Language   

Sámi soga lávlla

Isak Saba
Back to the song page with all the versions


Original14. Traduzione cinese di Jo Hyo-roe
SÁMI SOGA LÁVLLA

1. Il testo originale in Sami Settentrionale (Grafia attuale normalizzata)
1. Original Lyrics in Northern Sami (Current standard spelling)


1. Guhkkin davvin Dávggáid vuolde
sabmá suolggai Sámieanan.
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka.
čohkat čilggin, čorut čearuin
allanaddet almmi vuostái.
Šávvet jogat, šuvvet vuovddit,
cáhket ceakko stállenjárggat.
máraideaddji mearaide.

2. Dálvit dáppe buolašbiekkat,
muohtaborggat meariheamit.
Sámisohka sieluin mielain
eahccá datte eatnamiiddis:
Mátkálažžii mánuheabit,
giđđudeaddji guovssahasat, -
ruoškkas, ruovggas rođuin gullo,
juhca jávrriin, jalgadasain,
geresskálla máđiid miel.

3. Ja go geassebeaivváš gollut
mehciid, mearaid, mearragáttiid,
golli siste guollebivdit
suilot mearain, suilot jávrriin.
Gollin čuvget čáhcelottit,
silban šovvot sámieanut,
šelgot čuoimmit, šleđgot áirrut,
luitet olbmát lávllodemiin
geavgŋáid, guoikkaid, goatniliid.

4. Sámieatnan sohkagoddi –
dat lea gierdan doddjokeahttá
goddi čuđiid, garrogávppiid,
viehkes vearrevearroválddiid.
Dearvva dutnje, sitkes sohka!
Dearvva dutnje, ráfi ruohtas!
Eai leat doarut dorrojuvvon,
eai leat vieljain varat vardán
sámi siivo soga sis.

5. Máttarádját mis leat dovle
vuoitán vearredahkkiid badjel.
Vuostálastot, vieljat, miige
sitkatvuođain soardiideamet!
Beaivvi bártniid nana nálli!
Eai du vuoitte vašálaččat,
jos fal gáhttet gollegielat,
muittát máttarmáttuid sáni:
Sámieatnan sámiide!
SÁMI SOGA LÁVLLA


萨米民族区域颂歌
《萨米人民之歌》

伊萨克·萨巴词
阿恩·索尔里曲


Ⅰ.
北方大熊星座之下,
萨米大地闪烁光芒,
崇山峻岭连绵不绝,
河流湖泊紧紧相连,
山峰高耸高原平坦,
巍然耸立直指苍穹,
流水潺潺飒飒松林,
身披铁甲航向海洋,
顶风冒雨冲向前方。

Ⅱ.
寒冬来临冰天雪地,
暴风凛冽白雪皑皑,
萨米人民心灵相通,
他们热爱这片土地,
皎洁月光照亮我们,
美丽极光闪烁光芒,
白桦林中驯鹿低吼,
声音传遍森林湖泊,
拉着雪橇穿行雪原。

Ⅲ.
夏日阳光灿灿金色,
洒遍森林大海岸边,
金色水面渔人劳作,
金色海洋金色湖泊,
萨米河上水声潺潺,
桅杆鲜明船桨闪亮,
水流而下男子歌唱,
河水流动时湍时缓,
最终驶向平静港湾。

Ⅳ.
萨米大地萨米人民,
坚强不屈力量无限,
击败敌人挫败阴谋,
邪恶盗贼无处躲藏,
欢呼萨米人民坚强,
欢呼自由你是根源,
这里永远没有战争,
从不践踏亲人鲜血,
萨米人民和平相处。

Ⅴ.
我们祖先历史悠久,
坚决抵制麻烦冲突,
我们兄弟一心团结,
坚毅勇敢反抗压迫,
啊坚强的太阳之子,
你绝不会卑躬屈膝,
只要不忘萨米语言,
只要记住祖先话语,
萨米大地属于萨米。

Sà mǐ mínzú qūyù sònggē
“sà mǐ rénmín zhī gē”

yī sà kè·sà bā cí
ā ēn·suǒ ěr lǐ qū

[= Isak Saba's poem
Arne Sørli's music]

Ⅰ.
Běifāng dàxióng xīngzuò zhī xià,
sà mǐ dàdì shǎnshuò guāngmáng,
chóngshānjùnlǐng liánmián bù jué,
héliú húbó jǐn jǐn xiānglián,
shānfēng gāosǒng gāoyuán píngtǎn,
wéirán sǒnglì zhí zhǐ cāngqióng,
liúshuǐ chánchán sàsà sōnglín,
shēn pī tiějiǎ hángxiàng hǎiyáng,
dǐngfēng mào yǔ chōng xiàng qiánfāng.

Ⅱ.
Hándōng láilín bīngtiānxuědì,
bàofēng lǐnliè báixuě ái'ái,
sà mǐ rénmín xīnlíng xiāngtōng,
tāmen rè'ài zhè piàn tǔdì,
jiǎojié yuèguāng zhào liàng wǒmen,
měilì jíguāng shǎnshuò guāngmáng,
báihuà lín zhōng xùnlù dī hǒu,
shēngyīn chuán biàn sēnlín húbó,
lāzhe xuěqiāo chuānxíng xuěyuán.

Ⅲ.
Xià rì yáng guāngcàncàn jīnsè,
sǎ biàn sēnlín dàhǎi àn biān,
jīnsè shuǐmiàn yú rén láozuò,
jīnsè hǎiyáng jīnsè húbó,
sà mǐ héshàng shuǐ shēng chánchán,
wéigān xiānmíng chuán jiǎng shǎn liàng,
shuǐliú ér xià nánzǐ gēchàng,
héshuǐ liúdòng shí tuān shí huǎn,
zuìzhōng shǐ xiàng píngjìng gǎngwān.

Ⅳ.
Sà mǐ dàdì sà mǐ rénmín,
jiānqiáng bùqū lìliàng wúxiàn,
jíbài dírén cuòbài yīnmóu,
xié'è dàozéi wú chù duǒcáng,
huānhū sà mǐ rénmín jiānqiáng,
huānhū zìyóu nǐ shì gēnyuán,
zhèlǐ yǒngyuǎn méiyǒu zhànzhēng,
cóng bù jiàntà qīnrén xiānxiě,
sà mǐ rénmín hépíng xiāngchǔ.

Ⅴ.
Wǒmen zǔxiān lìshǐ yōujiǔ,
jiānjué dǐzhì máfan chōngtú,
wǒmen xiōngdì yīxīn tuánjié,
jiānyì yǒnggǎn fǎnkàng yāpò,
a jiānqiáng de tàiyáng zhīzǐ,
nǐ jué bù huì bēigōngqūxī,
zhǐyào bù wàng sà mǐ yǔyán,
zhǐyào jì zhù zǔxiān huàyǔ,
sà mǐ dàdì shǔyú sà mǐ.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org