Language   

Χριστόδουλος Χάλαρης, Νίκος Ξυλούρης, Τάνια Τσανακλίδου: Ἐρωτόκριτος

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


OriginalVersion française – ÉROTOCRITE – Marco Valdo M.I. – 2018
ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΧΆΛΑΡΗΣ, ΝΊΚΟΣ ΞΥΛΟΎΡΗΣ, ΤΆΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΊΔΟΥ: ἘΡΩΤΌΚΡΙΤΟΣ

1. Ὁ τροχὸς τῆς Μοίρας
Νίκος ΞυλούρηςTοῦ κύκλου τὰ γυρίσματα, ποὺ ἀνεβοκατεβαίνουν,
Καὶ τοῦ τροχοῦ, π' ὥρες ψηλὰ κι ὥρες στὰ βάθη πηαίνουν
Μὲ τοῦ καιροῦ τ' ἀλλάματα, ποὺ ἀναπαημὸ δὲν ἔχουν,
Μὰ στὸ καλό κι εἰς τὸ κακὸ περιπατοῦν καὶ τρέχουν.

Καὶ τῶν ἀρμάτω οἱ ταραχές, ὄχθρητες, καὶ τὰ βάρη,
Τοῦ Ἔρωτα οἱ μπόρεσες καὶ τσῆ Φιλιᾶς ἡ χάρη.
Αὐτὰ νὰ τὰ μ’ ἐκινήσασι τὴ σήμερον ἡμέρα,
Ν’ ἀναθιβάλω καὶ νὰ πῶ τὰ κάμαν καὶ τὰ φέρα

Μιὰ κόρη κι ἕνας ἄγουρος, ποὺ μπερδευτήκα ὁμάδι
Σὲ μιὰ φιλιὰν ἀμάλαγη, μὲ δίχως ἀσκημάδι.
Kαὶ τ’ ὄνομά τση τὸ γλυκὺ τὸ λέγαν Ἀρετοῦσα,
Οἱ ὀμορφιὲς τση ἦσαν πολλές, τὰ κάλλη τση ἦσαν πλοῦσα.

Xαριτωμένο θηλυκὸ τὴν ἤκαμεν ἡ φύση,
Κι ἡ σιάτση δὲν εὑρίσκετο σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύση.
Kαὶ τ’ ὄνομά τοῦ νιούτσικου Ῥωτόκριτο τὸ λέγα,
Ἤτονε τσ’ ἀρετῆς πηγὴ καὶ τσ’ ἀρχοντιᾶς ἡ φλέγα.

Κι ὅλες τσὶ χάρες π’ Oὐρανὸς καὶ τ’ Ἄστρη ἐγεννήσαν,
Μ’ ὅλες τὸν ἐμοιράνανε, μ’ ὅλες τὸν ἐστολίσαν.
Kι ὅντεν ἡ νύκτα ἡ δροσερὴ κάθ’ ἄνθρωπο ἀναπεύγει,
Καὶ κάθε ζὸ νὰ κοιμηθῇ τόπο νὰ βρῇ γυρεύγει,

Ἤπαιρνεν τὸ λαγοῦτο του, κι ἐσιγανοπορπάτει,
Κι ἐκτύπαν τὸ γλυκιὰ γλυκιὰ ἀνάδια στὸ Παλάτι.

2. Ρίζες
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουΤσὶ περαζόμενους καιροὺς πού οἱ Ἕλληνες ὁρίζα
Κι ὁποὺ δὲν εἶχ’ ἡ πίστη τως θεμέλιο μηδὲ ρίζα,
Τότε μιὰ ἀγάπη μπιστικὴ στὸν κόσμο ἐφανερώθη
Κι ἐγράφτη μέσα στὴν καρδιά κι οὐδὲ ποτὲ τσῆ λειώθη.

Εἰς τὴν Ἀθήνα ποὺ ἤτονε τσῆ μάθησης ἡ βρώσις
Καὶ τὸ θρονὶ τῆς ἀρετῆς κι ὁ ποταμὸς τσῆ γνώσης,
Ῥήγας μεγάλος ὅριζε τὴν ἄξα χώρα ἐκείνη,
Ἡράκλη τὸν ἐλέγασι, ἐξακουστὸς ἐγίνη.

Ἀπό μικρὸς παντρεύτηκε καὶ συντροφιάστη ὁμάδι
Μὲ ταίρι ὁποὺ ποτὲ κανεὶς δὲν τοῦ `βρισκε ψεγάδι.
Ἀρτέμη τὴν ἐλέγασι τὴ ῥήγισσαν ἐκείνη,
Ἄλλη καμιὰ στὴ φρόνεψη ἴσα τση δὲν ἐγίνη.

Τὸν ἥλιο καὶ τὸν οὐρανὸ συχνιὰ παρακαλοῦσα
Γιὰ νὰ τσ’ ἀξώσει καὶ νὰ δοῦν παιδὶ ποὺ πεθυμοῦσα.
Περνοῦν οἱ χρόνοι κι οἱ καιροί κι ἡ ῥήγισσα ἐγαστρώθη
Κι ὁ ῥήγας ἀπ’ τὸ λογισμὸ καὶ βάρος ἐλυτρώθη.

Μιὰ θυγατέρα ἤκαμε πού `φεξε τὸ Παλάτι,
Κείνη τὴν ὥρα πού ἡ μαμὴ στὰ χέρια τὴν ἐκράτη
Και τ’ ὄνομά τση τὸ γλυκὺ τὸ λέγανε Ἀρετοῦσα,
Οἱ ὀμορφιές τση ἦσαν πολλές, τὰ κάλλη τση ἦσα πλοῦσα.

Εἶχεν ὁ βασιλιὸς πολλοὺς μὲ φρόνεψη καὶ πλούτη,
Συμβουλατόροι του ἤτανε οἱ μπιστημένοι ἐτούτοι.
Μὰ ἀπ’ ὅλους εἶχεν ἀκριβὸ πάντα στὴ συντροφιά του
Ἕναν ὁποὺ Πεζόστρατο ἔκραζαν τ’ ὄνομά του.

Εἶχε κι αὐτὸς ἕναν ὑγιὸ πολλὰ κανακεμένο,
Φρόνιμο κι ἀξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο.

3. Ἡ ὥρα τῆς ἀγάπης
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουΚαὶ τ’ ὄνομα τοῦ νιούτσικου Ῥωτόκριτο τὸ λέγα,
Ἤτανε τσ’ ἀρετῆς πηγὴ καὶ τσ’ ἀρχοντιᾶς ἡ φλέγα.
Κι ὅλες τσὶ χάρες π’ οὐρανός καὶ τ’ ἄστρι ἐγεννήσα,
μ’ ὅλες τὸν ἐμοιράνανε, μ’ ὅλες τὸν ἐστολίσα.

Θέλει σ’ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ τὸ πρικοριζικό του,
Κι ἀγάπη γιὰ τὴν Ἀρετὴ βάνει στὸ λογισμό του.
Κ’ ἴντα δὲν κάνει ὁ Ἔρωτας σὲ μιὰ καρδιὰ π’ ὁρίζει,
Σὰν τὴ νικήσει οὐδέ καλό, οὐδέ κακὸ γνωρίζει.

Ἐβράδιασεν, ἐνύχτωσε, λιποψυχᾶ ἡ καρδιά τως,
Στὸ παραθύρι νὰ βρεθοῦ, νὰ ποῦν τὰ βάσανά τως.
Μιὰν ὥρα κλάψασιν ὀμπρός δριμιά κι ἐλουχτουκήσα,
Κι ἀπόκει μ’ ἀναστεναγμοὺς τὰ πάθη τως ἀρχίσα.

4. Τὰ θλιβερὰ μαντάτα
Νίκος Ξυλούρης
Τ' ἄκουσες, Ἀρετοῦσα μου, τὰ θλιβερὰ μαντάτα;
Ὁ κύρης σου μ' ἐξόρισε εἰς τὴ ξενιτιὰ στὴ στράτα.
Τέσσερεις μέρες μοναχὰ μοῦ 'δωκε ν’ ἀνιμένω,
Ὕστερα νὰ ξενιτευτῶ, πολὺ μακριὰ νὰ πηαίνω.

Καὶ πὼς νὰ σ' ἀποχωριστῶ, καὶ πὼς νὰ σοῦ μακρύνω,
Καὶ πὼς νὰ ζήσω δίχως σοῦ εἰς τὸ ξορισμὸν εκεῖνο;
Κατέχω τό κι ὁ κύρης σου γρήγορα σὲ παντρεύει,
Ρηγόπουλο, ἀφεντόπουλο, σὰν εἶσαι σύ, γυρεύει.

Καὶ δὲ μπορεῖς ν’ ἀντισταθῇς στὰ θέλουν οἱ γονεῖς σου,
Νικοῦν τήνε τὴ γνώμη σου κι ἀλλάζει κι ἡ ὄρεξή σου.
Μιὰ χάρη, ἀφέντρα, σοῦ ζητῶ κι’ ἐκείνη θέλω μόνο,
Καί μετὰ κείνη ὁλόχαρος τὴ ζήση μου τελειώνω.

Ὅτα θὰ ἀῤῥαβωνιαστῇς, νὰ βαριαναστενάξῃς,
Κι ὅτα σὰ νύφη στολιστῇς, σὰν παντρεμένη ἀλλάξῃς.
Ν’ ἀναδακρυώσῃς καί να πῇς, Ῥωτόκριτε καημένε,
Τὰ σοῦ 'ταζα ἐλησμόνησα, τὰ 'θελες μπλιὰ δὲν ἔναι.

Καὶ κάθε μήνα μιὰ φορά, μέσα στὴν κάμερά σου,
Λόγιαζε ἠντά 'παθα γιὰ σέ, νὰ μὲ πονῇ ἡ καρδιά σου.
Καὶ πιάσε καὶ τὴ ζωγραφιά, πού 'βρες στ’ ἀρμάρι μέσα,
καὶ τὰ τραγούδια πού 'λεγα, ὅπου πολὺ σ’ ἀρέσα.

Καὶ διάβαζέ τα, θώρει τα κι ἀναθυμοῦ κι ἐμένα,
Πὼς μὲ ξορίσανε γιά σε πολὺ μακριά εἰς τὰ ξένα.
Κι ἂς τάξω ὁ κακοῤῥίζικος πὼς δὲ σ’ εἶδα ποτέ μου,
Ἕνα κεράκι ἀφτούμενο ἐκράτου κι ἔσβησέ μου.

Ἂς τάξω πὼς ἐπιάστηκα σὲ μιᾶς γυναίκας τρίχα,
Ἔσπασε ἡ τρίχα κι ἔχασα εἰς τὸν κόσμο ὅ,τι κι ἂν εἶχα.
Λήσμόνησε παντοτινὰ καὶ διώξε κάθε ἐρπίδα,
Καὶ πὲ πὼς μὲ γνώρισες, κι οὖτε κι ἐγὼ πὼς σ' εἶδα.

Ὅπου κι ἂν πάω κι ἂ βρεθῶ, κι ὅ,τι καιρό κι ἂ ζήσω,
Τάζω σου ἄλλη νὰ μὴ δῶ μηδέ ν’ ἀναντρανίσω.
Κάλλιά ’χω ἐσὰ μὲ θάνατο, παρ’ ἄλλη μὲ ζωή μου.
Γιά σέναν ἐγεννήθηκε στὸν κόσμο τὸ κορμί μου.

5. Παράπονο τῆς Ἀρετοῦσας
Τάνια Τσανακλίδου
Τὰ λόγια σου Ῥωτόκριτε, φαρμάκιν ἐβαστοῦσα
Κι οὐδ’ ὄλπιζα κι ἀνίμενα τ’ αὐτιά μου ὅ,τι σ’ ακοῦσα.
Καὶ πὼς μπορῶ νὰ σ’ ἀρνηθῶ κι ἂ θέλω δὲ μ’ ἀφήνει
Τούτη ἡ καρδιὰ ποὺ ἐσύ `βαλες σ’ τς’ ἀγάπης τὸ καμίνι.
Κι ἀμνόγω σου στὸν οὐρανό, στὸν ἥλιο, στὸ φεγγάρι,
Ἄλλος ὀγιὰ γυναῖκα του ποτὲ νὰ μή μὲ πάρῃ.

Καὶ βγάνει ἀπό τὸ δαχτύλι της ὄμορφο δακτυλίδι,
Μὲ δάκρυα κι ἀναστεναγμοὺς τοῦ Ῥώκριτου το δίδει.
Λέει του: "Νὰ καὶ βάλε το εἰς τὸ δεξό σου χέρι,
Σημάδι πὼς ὥστε νὰ ζῶ εἶσαι δικό μου ταίρι.
Καὶ μήν το βγάλῃς ἀπό κεῖ ὥστε νὰ ζῇς καὶ νά `σαι,
Φόριε το κι ὅποια στό `δωκε κάμε νά της θυμᾶσαι.
Καλλιὰ θανάτους ἑκατὸ τὴν ὥρα θέλω πάρει,
Παρὰ ἄλλος μόν’ ὁ Ῥώκριτος γυναῖκα νὰ μὲ πάρῃ".

6. Χωρισμός
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια Τσανακλίδου
Ὡς τὴν αὐγὴ ἐμιλούσανε, ὡς τὴν αὐγή ἐκλαῖγα
Κι ὡς τὴν αὐγὴ τὰ πάθη τως καὶ πόνους τως ἐλέγα.
Ἤστραψεν ἡ ἀνατολή κι ἐβρόντηξεν ἡ δύση
Ὅντε τὰ χείλη του ἤνοιξε γιά ν’ ἀποχαιρετήσῃ.

Κι ἕνα μεγάλο θαύμασμα στὸ παραθύρι ἐγίνη,
Οἱ πέτρες καὶ τὰ σίδερα κλαίσι τὴν ὥρα ἐκείνη.
Ἐμίσεψ’ ὁ Ῥωτόκριτος καὶ βιάζει τον ἡ ὥρα,
Μ’ ἕνα πρικὺ ἀναστεναγμὸ ποὺ σείστηκεν ἡ χώρα.

Τα βάσανά του τὰ πολλὰ στὰ δάση τὰ ἐδηγᾶτο
Καὶ τὸ λαγκάδι καὶ βουνὶ συχνιά του πιλογᾶτο.
Οὐρανέ, ῥίξε φωτιά ὁ κόσμος ν’ ἀναλάβῃ
Κι ὅλοι ἂς λαβοῦ κι ὅλοι ἂς καοῦ κι ἡ Ἀρετὴ μὴ λάβῃ.

Στὴν ἄδικη ἀπόφαση ποὺ δόθηκε σὲ `μένα,
Ν’ ἀπαρνηθῶ τὸν τόπο μου, νὰ περπατῶ στὰ ξένα.
Ἄστρη μήν το βαστάξετε, ἥλιε σημάδι δείξε
Καὶ σ’ ἔτοιου ἀφέντη ἀλύπητου ἀστροπελέκι ῥίξε.

7. Ἡ συνάντηση
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουἬρθεν ἡ ὥρα κι ὁ καιρός κι ἡ μέρα ξημερώνει
Νὰ φανερώσῃ ὁ Ῥώκριτος τὸ πρόσωπο ποὺ χώνει.
Ἐφάνη ὁλόχαρη ἡ αὐγή καὶ τὴ δροσούλα ῥίχνει,
Σημάδι τσῆ ξεφάντωσης κείνη τὴν ὥρα δείχνει.

Χορτάρια ἐβγήκασι εἰς τὴ γῆ, τὰ δεντρουλάκια ἀνθίσα
Κι ἀπ’ τς’ ἀγκάλες τ’ ουρανοῦ γλυκὺς βοῤῥᾶς ἐφύσα.
Τὰ περιγιάλια ἐλάμπασι κι ἡ θάλασσα ἐκοιμᾶτο,
Γλυκὺς σκοπός εἰς τὰ δεντρά κι εἰς τὰ νερὰ ἐγροικᾶτο.

Γελοῦν τσῆ χώρας τὰ στενά κι οἱ στράτες καμαρώνου,
Ὅλα γροικοῦν κουρφὲς χαρές κι ὅλα τση φανερώνου
Καὶ μὲς στὴ σκοτεινὴ φλακὴ ὅπου `το ἡ Ἀρετοῦσα
Ἐμπῆκα δυὸ ὄμορφα πουλιά κι ἐγλυκοκελαδοῦσα.

8. Τὸ παραμύθι
Νίκος ΞυλούρηςὩς μπήκεν ὁ Ῥετόκριτος στὴ φυλακή κι ἀρχίζει
Νὰ τση μιλῇ καὶ σπλαχνικὰ νὰ τὴν ἀναντρανίζῃ.
Λέγει τση: "Τὸ μὲ ῥώτηξες θὰ σοῦ το πῶ καὶ γροῖκα
Πού το βρῆκα τὸ χάρισμα στὴ φυλακὴ σ’ ἀφῆκα.

Εἶναι δυὸ μήνες σήμερο πού `λαχα κάποια δάση,
Εἰς τὴ μεριὰ τῆς Ἔγριπος κι ἐβγήκαν νὰ μὰ φᾶσι
Ἄγρια θεριὰ ν' ἐμάλωσα κι ἐσκότωσα ἀπ’ ἐκεῖνα
Κι ἀπὸ τὰ χέρια μου νεκρὰ ὅλα τὰ πιὰ ἀπομεῖναν.

Μὲ κίνδυνο ἐγλύτωσα ὁσώραν ἐπολέμου
Νὰ γλυτωθῶ ἀπὸ λόγου τους δὲν τό’ λπιζα ποτέ μου
Μὰ ἐβούθηξε τὸ ριζικὸ τ’ ἀστρὶ μὲ λυπηθῆκαν
Καὶ σκότωσα καὶ ζύγωσα καὶ ἀλάβωτο μ’ ἀφῆκαν.

Δίψα μεγάλη γροίκησα στὸ πόλεμον ἐκεῖνο
Γυρεύοντας νὰ βρῶ δροσιὰ ἐσῶθε σ’ ἕνα πρίνο
Καὶ παρεμπρὸς ἐφάνη μου κουτσουναράκι χτύπα,
Σιμώνω βρίσκω τὸ νερό εἰς τοῦ χαρακιοῦ τὴν τρύπα.

Ἤπια το κι ἐδροσίστηκα καὶ πέρασέ μου ἡ δίψα,
Μὰ πούρι κι ἄλλα βάσανα ἐτότε δὲ μοῦ λείψαν.
Ἔκατσα νὰ ξεκουραστῶ σιμὰ στὸ κουτσουνάρι
Ὅντε γροικῶ ἀναστεναγμὸ καὶ μύσματ’ ἀῤῥωστάρη.

Καὶ βιαστικὰ σηκώνομαι, τὸ ζάλο μου σπουδάζει
Νὰ δῶ ποιὸς εἶναι ποὺ πονεῖ καὶ βαριαναστενάζει
Καὶ μπαίνω μέσα στὰ δεντρά πού `ταν κοντὰ εἰς τὴ βρύση,
Διὰ νὰ δῶ καὶ γιὰ νὰ βρῶ τὸ νέο αὐτὸ ὅπου μύσσει.

Βρίσκω ἕνα νιὸν ὡραιόπλουμο πού `λαμπε σὰν τὸν ἥλιο
Κι ἐκείτουντο ὁλομάτωτος μπροστά εἰς ἕνα σπήλιο.
Σγουρὰ ξανθά `χε τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ σοθέματά του
Πάρ’ ὅλο ὁπού `τα σὰν νεκρός, ἤδειχνεγιε ἡ μορφιά του.

Καὶ δυὸ θεριὰ στὸ πλάι του ἤτανε σκοτωμένα
Καὶ τὸ σπαθὶ καὶ τ’ ἄρματα ὅλα ἦσαν ματωμένα.
Σιμώνω χαιρετῶ τονε, λέω του: "Ἀδέλφι γειά σου.
Ἴντα `χεις κι ἀπονέκρωσες, πούντη λαβωματιά σου;"

Τὰ μάτια του `χε σφαλιχτά, τότε τ’ ἀναντρανίζει
Κι ἐθώρειε δίχως νὰ μιλῇ καὶ στὸ λαϊμό του ἀγγίζει.
Μὲ τὸ δακτύλι δυὸ φορές μου δείχνει νὰ νοήσω
Ποὺ εἶχε τὴν λαβωματιὰ νά τον ἐβοηθήσω.

Τὸ στῆθος του ξαρμάτωσα καὶ μιὰ πληγή του βρίσκω
Δαμάκιν ἀποκατωθιὸ ἀπὸ τὸν οὐρανίσκο.
Ὁλίγο του ἀπό βοτσί τον εἶχε δαγκαμένο
Φαίνεται νὰ 'χε τὸ θεριὸ δόντι φαρμακεμένο
Και πῆρεν του τὴ δύναμη καὶ τὴν πνοήν του ἐχάσε
Καὶ τὸ φαρμάκι πέρασε καὶ μέσα τον ἐπιάσε.

Κι ἀγάλι ἀγάλια `χάνετο σὰν τὸ κερὶ ὅντε σβήνει,
Ἔκλαψα κι ἐλυπήθηκα πολὺ τὴν ὅρα εκείνη.
Σὰν ἀδελφό μου καρδιακό τον ἔκλαιγα κι ἐπόνου,
Μὰ πόνοι, δάκρυα, κλάηματα ἄνθρωπο δὲ γλιτώνου.
Ἐψυχομάχε κι ἔλεγε νὰ στέκω μὴ μισέψω,
Ἐθάῤῥειε πὼς τέτοια πληγὴ μποροῦσα νὰ γιατρέψω.

Δείχνει μου τὸ δαχτύλι ν' του πού 'χε τὸ δαχτυλίδι
Καὶ γνώρισα σὰν χάρισμα σὰν φίλος μου το δίνει.
Τότε μιὰ σιγανὴ φωνὴ μόνο τ’ αὐτιά μου ἀκοῦσαν
Και εἴπανε τὰ χείλη του: "Σέ `χασα Ἀρετοῦσα".
Ἐτοῦτα εἶπε μοναχὰ καὶ τέλειωσ’ ἡ ζωή του
Καὶ μὲ πρικὺ ἀναστεναγμὸ εβγῆκε ἡ ψυχή του.

Τοῦτα τὰ χέρια ποὺ θωρεῖς λάκκο σιμιό του σκάψαν
Καὶ τοῦτα τον ἐσήκωσαν καὶ τοῦτα τον ἐθάψαν
Ὡς τ’ ἄκουσεν ἡ Ἀρετὴ ὥρα λιγάκι ἐστάθη
Ἀμίλητη καί ὁ πόνος της τὴν ἔκαμε καὶ ἐχάθη.

9. Θρῆνος
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουὩς τ’ ἄκουσεν ἡ Ἀρετή ὥρα λιγάκι ἐστάθη
Ἀμίλητη κι ὁ πόνος τση τὴν ἤκαμε κι ἐχάθη.
Ἐπλήθυνε ἡ ἀποκοτιά κι ἐχάθηκεν ἡ τάξη,
Τὸ νοῦ τση ἐγροῖκα σὰν πουλὶ νὰ φύγῃ, νὰ πετάξῃ.

Κανένα μπλιὸ δὲν ντρέπεται, κανένα δὲ φοβᾶται
Καὶ μὲ τοὺς ἀναστεναγμοὺς τὰ πάθη τση δηγᾶται.

10. Ταραχή
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουῬωτόκριτε, ἴντα θέλω μπλιὸ τὴ ζήση νὰ μακραίνω,
Ποιὰ ὀλπίδα μπλιό μου `πόμεινε καὶ θέλω ν’ ἀνιμένω;
Δίχως σου πὼς εἶν’ μπορετὸ στὸν κόσμο μπλιὸ νὰ ζήσω.
Ἀνάθεμα στὸ ριζικό στ’ ἀφύλαγεν ὀπίσω!

Μὲ τὴ ζωή σου εἶχα ζωὴ καὶ μὲ τὸ φῶς σου `θώρου,
Τα πάθη μου θυμῶντας σου ἐπέρνου σὰν εμπόρου.
Ἀρνήθηκα τὰ πλούτη μου, τὸν κύρη καὶ τὴ μάνα,
Ποτὲ δὲν ἐβαρέθηκα τὰ πάθη πού μου `κάμαν.

Θυμῶντας σου Ῥωτόκριτε πώς μου `σουν νοικοκύρης,
Ἐγίνον σου καὶ μάνα μου, ἐγίνον σου καὶ κύρης.
Γιὰ σένα ἐνεστέναζα, γιὰ σένα εἶχα πόνους,
Γιὰ σένα βασανίζομαι σήμερα πέντε χρόνους.

11. Τὸ φανέρωμα
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουἬθελε κι ἄλλα νά του πῇ μά ἡ ὁμιλιά δὲ σώνει,
Πέφτει στὴ γῆς ἄσπρη καὶ κρυγιὰ μπλιὸ πάρ’ ἀπὸ τὸ χιόνι.
Ἐκεῖνος μπλιὸ ἄλλο δὲ μιλεῖ μὰ πλύθηκεν ὀμπρός τση
Καί τς’ ἠφανίστη ἄλλης λογῆς κι ἐγίνηκε τὸ φῶς τση.

Ἤλαμψε ὁ Ῥετόκριτος βγάνοντας τὸ μελάνι,
Πάλι τὴν πρώτην ὀμορφιὰ τὸ πρόσωπό του πιάνει,
Χρυσᾶ ἐγενῆκαν τὰ μαλλιά, τὰ χέρια μαρμαρένια
Κι ἡ ὅψη του ἀσπροκόκκινη, τὰ κάλλη ζαχαρένια.

Γνωρίζει τον ἡ Ἀρετὴ καλά τον εθυμᾶται,
Μὰ δὲν κατέχει ξυπνητὴ ἂν εἶναι ἢ ἂν κοιμᾶται.
Ἐξελιγώθη, στρέφεται μὲ σπλάχνος τον ἐθώρει
Καὶ νὰ μιλήσῃ ἀπ’ τὴν χαρὰν ἀκόμη δὲν ἐμπόρει.

12. Ἡ μέρα ἡ λαμπρή
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουἮρθεν ἡ μέρα ἡ λαμπρή, γλυκὺς καιρὸς ἀρχίζει
Κι ἤκατσεν ὁ Ῥωτόκριτος εἰς τὸ θρονί κι ὁρίζει.
Ἀγαπημένο ἀντρόγυνο σὰν τοῦτο δὲν ἐφάνη
Μηδ’ τέτοιο καλορίζικο, χαιρόμενο στεφάνι.

Ἐκάμασι παιδόγγονα κι ὅλα ἐγενήκαν πλοῦσα
Και μάνα καὶ κερὰ λαλὰ ἐγίνη ἡ Ἀρετοῦσα.
Γιὰ τοῦτο ὁπού `ναι φρόνιμος, δὲ χάνεται στὰ πάθη,
Τὸ ῥόδο κι ὁ ὄμορφος ἀνθός γεννιέται μές στ’ ἀγκάθι.

Ἤρθεν ἡ μέρα ἡ λαμπυρή, γλυκὺς καιρὸς ἀρχίζει
Κι ἤκατσεν ὁ Ῥωτόκριτος εἰς τὸ θρονί κι ὁρίζει.
Ἀγαπημένο ἀντρόγυνο σὰν τοῦτο δὲν ἐφάνη
Μηδ' τέτοιο καλορίζικο, χαιρόμενο στεφάνι.

Ἐκάμασι παιδόγγονα κι ὅλα ἐγενήκαν πλοῦσα
Και μάνα καὶ κερὰ λαλὰ ἐγίνη ἡ Ἀρετοῦσα.
Γιὰ τοῦτο ὁπού `ναι φρόνιμος, δὲ χάνεται στὰ πάθη,
Τὸ ῥόδο κι ὁ ὄμορφος ἀνθός γεννιέται μές στ’ ἀγκάθι.

Βιτσέντζος εἶν’ ὁ ποιητὴς καὶ στὴ γενιὰ Κορνάρος,
Ποὺ νὰ βρεθῇ ἀκριμάτιστος ὅντε τον πάρει ὁ Χάρος.
Στὴν Στεῖαν ἐγεννήθηκε, στὴν Στεῖαν ἐνεθράφη,
Ἐκεῖ `καμε κι ἐκόπιασεν ἐτοῦτα πού σας γράφει.
Στὸ Κάστρον ἐπαντρεύτηκε σὰν ἀρμηνεύγ’ ἡ φύση,
Το τέλος του ἔχει νὰ γενῇ ὅπου ὁ Θεὸς ὁρίσει.
ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΧΆΛΑΡΗΣ, ΝΊΚΟΣ ΞΥΛΟΎΡΗΣ, ΤΆΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΊΔΟΥ: ἘΡΩΤΌΚΡΙΤΟΣ

1. La roue du Destin
Nikos Xylouris


Les tours du cerceau, qui montent et descendent,
Et de la roue, qui parfois montent et parfois s’abîment
Avec le temps qui ne s’arrête pas,
Mais marchent et courent par malheurs et joies.

Armes, tumultes, inimitiés, charges,
Les pouvoirs de l’Amour, la vertu de l’Amitié.
Tout cela me pousse, en ce jour à raconter
Et à dire ce que connurent et firent

Une fille et un garçon, qui se lièrent l’un à l’autre
D’une amitié pure, sans aucune indécence.
Son nom, son doux nom est Arétuse,
Grandes sont ses beautés, extérieures et intérieures.

La nature l’a faite femme pleine de grâce ;
Ni à l’Orient et ni à l’Occident, on ne trouve son égale
Et le nom du garçon est Érotocrite,
Un torrent de courage, un flux de noblesse.

Et toutes les grâces par le Ciel et les Étoiles engendrées
Desquelles il a été doté, lui ont été destinées,
Et dans la nuit fraîche où chacun se repose
Et tout animal cherche un endroit pour la pause,

Il prend son luth, et marchant silencieusement,
Devant le palais, il va jouer doucement.

2. Racines
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Dans le passé, du temps où commandaient les Hellènes
Et où leur foi n’avait ni base ni racine,
Parut dans le monde un amour fidèle qui fut gravé
Dans le cœur sans jamais s’effacer.

À Athènes, qui nourrissait l’étude et la sagesse,
Et qui était trône de vertu et fleuve de connaissance,
Un grand Roi régnait sur cette digne terre,
Il s’appelait Eraclio et devint célèbre.

Très jeune, il épousa et vécut avec une compagne
À laquelle on ne trouva jamais de défaut, personne ;
Artemide était le nom de cette Reine,
Pour la sagesse, elle n’eut jamais d’égale.

Et ils priaient souvent le Soleil et le Ciel afin
Qu’ils leur concèdent l’enfant tant désiré ;
Passent les mois et les ans, et la Reine fut enfin
Enceinte et le Roi ne dut plus ruminer de graves pensées.

Elle eut une fille qui illuminait le Palais
Quand la nourrice dans ses bras la montrait ;
Son nom, son doux nom était Arétuse,
Grandes ses beautés, généreuses ses muses.

Le Roi disposait de beaucoup d’hommes riches et sages,
Conseillers qui étaient ses vassaux fidèles.
Parmi eux, un lui était cher, qu’il tenait toujours en sa compagnie,
Celui-là s’appelait Pezòstrate.

Lui aussi avait un enfant adoré,
Intelligent et de grande valeur, comme le miel, sucré.

3. L’Heure de l’Amour
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Le nom de ce garçon était Érotocrite,
C’était un flux de vertu, un flux de noblesse.
Et de toutes les grâces par le Ciel et les Étoiles générées
Il avait été doté, car elles lui avaient été destinées.

Durant ce temps, le sort amer infuse
En son esprit l’amour pour Arétuse.
Et que fait l’Amour, dans un cœur qu’il commande,
Si ce n’est le vaincre pour que le bien du mal, il ne distingue ?

Il se fait soir, il se fait nuit, leurs cœurs défaillent,
Voilà la rencontre à la fenêtre et se disent leurs tourments.
Une heure durant, ils pleurent et gémissent âprement,
Puis, avec de grands soupirs, ils étreignent leurs peines.

4. Tristes Nouvelles
Nikos Xylouris


Les as-tu entendues, mon Arétuse, les tristes nouvelles ?
Ton Seigneur m’envoie sur les routes de l’exil.
Il m’a laissé, quatre jours seulement,
Et après, je partirai pour m’en aller loin, pour longtemps.

Et comment pourrai-je m’éloigner, me séparer de toi ?
Comment pourrai-je vivre en cet exil lointain sans toi ?
Je sais aussi que ton Seigneur te fera épouser, c’est normal,
Le fils d’un roi ou d’un noble qui soit ton égal.

Tu ne peux pas t’opposer à la volonté du Roi,
Il te fera plier et d’avis, tu changeras
Mais, Madame, je te demande, et je veux seulement cela,
Après quoi, je finirai ma vie avec grande joie.

Aies pour moi un soupir, quand tu seras promise épouse,
Et quand on te vêtira en mariée et tu deviendras femme,
Dis-toi par-devers toi, en larmes : malheureux Érotocrite,
Celle que tu voulais, n’est plus, j’ai oublié ma promesse,

Et une fois chaque mois, enfermée dans ta chambre,
Rappelle-toi que je souffre pour toi, combien pour moi ton cœur souffre.
Et prends le portrait que tu as trouvé dans l’armoire,
Et les chants que je composai, qui tant te plaisent.

Et lis-les, et ramène à moi ta pensée,
À moi qui suis exilé en de lointaines terres étrangères.
Et moi, malheureux, je feindrai de ne t’avoir jamais regardée,
J’avais allumé une bougie, qui pour moi s’est éteinte.

Et je feindrai d’être pris dans les lacs d’amour d’une femme,
Que les lacs se sont cassés, et que je l’ai perdue.
Oublie-moi toujours et chasse tes espérances,
Oublie de que tu m’as connu et que je t’ai jamais vue.

Mais partout où j’irai, et tant que je vivrai,
Je te promets que jamais, je ne regarderai une autre et jamais, je ne céderai.
Je préfère t’avoir avec la mort, qu’une autre avec la vie,
Toute ma personne est venue au monde pour toi, ma mie.

5. Lamentation d’Arétuse
Tania Tsanaklidou


Tes mots, Érotocrite, c’est du poison pour moi,
Jamais je n’aurais cru, jamais je ne me serais attendue à les entendre.
Et comment je pourrais te renier, le voudrais-je même ? Ne me laisse pas,
Tu as peint mon cœur comme un arc-en-ciel
Et je jure au Soleil, à la Lune et au Ciel,
Que je ne serai jamais l’épouse d’un autre.

Elle ôte de son doigt la superbe bague,
Entre les larmes et les soupirs, elle le tend à Érotocrite.
Et lui dit : « Voilà, prends-le et mets-le à ta main droite,
Signe que, tant que je vivrai, je serai ta compagne.
Et ne l’enlève jamais, tant que tu vivras ta vie, mon aimé,
Garde-le pour te rappeler toujours celle qu’il te l’a donné.

Je préférerais mourir cent fois, plutôt que d’être
L’épouse de quelqu’un qui ne serait pas mon Érotocrite.

6. La Séparation
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Jusqu’à l’aube, ils parlent ; ils pleurent jusqu’à l’aube
Et jusqu’à l’aube, ils se dirent leurs douleurs et leurs peines.
Le ciel s’éclaire à l’orient et il tonne à l’occident,
Quand leurs lèvres s’ouvrent à leur adieu déchirant.

Et un grand prodige advient à la fenêtre,
Les pierres et les grilles pleurent cet instant.
Érotocrite s’en va, car déjà le presse le moment,
Avec un soupir amer qui ébranle le royaume.

Il raconte ses tourments aux bois et aux arbres,
Et souvent lui répond la vallée ou la montagne.
« Ciel, jette le feu et qu’il détruise le monde,
Que tous soient touchés et brûlés, sauf Arétuse.

Pour l’injuste décret qui m’a été appliqué,
Laissant mon pays, en exil, je dois m’en aller.
Étoiles, ne le permettez-pas ! Soleil, envoie-moi un signe,
Et contre ce roi cruel, lance ta foudre.

7. La Rencontre
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Viennent le temps et l’heure, et sourd enfin le jour
Pour Érotocrite, qui révèle ce qui est caché.
L’aube fuse joyeuse dissipant la douce rosée,
Signe de la joie de cette heure d’amour.

Les petites herbes sortent de terre, fleurissent les arbrisseaux,
Et du fond du ciel souffle une douce tramontane.
Resplendissent les rivages, la mer dort et on entend
Entre les arbres et les eaux comme une douce sardane.

Les vals du pays rient, les routes sourient,
Tout révèle des joies cachées, tout les manifeste ;
Et dans la sombre prison où gît Arétuse
Entrent deux beaux oiseaux qui doucement chantent.

8. Le faux Récit
Nikos Xylouris


À peine entré dans la prison, Érotocrite
Lance un regard amoureux et lui parle :
« Je réponds à ce que tu demandes, écoute
Où j’ai trouvé l’anneau que je t’ai laissé en cellule.

Il y a aujourd’hui deux mois, je me trouvais dans une forêt
Du côté d’Ègripo, où je fuyais des fauves
Désireux de me dévorer ; après une lutte violente,
Une partie s’échappe ; de mes mains, je tue ceux qui restaient.

Dangereusement, je m’en tire en combattant.
Je n’aurais jamais espéré pouvoir me sauver,
Mais ma bonne étoile m’aida ; j’en tuai
Et j’en chassai et je restai sauf finalement.

Une grande soif me prend après cette bataille,
En cherchant de l’eau, je m’approche d’une yeuse ;
Il me semble entendre le gargouillis d’un ruisseau,
Je m’arrête et dans le creux d’un rocher, je trouve l’eau.

Je la bois, je me rafraîchis, et ma soif passe ,
Mais même alors, mes autres tourments ne m’abandonnent pas.
Pour me reposer près du ruisselet, je m’assois
Quand j’entends les soupirs et les gémissements d’un malade.

Je me lève en vitesse, et je me hâte d’aller
Voir qui souffre, qui est si désespéré ;
J’entre dans le taillis près de la fontaine
Et je trouve ce jeune gars qui se lamente.

C’est un jeune noble, splendide comme le Soleil,
Aux cheveux blonds et frisés, à Apollon pareil,
Qui gît ensanglanté devant une caverne.
Bien qu’il semble mort, sa beauté est manifeste.

Auprès de lui gisent deux fauves tués,
Et son glaive et ses armes sont tout ensanglantés.
Je m’approche, je le salue ; je lui dis : « Salut à toi, étranger.
Te voilà mourant, où es-tu blessé ? »

Il avait les yeux clos, mais alors il se reprend un peu ,
Il me regarde en silence et se touche la gorge.
Avec le doigt, deux fois, afin que je comprenne,
Il m’indique où il est blessé pour que je le puisse aider.

Je découvre sa poitrine en enlevant l’armure,
Un peu sous la gorge, je trouve une blessure,
Une chose de rien, une très légère morsure,
Mais la dent du fauve devait être impure,
Le poison était entré et l’avait tout envahi,
Car sa force et son souffle étaient partis.

Il s’éteignait comme une bougie qui meurt lentement,
J’ai pleuré beaucoup et me suis tourmenté pour lui à ce moment.
Frère dans mon cœur, il me vint de pleurer et pour lui, de souffrir,
Mais peines, larmes et lamentations ne peuvent sauver un homme.
Agonisant, il me disait de rester là et de ne pas partir,
Il croyait que de cette blessure, je pouvais le guérir sur le champ.

Il me montre alors l’anneau qu’il a au doigt,
Je crois qu’il veut me le donner en cadeau d’ami.
Avec peine, mes oreilles entendent sa voix,
Et ses lèvres disent : « Je t’ai perdue, Arétuse. »
Il dit seulement ça ; et sa vie finit ainsi,
Et avec un triste râle, son âme se diffuse.

Ces mains que tu vois creusent sa fosse,
Le portent à la tombe et l’enterrent.
Quand elle entend ça, Arétuse s’enfonce
Dans le silence, la douleur l’envahit et l’atterre.

9. Lamentation
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Quand elle entend ça, Arétuse s’enfonce
Dans sa douleur et se perd dans le silence.
La fièvre croît et elle perd toute retenue,
Elle sent son esprit s’envoler comme un oiseau qui fugue.

Elle n’a honte de rien, elle ne craint plus personne,
Entre les hoquets et les soupirs, déborde sa peine.

10. Désolation
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Érotocrite, pourquoi devrais-je prolonger ma vie,
Quel espoir me reste-t-il pour patienter ?
Sans toi, comment puis-je vivre encore en ce monde ?
Maudit destin que celui qui m’est réservé !

Je vis avec ta vie, je vois avec ta lumière,
En pensant à toi, je surmonte et supporte toutes mes misères.
J’ai renié mes parents, je renie ma richesse
Et jamais ne me pèsent les châtiments qui m’agressent.

Pensant que tu es, Érotocrite, mon époux aimant,
Toi, pour moi, tu es devenu ma mère et mon père.
Pour toi, je me lamente, pour toi, mille douleurs, je souffre,
Pour toi, je me torture depuis cinq ans.

11. La Révélation
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Elle veut lui dire d’autres choses, mais lui faut la voix,
Et elle tombe à terre, blanche et se glace plus que le gel.
Il ne dit rien, mais il se lave et devant elle,
Il apparaît éblouissant comme autrefois.

Érotocrite resplendit sans plus cette noirceur,
De nouveau, son visage retrouve sa splendeur,
Ses boucles d’or, ses mains blanches comme le marbre
Et son incarnat blanc et rouge, et sa beauté suave.

Arétuse le reconnaît et elle se le remémore,
Mais elle ne saisit pas si elle est en éveil ou si elle rêve encore .
Elle défaille soudain ; elle se tourne et le regarde en grande joie,
Mais parler déjà, de grand contentement, elle ne le peut pas.

12. Le Jour splendide
Nikos Xylouris et Tania Tsanaklidou


Arrive ce jour splendide, commence le doux temps
Où Érotocrite accède au trône et prend la relève.
Jamais, on ne vit un couple d’époux s’aimer tant,
Jamais un mariage si heureux et si prospère.

Ils ont des enfants, qui sont riches,
Et Arétuse est mère et même, grand-mère.
L’homme, s’il est sage, ne s’égare pas, dans les sentines
Et la rose, belle fleur, naît au milieu des épines.

Arrive ce jour splendide, commence le doux temps
Où Érotocrite accède au trône et prend la relève.
Jamais, on ne vit un couple d’époux s’aimer tant,
Jamais un mariage si heureux et si prospère.

Ils ont des enfants, qui sont riches,
Et Arétuse est mère et même, grand-mère.
L’homme, s’il est sage, ne s’égare pas, dans les sentines
Et la rose, belle fleur, naît au milieu des épines.

Vincenzo, de la lignée des Cornaro, est celui qui composa
Et qu’il soit sans péché quand Charon le cueillera.
À Sitìa, il est né ; il a été élevé à Sitìa,
Et il composa et écrivit sa grande œuvre, là-bas.
À Castro [1], il a pris femme, comme nature conseilla,
Et il connaîtra sa fin où Dieu le voudra.
[1] Candia, Heraklion


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org