemèlekh
hanàvi nihìha lèytsan
veshakhàkhti et hadèrekh,
avàl anì 'od kan
ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר
veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr
ילדים לובשים כנפיים
ועפים אל הצבא
ואחרי שנתיים
הם חוזרים ללא תשובה
אנשים חיים במתח
מחפשים סיבה לנשום
ובין שנאה לרצח
מדברים על השלום
yeladìm lovshìm knafàyim
veafìm el hatsavà
veakharèy shnatàyim
hem khozrìm lelò tshuvà
anàshim khàyyim bemètakh
mekhapsìm sibà linshòm
uvèyn sinà lerètsakh
medabrìm 'al hashalòm
ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר
veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr
שם למעלה בשמיים
עננים לומדים לעוף
ואני מביט למעלה
ורואה מטוס חטוף
ממשלות וגנרלים
שחילקו לנו את הנוף
ושלהם ולשלנו
מתי נראה את הסוף
sham lema'là bashamàyim
ananìm lomdìm la'òf
vaanì mabìt lema'là
veroè matòs khatùf
memshàlat generalìm
shekhilàko lànu et hanòf
veshelàhem uleshelànu
matày nirè et hasòf?
ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר
veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr
עוד נלמד לחיות ביחד
בין חורשות עצי זיתים
ילדים יחיו בלי פחד
בלי גבולות, בלי מקלטים
על קברים יפרח העשב
לשלום ואהבה
מאה שנים של חרב
ועוד לא אבדה התקווה
'od nilmàd likhyòt beyàkhad
bèyn khurshòt atsèy zeytìm
yeladìm yìkhyu bli pàkhad
bli gvulòt, bli miklatìm
'al kvarìm yifràkh ha'èsev
leshalòm veahavà
mèa' shanìm shel khèrev
ve'òd lo avdà hatikvà
ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר
veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr
הנה בא נשיא מצרים
איך שמחתי לקראתו
פירמידות בעיניים
ושלום במקטרתו
ואמרנו בוא נשלימה
ונחיה כמו אחים
ואז הוא אמר קדימה,
רק תצאו מהשטחים.
[…]
ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר
veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr
אני מביט מהחלון
לראות אם כל זה אמיתי
מביט מהחלון
וממלמל את תפילתי
עוד יגור זאב עם כבש
ונמר ירבץ עם גדי
אך בינתיים אל תוציאי
את ידך מכף ידי
[…]
ויהיה טוב
יהיה טוב, כן
לפעמים אני נשבר
אז הלילה
הו הלילה
איתך אני נשאר
veyihiyè tov, ihyè tov, ken
lifamìm anì nishbàr
az halàyla
ho, halàyla
itàkh anì nishàr
אני מביט מהחלון
אולי מגיע, כן םגיע
יום חדש.
anì mabìt mehakhalòn
ulày magìa, ken magìa
yom khadàsh.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org