Language   

Χριστόδουλος Χάλαρης, Νίκος Ξυλούρης, Τάνια Τσανακλίδου: Ἐρωτόκριτος

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


Traduzione integrale di Riccardo Venturi
ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΧΆΛΑΡΗΣ, ΝΊΚΟΣ ΞΥΛΟΎΡΗΣ, ΤΆΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΊΔΟΥ: ἘΡΩΤΌΚΡΙΤΟΣΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΣ ΧΆΛΑΡΗΣ, ΝΊΚΟΣ ΞΥΛΟΎΡΗΣ, ΤΆΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΊΔΟΥ: ἘΡΩΤΌΚΡΙΤΟΣ
  
1. Ὁ τροχὸς τῆς Μοίρας
1. La ruota del Destino
Νίκος ΞυλούρηςNikos Xylouris
  
  
Tοῦ κύκλου τὰ γυρίσματα, ποὺ ἀνεβοκατεβαίνουν,I giri del cerchio, che salgono e scendono,
Καὶ τοῦ τροχοῦ, π' ὥρες ψηλὰ κι ὥρες στὰ βάθη πηαίνουνE della ruota, che ora ascendono e ora si inabissano
Μὲ τοῦ καιροῦ τ' ἀλλάματα, ποὺ ἀναπαημὸ δὲν ἔχουν,Con il mutar del tempo che riposo non conosce
Μὰ στὸ καλό κι εἰς τὸ κακὸ περιπατοῦν καὶ τρέχουν.Ma che a sventure e letizie camminano e corrono.
  
Καὶ τῶν ἀρμάτω οἱ ταραχές, ὄχθρητες, καὶ τὰ βάρη,E delle armi i tumulti, le inimicizie, i gravami,
Τοῦ Ἔρωτα οἱ μπόρεσες καὶ τσῆ Φιλιᾶς ἡ χάρη.I poteri dell'Amore, la virtù dell'Amicizia.
Αὐτὰ νὰ τὰ μ’ ἐκινήσασι τὴ σήμερον ἡμέρα,Tutto ciò mi spinse, in questo giorno d'oggi
Ν’ ἀναθιβάλω καὶ νὰ πῶ τὰ κάμαν καὶ τὰ φέραA raccontare [1] e a dire quel che passarono e fecero
  
Μιὰ κόρη κι ἕνας ἄγουρος, ποὺ μπερδευτήκα ὁμάδιUna fanciulla e un giovane, che si legarono assieme [2]
Σὲ μιὰ φιλιὰν ἀμάλαγη, μὲ δίχως ἀσκημάδι.In amicizia incorrotta, senza nulla d'indecente.
Kαὶ τ’ ὄνομά τση τὸ γλυκὺ τὸ λέγαν Ἀρετοῦσα,Di nome, dolce nome, lei faceva Aretùsa, [3]
Οἱ ὀμορφιὲς τση ἦσαν πολλές, τὰ κάλλη τση ἦσαν πλοῦσα.Molte eran le sue bellezze, esteriori e interiori. [4]
  
Xαριτωμένο θηλυκὸ τὴν ἤκαμεν ἡ φύση,Donna colma di grazia l'aveva fatta la natura,
Κι ἡ σιάτση δὲν εὑρίσκετο σ’ Ἀνατολὴ καὶ Δύση.Eguale a lei non si trovava né a Oriente e né a Occidente.
Kαὶ τ’ ὄνομά τοῦ νιούτσικου Ῥωτόκριτο τὸ λέγα,E il nome del giovane era invece Erotòcrito, [5]
Ἤτονε τσ’ ἀρετῆς πηγὴ καὶ τσ’ ἀρχοντιᾶς ἡ φλέγα.Era fonte di virtù, sorgente [6] di nobiltà.
  
Κι ὅλες τσὶ χάρες π’ Oὐρανὸς καὶ τ’ Ἄστρη ἐγεννήσαν,E di tutte le grazie generate dal Cielo e dalle Stelle
Μ’ ὅλες τὸν ἐμοιράνανε, μ’ ὅλες τὸν ἐστολίσαν.Ad esse era stato destinato, di esse era stato adornato.
Kι ὅντεν ἡ νύκτα ἡ δροσερὴ κάθ’ ἄνθρωπο ἀναπεύγει,E quando la fresca notte a ognuno dona riposo
Καὶ κάθε ζὸ νὰ κοιμηθῇ τόπο νὰ βρῇ γυρεύγει,E ogni animale cerca un posto dove dormire,
  
Ἤπαιρνεν τὸ λαγοῦτο του, κι ἐσιγανοπορπάτει,Lui prendeva il suo liuto, e camminando in silenzio
Κι ἐκτύπαν τὸ γλυκιὰ γλυκιὰ ἀνάδια στὸ Παλάτι.Lo andava a suonar dolcemente davanti alla Reggia.
  
2. Ρίζες
2. Radici
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Τσὶ περαζόμενους καιροὺς πού οἱ Ἕλληνες ὁρίζαNei tempi andati, quando gli Elleni [7] comandavano
Κι ὁποὺ δὲν εἶχ’ ἡ πίστη τως θεμέλιο μηδὲ ρίζα,E la loro fede non aveva né base e né radice [8]
Τότε μιὰ ἀγάπη μπιστικὴ στὸν κόσμο ἐφανερώθηComparve nel mondo un amore fedele [9]
Κι ἐγράφτη μέσα στὴν καρδιά κι οὐδὲ ποτὲ τσῆ λειώθη.Che fu inciso [10] nel cuore senza mai cancellarsi.
  
Εἰς τὴν Ἀθήνα ποὺ ἤτονε τσῆ μάθησης ἡ βρώσιςAd Atene, che nutriva lo studio e la sapienza [11]
Καὶ τὸ θρονὶ τῆς ἀρετῆς κι ὁ ποταμὸς τσῆ γνώσης,E che era trono di virtù e fiume di conoscenza,
Ῥήγας μεγάλος ὅριζε τὴν ἄξα χώρα ἐκείνη,Un grande Re reggeva quella degna terra,
Ἡράκλη τὸν ἐλέγασι, ἐξακουστὸς ἐγίνη.Si chiamava Eraclio e divenne celebrato.
  
Ἀπό μικρὸς παντρεύτηκε καὶ συντροφιάστη ὁμάδιDa giovanissimo si sposò e visse assieme
Μὲ ταίρι ὁποὺ ποτὲ κανεὶς δὲν τοῦ `βρισκε ψεγάδι.A una compagna cui nessuno mai trovò difetto,
Ἀρτέμη τὴν ἐλέγασι τὴ ῥήγισσαν ἐκείνη,Artemide si chiamava quella Regina,
Ἄλλη καμιὰ στὴ φρόνεψη ἴσα τση δὲν ἐγίνη.Di saggezza ella non ebbe mai altra uguale. [12]
  
Τὸν ἥλιο καὶ τὸν οὐρανὸ συχνιὰ παρακαλοῦσαE pregavano spesso il Sole e il Cielo
Γιὰ νὰ τσ’ ἀξώσει καὶ νὰ δοῦν παιδὶ ποὺ πεθυμοῦσα.Che concedessero loro il figlio che desideravano; [13]
Περνοῦν οἱ χρόνοι κι οἱ καιροί κι ἡ ῥήγισσα ἐγαστρώθηPassano gli anni e i tempi, e la Regina resta incinta,
Κι ὁ ῥήγας ἀπ’ τὸ λογισμὸ καὶ βάρος ἐλυτρώθη.E il Re non ebbe più a aver gravi pensieri. [14]
  
Μιὰ θυγατέρα ἤκαμε πού `φεξε τὸ Παλάτι,Ebbe [15] una figlia che fece risplendere la Reggia
Κείνη τὴν ὥρα πού ἡ μαμὴ στὰ χέρια τὴν ἐκράτηQuando la balia la teneva in braccio,
Και τ’ ὄνομά τση τὸ γλυκὺ τὸ λέγανε Ἀρετοῦσα,Ed il suo nome, dolce nome, era Aretùsa,
Οἱ ὀμορφιές τση ἦσαν πολλές, τὰ κάλλη τση ἦσα πλοῦσα.Molte eran le sue bellezze, esteriori e interiori. [16]
  
Εἶχεν ὁ βασιλιὸς πολλοὺς μὲ φρόνεψη καὶ πλούτη,Il Re disponeva di molti uomini ricchi e saggi,
Συμβουλατόροι του ἤτανε οἱ μπιστημένοι ἐτούτοι.Consiglieri che eran suoi vassalli fedeli.
Μὰ ἀπ’ ὅλους εἶχεν ἀκριβὸ πάντα στὴ συντροφιά τουTra tutti loro, uno gli era caro e stava sempre in sua compagnia,
Ἕναν ὁποὺ Πεζόστρατο ἔκραζαν τ’ ὄνομά του.Uno che di nome lo chiamavano Pezòstrato. [17]
  
Εἶχε κι αὐτὸς ἕναν ὑγιὸ πολλὰ κανακεμένο,Anch'egli aveva un figlio assai adorato,
Φρόνιμο κι ἀξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο.Intelligente e di gran valore, dolce come zucchero.
  
3. Ἡ ὥρα τῆς ἀγάπης
3. L'ora dell'amore
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Καὶ τ’ ὄνομα τοῦ νιούτσικου Ῥωτόκριτο τὸ λέγα,E il nome del giovane era Erotocrito,
Ἤτανε τσ’ ἀρετῆς πηγὴ καὶ τσ’ ἀρχοντιᾶς ἡ φλέγα.Era fonte di virtù, sorgente di nobiltà.
Κι ὅλες τσὶ χάρες π’ οὐρανός καὶ τ’ ἄστρι ἐγεννήσα,E di tutte le grazie generate dal Cielo e dalle Stelle
μ’ ὅλες τὸν ἐμοιράνανε, μ’ ὅλες τὸν ἐστολίσα.Ad esse era stato destinato, di esse era stato adornato. [18]
  
Θέλει σ’ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ τὸ πρικοριζικό του,Ed in quel tempo, vuole il suo amaro fato [19]
Κι ἀγάπη γιὰ τὴν Ἀρετὴ βάνει στὸ λογισμό του.Mettergli nel pensiero l'amore per Aretusa.
Κ’ ἴντα δὲν κάνει ὁ Ἔρωτας σὲ μιὰ καρδιὰ π’ ὁρίζει,E che cosa fa l'Amore, in un cuore che comanda,
Σὰν τὴ νικήσει οὐδέ καλό, οὐδέ κακὸ γνωρίζει.Se non vincerlo in modo che non distingua il bene dal male?
  
Ἐβράδιασεν, ἐνύχτωσε, λιποψυχᾶ ἡ καρδιά τως,Si fece sera, si fece notte, i loro cuori vengono meno,
Στὸ παραθύρι νὰ βρεθοῦ, νὰ ποῦν τὰ βάσανά τως.Ecco che s'incontrano alla finestra a dirsi i loro tormenti.
Μιὰν ὥρα κλάψασιν ὀμπρός δριμιά κι ἐλουχτουκήσα,Un'ora non facevan che piangere e gemere aspramente,
Κι ἀπόκει μ’ ἀναστεναγμοὺς τὰ πάθη τως ἀρχίσα.E poi con gran sospiri cominciavan le loro pene. [20]
  
4. Τὰ θλιβερὰ μαντάτα
4. Le tristi novelle [21]
Νίκος ΞυλούρηςNikos Xylouris
  
  
Τ' ἄκουσες, Ἀρετοῦσα μου, τὰ θλιβερὰ μαντάτα;Le hai udite, Aretusa mia, le tristi novelle?
Ὁ κύρης σου μ' ἐξόρισε εἰς τὴ ξενιτιὰ στὴ στράτα.Il tuo Signore mi ha mandato sulle strade dell'esilio.
Τέσσερεις μέρες μοναχὰ μοῦ 'δωκε ν’ ἀνιμένω,Quattro giorni soltanto m'ha dato per restare,
Ὕστερα νὰ ξενιτευτῶ, πολὺ μακριὰ νὰ πηαίνω.E dopo infine partirò per andarmene lontano.
  
Καὶ πὼς νὰ σ' ἀποχωριστῶ, καὶ πὼς νὰ σοῦ μακρύνω,E come farò a separarmi, a allontanarmi da te?
Καὶ πὼς νὰ ζήσω δίχως σοῦ εἰς τὸ ξορισμὸν εκεῖνο;Come potrò vivere senza di te in quel lontano esilio?
Κατέχω τό κι ὁ κύρης σου γρήγορα σὲ παντρεύει,So pure che il tuo Signore ti farà sposare presto,
Ρηγόπουλο, ἀφεντόπουλο, σὰν εἶσαι σύ, γυρεύει.Cerca il figlio d'un re o d'un nobile che sia tuo pari.
  
Καὶ δὲ μπορεῖς ν’ ἀντισταθῇς στὰ θέλουν οἱ γονεῖς σου,E non puoi opporti al volere dei tuoi genitori,
Νικοῦν τήνε τὴ γνώμη σου κι ἀλλάζει κι ἡ ὄρεξή σου.Essi ti piegheranno [22] e muterai parere.
Μιὰ χάρη, ἀφέντρα, σοῦ ζητῶ κι’ ἐκείνη θέλω μόνο,Ma, Signora, io ti chiedo, e questo solo io voglio,
Καί μετὰ κείνη ὁλόχαρος τὴ ζήση μου τελειώνω.E dopo questo con gran gioia finirò la mia vita.
  
Ὅτα θὰ ἀῤῥαβωνιαστῇς, νὰ βαριαναστενάξῃς,Quando sarai promessa sposa, abbi per me un sospiro,
Κι ὅτα σὰ νύφη στολιστῇς, σὰν παντρεμένη ἀλλάξῃς.E quando ti vestiran da sposa e tu diverrai moglie,
Ν’ ἀναδακρυώσῃς καί να πῇς, Ῥωτόκριτε καημένε,Di' fra di te, in lacrime: Erotocrito infelice,
Τὰ σοῦ 'ταζα ἐλησμόνησα, τὰ 'θελες μπλιὰ δὲν ἔναι.Ho scordato la mia promessa, quel che volevi non c'è più.
  
Καὶ κάθε μήνα μιὰ φορά, μέσα στὴν κάμερά σου,Ed una volta ogni mese, chiusa nella tua stanza,
Λόγιαζε ἠντά 'παθα γιὰ σέ, νὰ μὲ πονῇ ἡ καρδιά σου.Rammenta ciò che ho sofferto per te, soffra per me il tuo cuore.
Καὶ πιάσε καὶ τὴ ζωγραφιά, πού 'βρες στ’ ἀρμάρι μέσα,E prendi anche il ritratto che hai trovato nell'armadio,
καὶ τὰ τραγούδια πού 'λεγα, ὅπου πολὺ σ’ ἀρέσα.E i canti che composi, che ti piacquero tanto.
  
Καὶ διάβαζέ τα, θώρει τα κι ἀναθυμοῦ κι ἐμένα,E leggili, e rivolgi anche a me il tuo pensiero,
Πὼς μὲ ξορίσανε γιά σε πολὺ μακριά εἰς τὰ ξένα.A me che fui esiliato in remote terre straniere.
Κι ἂς τάξω ὁ κακοῤῥίζικος πὼς δὲ σ’ εἶδα ποτέ μου,E io, infelice, fingerò di non averti mai vista,
Ἕνα κεράκι ἀφτούμενο ἐκράτου κι ἔσβησέ μου.Che avevo acceso una candela, ma che per me s'è spenta.
  
Ἂς τάξω πὼς ἐπιάστηκα σὲ μιᾶς γυναίκας τρίχα,E fingerò d'esser stato preso nel laccio d'amore d'una donna,
Ἔσπασε ἡ τρίχα κι ἔχασα εἰς τὸν κόσμο ὅ,τι κι ἂν εἶχα.Ma che il laccio s'è spezzato, e ho perso quel che avevo al mondo.
Λήσμόνησε παντοτινὰ καὶ διώξε κάθε ἐρπίδα,Dimenticami per sempre e caccia via ogni speranza,
Καὶ πὲ πὼς μὲ γνώρισες, κι οὖτε κι ἐγὼ πὼς σ' εἶδα.Scordati d'avermi conosciuto, e che io ti abbia mai vista.
  
Ὅπου κι ἂν πάω κι ἂ βρεθῶ, κι ὅ,τι καιρό κι ἂ ζήσω,Ma dovunque io andrò, e fintanto che io viva,
Τάζω σου ἄλλη νὰ μὴ δῶ μηδέ ν’ ἀναντρανίσω.Ti prometto che mai guarderò un'altra e che non cederò.
Κάλλιά ’χω ἐσὰ μὲ θάνατο, παρ’ ἄλλη μὲ ζωή μου.Te preferisco avere con la morte, che un'altra con la vita,
Γιά σέναν ἐγεννήθηκε στὸν κόσμο τὸ κορμί μου.Per te è venuta al mondo tutta la mia persona.
  
5. Παράπονο τῆς Ἀρετοῦσας
5. Lamento di Aretusa
Τάνια ΤσανακλίδουTania Tsanaklidou
  
  
Τὰ λόγια σου Ῥωτόκριτε, φαρμάκιν ἐβαστοῦσαLe tue parole, Erotocrito, le tengo per veleno,
Κι οὐδ’ ὄλπιζα κι ἀνίμενα τ’ αὐτιά μου ὅ,τι σ’ ακοῦσα.Mai avrei creduto, mai mi sarei aspettata di udirle.
Καὶ πὼς μπορῶ νὰ σ’ ἀρνηθῶ κι ἂ θέλω δὲ μ’ ἀφήνειE come potrei rinnegarti, volessi pure? Non mi lasciare,
Τούτη ἡ καρδιὰ ποὺ ἐσύ `βαλες σ’ τς’ ἀγάπης τὸ καμίνι.Questo mio cuore tu lo hai posto sul braciere dell'amore.
Κι ἀμνόγω σου στὸν οὐρανό, στὸν ἥλιο, στὸ φεγγάρι,E giuro innanzi al Cielo, al Sole e alla Luna
Ἄλλος ὀγιὰ γυναῖκα του ποτὲ νὰ μή μὲ πάρῃ.che un altro non mi prenderà mai come sua sposa.
  
Καὶ βγάνει ἀπό τὸ δαχτύλι της ὄμορφο δακτυλίδι,E si toglie dal dito lo splendido anellino,
Μὲ δάκρυα κι ἀναστεναγμοὺς τοῦ Ῥώκριτου το δίδει.Tra lacrime e sospiri lo porge a Erotocrito.
Λέει του: "Νὰ καὶ βάλε το εἰς τὸ δεξό σου χέρι,Gli dice: “Ecco, prendilo e mettitelo alla mano destra,
Σημάδι πὼς ὥστε νὰ ζῶ εἶσαι δικό μου ταίρι.Segno che, finché io viva, tu sarai il mio compagno.
Καὶ μήν το βγάλῃς ἀπό κεῖ ὥστε νὰ ζῇς καὶ νά `σαι,E non te lo togliere mai, finché vivrai la vita,
Φόριε το κι ὅποια στό `δωκε κάμε νά της θυμᾶσαι.Serbalo per ricordare sempre colei che te lo ha dato.
Καλλιὰ θανάτους ἑκατὸ τὴν ὥρα θέλω πάρει,Preferirò morire cento volte, piuttosto che un altro
Παρὰ ἄλλος μόν’ ὁ Ῥώκριτος γυναῖκα νὰ μὲ πάρῃ".Mi prenda in sposa che non sia l'Erotocrito mio.
  
6. Χωρισμός
6. Il distacco
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Ὡς τὴν αὐγὴ ἐμιλούσανε, ὡς τὴν αὐγή ἐκλαῖγαFino all'alba parlarono, piansero fino all'alba
Κι ὡς τὴν αὐγὴ τὰ πάθη τως καὶ πόνους τως ἐλέγα.E fino all'alba si dissero i loro dolori e le pene.
Ἤστραψεν ἡ ἀνατολή κι ἐβρόντηξεν ἡ δύσηLampeggiò il cielo ad oriente e tuonò a occidente,
Ὅντε τὰ χείλη του ἤνοιξε γιά ν’ ἀποχαιρετήσῃ.Quando le loro labbra si aprirono all'addio.
  
Κι ἕνα μεγάλο θαύμασμα στὸ παραθύρι ἐγίνη,Ed un grande prodigio avvenne alla finestra,
Οἱ πέτρες καὶ τὰ σίδερα κλαίσι τὴν ὥρα ἐκείνη.Le pietre e le inferriate piangono quel momento.
Ἐμίσεψ’ ὁ Ῥωτόκριτος καὶ βιάζει τον ἡ ὥρα,E se ne andò Erotocrito, ché l'ora già lo incalza,
Μ’ ἕνα πρικὺ ἀναστεναγμὸ ποὺ σείστηκεν ἡ χώρα.Con un sospiro amaro che ne fu scosso il paese.
  
Τα βάσανά του τὰ πολλὰ στὰ δάση τὰ ἐδηγᾶτοEd i suoi tanti tormenti ai boschi li narrava,
Καὶ τὸ λαγκάδι καὶ βουνὶ συχνιά του πιλογᾶτο.E spesso a lui la valle o il monte rispondeva.
Οὐρανέ, ῥίξε φωτιά ὁ κόσμος ν’ ἀναλάβῃ“Cielo, scaglia il fuoco e che il mondo ne sia preso,
Κι ὅλοι ἂς λαβοῦ κι ὅλοι ἂς καοῦ κι ἡ Ἀρετὴ μὴ λάβῃ.E tutti ne sian presi e bruciati, eccetto Aretusa. [23]
  
Στὴν ἄδικη ἀπόφαση ποὺ δόθηκε σὲ `μένα,Per l'ingiusto decreto che mi è stato applicato,
Ν’ ἀπαρνηθῶ τὸν τόπο μου, νὰ περπατῶ στὰ ξένα.D'andarmene via esule lasciando il mio paese,
Ἄστρη μήν το βαστάξετε, ἥλιε σημάδι δείξεStelle, non permettetelo! Sole, mandami un segno,
Καὶ σ’ ἔτοιου ἀφέντη ἀλύπητου ἀστροπελέκι ῥίξε.E contro quel re crudele scaglia la tua folgore.
  
7. Ἡ συνάντηση
7. L'incontro
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Ἤρθεν ἡ ὥρα κι ὁ καιρός κι ἡ μέρα ξημερώνειE venne l'ora e il tempo, e sorge infine il giorno
Νὰ φανερώσῃ ὁ Ῥώκριτος τὸ πρόσωπο ποὺ χώνει.Per Erotocrito, che riveli ciò che è nascosto.
Ἐφάνη ὁλόχαρη ἡ αὐγή καὶ τὴ δροσούλα ῥίχνει,Sorse gioiosa l'alba gettando la dolce rugiada,
Σημάδι τσῆ ξεφάντωσης κείνη τὴν ὥρα δείχνει.Segno dell'allegria che quell'ora mostra.
  
Χορτάρια ἐβγήκασι εἰς τὴ γῆ, τὰ δεντρουλάκια ἀνθίσαErbette spuntarono in terra, fiorirono gli alberelli,
Κι ἀπ’ τς’ ἀγκάλες τ’ ουρανοῦ γλυκὺς βοῤῥᾶς ἐφύσα.E dal grembo del cielo soffiò una dolce tramontana.
Τὰ περιγιάλια ἐλάμπασι κι ἡ θάλασσα ἐκοιμᾶτο,Risplendevano i lidi, dormiva il mare, e s'udiva
Γλυκὺς σκοπός εἰς τὰ δεντρά κι εἰς τὰ νερὰ ἐγροικᾶτο.Tra gli alberi e le acque come una dolce musica.
  
Γελοῦν τσῆ χώρας τὰ στενά κι οἱ στράτες καμαρώνου,Ridono i valichi del paese, occhieggiano le strade,
Ὅλα γροικοῦν κουρφὲς χαρές κι ὅλα τση φανερώνουTutto appalesa gioie nascoste [24], tutto le manifesta;
Καὶ μὲς στὴ σκοτεινὴ φλακὴ ὅπου `το ἡ ἈρετοῦσαE nella buia prigione [25] dove giaceva Aretusa
Ἐμπῆκα δυὸ ὄμορφα πουλιά κι ἐγλυκοκελαδοῦσα.Entrarono due begli uccelli, e cantaron dolcemente.
  
8. Τὸ παραμύθι
8. Il falso racconto [26]
Νίκος ΞυλούρηςNikos Xylouris
  
  
Ὡς μπήκεν ὁ Ῥετόκριτος στὴ φυλακή κι ἀρχίζειAppena che Erotocrito fu entrato nella prigione,
Νὰ τση μιλῇ καὶ σπλαχνικὰ νὰ τὴν ἀναντρανίζῃ.Con amoroso sguardo così le parla e dice:
Λέγει τση: "Τὸ μὲ ῥώτηξες θὰ σοῦ το πῶ καὶ γροῖκα“Rispondo a ciò che chiedi, e ascoltami bene,
Πού το βρῆκα τὸ χάρισμα στὴ φυλακὴ σ’ ἀφῆκα.Dove trovai l'anello che ti ho lasciato in cella.
  
Εἶναι δυὸ μήνες σήμερο πού `λαχα κάποια δάση,Oggi fanno due mesi, io mi trovai in un bosco
Εἰς τὴ μεριὰ τῆς Ἔγριπος κι ἐβγήκαν νὰ μὰ φᾶσιDalle parti di Ègripo [27], dove sfuggii a belve
Ἄγρια θεριὰ ν' ἐμάλωσα κι ἐσκότωσα ἀπ’ ἐκεῖναVogliose di sbranarmi, ma con violenta lotta
Κι ἀπὸ τὰ χέρια μου νεκρὰ ὅλα τὰ πιὰ ἀπομεῖναν.Parte scamparono, ma le più le uccisi con le mie mani.
  
Μὲ κίνδυνο ἐγλύτωσα ὁσώραν ἐπολέμουPericolosamente me ne sottrassi combattendo,
Νὰ γλυτωθῶ ἀπὸ λόγου τους δὲν τό’ λπιζα ποτέ μουE mai avrei sperato di potermi salvare;
Μὰ ἐβούθηξε τὸ ριζικὸ τ’ ἀστρὶ μὲ λυπηθῆκανMa mi aiutò la buona sorte; ne uccisi
Καὶ σκότωσα καὶ ζύγωσα καὶ ἀλάβωτο μ’ ἀφῆκαν.E ne cacciai vita, e mi lasciaron sano e salvo.
  
Δίψα μεγάλη γροίκησα στὸ πόλεμον ἐκεῖνοSentivo una gran sete dopo quella battaglia,
Γυρεύοντας νὰ βρῶ δροσιὰ ἐσῶθε σ’ ἕνα πρίνοCercando acqua mi avvicinai ad un leccio; [28]
Καὶ παρεμπρὸς ἐφάνη μου κουτσουναράκι χτύπα,Mi parve udire il gorgoglìo d'un ruscelletto,
Σιμώνω βρίσκω τὸ νερό εἰς τοῦ χαρακιοῦ τὴν τρύπα.Mi accosto e trovo l'acqua nella cavità di un pietrone.
  
Ἤπια το κι ἐδροσίστηκα καὶ πέρασέ μου ἡ δίψα,La bevvi e mi rinfrescai, e mi passò la sete,
Μὰ πούρι κι ἄλλα βάσανα ἐτότε δὲ μοῦ λείψαν.Ma pure [29] altri tormenti allor non mi mancavano.
Ἔκατσα νὰ ξεκουραστῶ σιμὰ στὸ κουτσουνάριMi ero seduto a riposarmi presso il ruscelletto
Ὅντε γροικῶ ἀναστεναγμὸ καὶ μύσματ’ ἀῤῥωστάρη.Quando odo sospiri e gemiti come di un ammalato.
  
Καὶ βιαστικὰ σηκώνομαι, τὸ ζάλο μου σπουδάζειMi alzo in fretta, e di corsa [30] mi affretto a andare
Νὰ δῶ ποιὸς εἶναι ποὺ πονεῖ καὶ βαριαναστενάζειA veder chi sia che sta soffrendo e si lamenta terribilmente;
Καὶ μπαίνω μέσα στὰ δεντρά πού `ταν κοντὰ εἰς τὴ βρύση,Ed entro nel folto delgi alberi là presso la fonte
Διὰ νὰ δῶ καὶ γιὰ νὰ βρῶ τὸ νέο αὐτὸ ὅπου μύσσει.E vedo, e trovo quel giovane che si lamenta. [31]
  
Βρίσκω ἕνα νιὸν ὡραιόπλουμο πού `λαμπε σὰν τὸν ἥλιοTrovo un leggiadro giovane, splendido come il sole,
Κι ἐκείτουντο ὁλομάτωτος μπροστά εἰς ἕνα σπήλιο.Che giaceva insanguinato davanti a una caverna.
Σγουρὰ ξανθά `χε τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ σοθέματά τουCapelli biondi e ricci, e nonostante avesse
Πάρ’ ὅλο ὁπού `τα σὰν νεκρός, ἤδειχνεγιε ἡ μορφιά του.L'aspetto di un morto, era palese la sua bellezza.
  
Καὶ δυὸ θεριὰ στὸ πλάι του ἤτανε σκοτωμέναAccanto a lui giacevano due belve ammazzate,
Καὶ τὸ σπαθὶ καὶ τ’ ἄρματα ὅλα ἦσαν ματωμένα.E la sua spada, e le sue armi, eran tutte insanguinate.
Σιμώνω χαιρετῶ τονε, λέω του: "Ἀδέλφι γειά σου.Mi accosto e lo saluto; gli dico: “Salute a te, fratello.
Ἴντα `χεις κι ἀπονέκρωσες, πούντη λαβωματιά σου;"Perché giaci morente, dov'è che sei ferito?”
  
Τὰ μάτια του `χε σφαλιχτά, τότε τ’ ἀναντρανίζειAveva gli occhi serrati, ma allora un po' si riprende,
Κι ἐθώρειε δίχως νὰ μιλῇ καὶ στὸ λαϊμό του ἀγγίζει.Mi guardava in silenzio, e si tocca la gola.
Μὲ τὸ δακτύλι δυὸ φορές μου δείχνει νὰ νοήσωCol dito, per due volte, in modo che io capissi,
Ποὺ εἶχε τὴν λαβωματιὰ νά τον ἐβοηθήσω.M'indica dov'è ferito perché possa aiutarlo.
  
Τὸ στῆθος του ξαρμάτωσα καὶ μιὰ πληγή του βρίσκωIo gli scopersi il petto togliendo l'armatura,
Δαμάκιν ἀποκατωθιὸ ἀπὸ τὸν οὐρανίσκο.Gli trovo una ferita, poco sotto il palato;
Ὁλίγο του ἀπό βοτσί τον εἶχε δαγκαμένοUna cosa da nulla, un morso molto leggero
Φαίνεται νὰ 'χε τὸ θεριὸ δόντι φαρμακεμένοMa il dente della belva doveva essere avvelenato
Και πῆρεν του τὴ δύναμη καὶ τὴν πνοήν του ἐχάσεperché gli aveva tolto la forza ed il respiro,
Καὶ τὸ φαρμάκι πέρασε καὶ μέσα τον ἐπιάσε.Il veleno era passato e tutto lo aveva invaso.
  
Κι ἀγάλι ἀγάλια `χάνετο σὰν τὸ κερὶ ὅντε σβήνει,Si spegneva come una candela che muore poco a poco,
Ἔκλαψα κι ἐλυπήθηκα πολὺ τὴν ὅρα εκείνη.Io molto piensi e mi afflissi per lui in quel momento.
Σὰν ἀδελφό μου καρδιακό τον ἔκλαιγα κι ἐπόνου,Fratello nel mio cuore, lo piangevo e per lui soffrivo,
Μὰ πόνοι, δάκρυα, κλάηματα ἄνθρωπο δὲ γλιτώνου.Ma pene, lacrime e lamenti non posson salvare un uomo.
Ἐψυχομάχε κι ἔλεγε νὰ στέκω μὴ μισέψω,Mi diceva agonizzando di star là e di non andar via,
Ἐθάῤῥειε πὼς τέτοια πληγὴ μποροῦσα νὰ γιατρέψω.Credeva che io potessi guarirlo da quella ferita.
  
Δείχνει μου τὸ δαχτύλι ν' του πού 'χε τὸ δαχτυλίδιMi mostra allora il dito dove teneva l'anello,
Καὶ γνώρισα σὰν χάρισμα σὰν φίλος μου το δίνει.Credetti che volesse darmelo in dono da amico.
Τότε μιὰ σιγανὴ φωνὴ μόνο τ’ αὐτιά μου ἀκοῦσανA stento le mie orecchie udiron la sua voce,
Και εἴπανε τὰ χείλη του: "Σέ `χασα Ἀρετοῦσα".E dissero le sue labbra: “Io ti ho persa, Aretusa.”
Ἐτοῦτα εἶπε μοναχὰ καὶ τέλειωσ’ ἡ ζωή τουQuesto disse soltanto; e finì la sua vita,
Καὶ μὲ πρικὺ ἀναστεναγμὸ εβγῆκε ἡ ψυχή του.E con un triste rantolo l'anima gli uscì fuori.
  
Τοῦτα τὰ χέρια ποὺ θωρεῖς λάκκο σιμιό του σκάψανQueste mani che vedi gli hanno scavato la fossa,
Καὶ τοῦτα τον ἐσήκωσαν καὶ τοῦτα τον ἐθάψανQueste lo han sollevato e queste lo hanno sepolto.
Ὡς τ’ ἄκουσεν ἡ Ἀρετὴ ὥρα λιγάκι ἐστάθηCom'ebbe udito questo, ristette un po' Aretusa
Ἀμίλητη καί ὁ πόνος της τὴν ἔκαμε καὶ ἐχάθη.In silenzio, e il dolore la invase e ne fu perduta.
  
9. Θρῆνος
9. Lamentazione [32]
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Ὡς τ’ ἄκουσεν ἡ Ἀρετή ὥρα λιγάκι ἐστάθηCom'ebbe udito questo, ristette un po' Aretusa
Ἀμίλητη κι ὁ πόνος τση τὴν ἤκαμε κι ἐχάθη.In silenzio, e il dolore la invase e ne fu perduta.
Ἐπλήθυνε ἡ ἀποκοτιά κι ἐχάθηκεν ἡ τάξη,L'ardire in lei s'accrebbe, e perse ogni ritegno,
Τὸ νοῦ τση ἐγροῖκα σὰν πουλὶ νὰ φύγῃ, νὰ πετάξῃ.Sentiva la mente volar via come un uccello che fugge.
  
Κανένα μπλιὸ δὲν ντρέπεται, κανένα δὲ φοβᾶταιDi nessuno ha vergogna, non teme più nessuno,
Καὶ μὲ τοὺς ἀναστεναγμοὺς τὰ πάθη τση δηγᾶται.Ma tra i singhiozzi e i sospiri trabocca la sua pena.
  
10. Ταραχή
10. Sconforto
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Ῥωτόκριτε, ἴντα θέλω μπλιὸ τὴ ζήση νὰ μακραίνω,Erotocrito, perché dovrei voler prolungare la mia vita,
Ποιὰ ὀλπίδα μπλιό μου `πόμεινε καὶ θέλω ν’ ἀνιμένω;Quale speranza ormai mi resta perché voglia aspettarti?
Δίχως σου πὼς εἶν’ μπορετὸ στὸν κόσμο μπλιὸ νὰ ζήσω.Senza di te, come posso vivere ancora in questo mondo,
Ἀνάθεμα στὸ ριζικό στ’ ἀφύλαγεν ὀπίσω!Maledetto il destino che questo m'ha riservato!
  
Μὲ τὴ ζωή σου εἶχα ζωὴ καὶ μὲ τὸ φῶς σου `θώρου,Vivevo con la tua vita, vedevo con la tua luce,
Τα πάθη μου θυμῶντας σου ἐπέρνου σὰν εμπόρου.Pensando a te passavo e sopportavo ogni mia pena.
Ἀρνήθηκα τὰ πλούτη μου, τὸν κύρη καὶ τὴ μάνα,Ho rinnegato la mia ricchezza ed i miei genitori
Ποτὲ δὲν ἐβαρέθηκα τὰ πάθη πού μου `κάμαν.E mai mi son pesati i castighi che m'infliggevano.
  
Θυμῶντας σου Ῥωτόκριτε πώς μου `σουν νοικοκύρης,Pensando che eri tu, Erotocrito, il mio sposo,
Ἐγίνον σου καὶ μάνα μου, ἐγίνον σου καὶ κύρης.Tu, per me, diventavi mia madre e mio padre.
Γιὰ σένα ἐνεστέναζα, γιὰ σένα εἶχα πόνους,Per te mi lamentai, per te soffrii dolori,
Γιὰ σένα βασανίζομαι σήμερα πέντε χρόνους.Per te son torturata ormai da cinque anni.
  
11. Τὸ φανέρωμα
11. La rivelazione
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Ἤθελε κι ἄλλα νά του πῇ μά ἡ ὁμιλιά δὲ σώνει,Voleva dirgli altre cose, ma le manca la voce,
Πέφτει στὴ γῆς ἄσπρη καὶ κρυγιὰ μπλιὸ πάρ’ ἀπὸ τὸ χιόνι.E cadde a terra, bianca e fredda più della neve.
Ἐκεῖνος μπλιὸ ἄλλο δὲ μιλεῖ μὰ πλύθηκεν ὀμπρός τσηEgli non dice altro, ma si lavò e davanti a lei
Καί τς’ ἠφανίστη ἄλλης λογῆς κι ἐγίνηκε τὸ φῶς τση.Apparve com'era prima tornando al suo splendore.
  
Ἤλαμψε ὁ Ῥετόκριτος βγάνοντας τὸ μελάνι,Risplendeva Erotocrito senza più quel color nero,
Πάλι τὴν πρώτην ὀμορφιὰ τὸ πρόσωπό του πιάνει,Di nuovo il suo volto riacquista la sua bellezza,
Χρυσᾶ ἐγενῆκαν τὰ μαλλιά, τὰ χέρια μαρμαρένιαD'oro tornan le chiome, le mani bianche come marmo
Κι ἡ ὅψη του ἀσπροκόκκινη, τὰ κάλλη ζαχαρένια.E bianco e rosso l'incarnato, il suo aspetto soave.
  
Γνωρίζει τον ἡ Ἀρετὴ καλά τον εθυμᾶται,Lo riconosce Aretusa e ben se ne ricorda,
Μὰ δὲν κατέχει ξυπνητὴ ἂν εἶναι ἢ ἂν κοιμᾶται.Ma non capisce ancora se è sveglia oppur se sta sognando.
Ἐξελιγώθη, στρέφεται μὲ σπλάχνος τον ἐθώρειAncora viene meno; si volge e lo guarda con gran gioia,
Καὶ νὰ μιλήσῃ ἀπ’ τὴν χαρὰν ἀκόμη δὲν ἐμπόρει.Ma parlare ancora non può per la gran contentezza.
  
12. Ἡ μέρα ἡ λαμπρή
12. Il giorno splendido
Νίκος Ξυλούρης και Τάνια ΤσανακλίδουNikos Xylouris e Tania Tsanaklidou
  
  
Ἦρθεν ἡ μέρα ἡ λαμπρή, γλυκὺς καιρὸς ἀρχίζειVenne quel giorno splendido, comincia il dolce tempo
Κι ἤκατσεν ὁ Ῥωτόκριτος εἰς τὸ θρονί κι ὁρίζει.in cui si assise Erotocrito in trono e prese il comando.
Ἀγαπημένο ἀντρόγυνο σὰν τοῦτο δὲν ἐφάνηNon si vide mai una coppia di sposi tanto amata [33]
Μηδ’ τέτοιο καλορίζικο, χαιρόμενο στεφάνι.né mai un matrimonio tanto prospero e felice.
  
Ἐκάμασι παιδόγγονα κι ὅλα ἐγενήκαν πλοῦσαEd ebbero figlioli, che divennero ricchi,
Και μάνα καὶ κερὰ λαλὰ ἐγίνη ἡ Ἀρετοῦσα.e madre ed anche nonna divenne Aretusa.
Γιὰ τοῦτο ὁπού `ναι φρόνιμος, δὲ χάνεται στὰ πάθη,Perché l'uomo, se è saggio, nei guai non si smarrisce:
Τὸ ῥόδο κι ὁ ὄμορφος ἀνθός γεννιέται μές στ’ ἀγκάθι.la rosa, quel bel fiore, nasce in mezzo alle spine.
  
Ἤρθεν ἡ μέρα ἡ λαμπυρή, γλυκὺς καιρὸς ἀρχίζειVenne quel giorno splendido, comincia il dolce tempo
Κι ἤκατσεν ὁ Ῥωτόκριτος εἰς τὸ θρονί κι ὁρίζει.in cui si assise Erotocrito in trono e prese il comando.
Ἀγαπημένο ἀντρόγυνο σὰν τοῦτο δὲν ἐφάνηNon si vide mai una coppia di sposi tanto amata
Μηδ' τέτοιο καλορίζικο, χαιρόμενο στεφάνι.né mai un matrimonio tanto prospero e felice.
  
Ἐκάμασι παιδόγγονα κι ὅλα ἐγενήκαν πλοῦσαEd ebbero figlioli, che divennero ricchi,
Και μάνα καὶ κερὰ λαλὰ ἐγίνη ἡ Ἀρετοῦσα.e madre ed anche nonna divenne Aretusa.
Γιὰ τοῦτο ὁπού `ναι φρόνιμος, δὲ χάνεται στὰ πάθη,Perché l'uomo, se è saggio, nei guai non si smarrisce:
Τὸ ῥόδο κι ὁ ὄμορφος ἀνθός γεννιέται μές στ’ ἀγκάθι.la rosa, quel bel fiore, nasce in mezzo alle spine.
  
Βιτσέντζος εἶν’ ὁ ποιητὴς καὶ στὴ γενιὰ Κορνάρος,Vincenzo è chi compose questo, della stirpe dei Cornaro,
Ποὺ νὰ βρεθῇ ἀκριμάτιστος ὅντε τον πάρει ὁ Χάρος.E sia senza peccato quando lo coglierà Caronte.
Στὴν Στεῖαν ἐγεννήθηκε, στὴν Στεῖαν ἐνεθράφη,A Sitìa egli nacque, a Sitìa è stato allevato,
Ἐκεῖ `καμε κι ἐκόπιασεν ἐτοῦτα πού σας γράφει.e là compose e scrisse questa sua gran fatica.
Στὸ Κάστρον ἐπαντρεύτηκε σὰν ἀρμηνεύγ’ ἡ φύση,A Castro ha preso moglie, come natura consiglia,
Το τέλος του ἔχει νὰ γενῇ ὅπου ὁ Θεὸς ὁρίσει.e verrà la sua fine dove Iddio vorrà.
[1] Dialettale: ἀναθιβάνω o ἀθιβάλλω “raccontare, narrare” (in ultima analisi dal classico ἀντιβάλλω, ma con probabile influsso anche di ἀμφιβάλλω).

[2] Più che il significato standard di “confondere, ingarbugliare, invischiare”, qui μπερδεύω ha il valore dialettale di “legare, avviluppare”, che è molto antico (gr. a. περιδέω o ἐμπεριδέω “legare tutto attorno, aggrovigliare”).

[3] Come specificato nell'introduzione, il nome significa “Virtuosa” (< ἀρετή) e deve pronunciarsi “Aretùsa” anche per non confonderlo con Arètusa (gr. Ἀρέθουσα), la figlia di Nereo e Doride di cui si innamorò il dio Alfeo, figlio del dio Oceano. La leggenda ha dato, come è noto, il nome alla celebre Fonte Arètusa dell'isola di Ortigia, a Siracusa.

[4] In questo modo ho tentato di rendere la differenza di fondo tra ὀμορφιές “bellezze esteriori” (pl. di ὀμορφιά “avvenenza”, gr.a. εὐμορφία “bellezza di forme”) e κάλλη “bellezze interiori” (pl. di κάλλος “bellezza” in senso astratto).

[5] Come specificato nell'introduzione, nei versi del poema il personaggio è costantemente nominato nella sua forma dialettale, o popolare, Ῥωτόκριτος (probabilmente anche perche Ἐρωτόκριτος avrebbe comportato una sillaba in più, decisiva ai fini metrici). Nel poema, qualora la metrica lo esiga, si trova non di rado un'ulteriore abbreviazione in Ῥώκριτος. Usata spesso anche la forma più specificamente dialettale Ῥετόκριτος.

[6] Dialettale: il cretese φλέγα è si il corrispondente del neogreco standard φλέβα “vena” (gr.a. φλέψ, φλεβός), ma ha esclusivamente il valore di “sorgente, fonte”.

[7] Si noti l'uso del termine classico Ἕλληνες. La denominazione classica serve naturalmente a riportare la vicenda in una presupposta e gloriosa antica Grecia; ma il termine non apparteneva più da secoli alla cultura popolare nel senso di “Greci” (che, fino all'indipendenza del 1821, si sono chiamati Γραικοί o Ῥωμαίοι “greci, romei”, così come la lingua volgare era la ῥωμαιϊκὴ γλώσσα “lingua romèica”). Nella cultura popolare, il termine ἕλλην era passato ad indicare una figura fiabesca e mostruosa, un “gigante” o addirittura un “orco”. Dopo l'indipendenza fu ripristinato il termine Ἑλλάς per la nazione greca, ma passò del tempo prima che i greci si riabituassero a denominarsi Ἕλληνες.

[8] Vale a dire la “falsa fede” pagana, a' tempi de gli dei falsi e bugiardi.

[9] Il termine μπιστικός (prob. dall'ampliamento *ἐμ-πιστικός) ha ancora qui il significato originario di “fedele, fidato”. Nella lingua moderna standard, πιστικός si è specializzato in un'accezione particolare, quella del “pastore salariato” dipendente da un padrone.

[10] Propriamente “fu scritto” (ἐγράφτη); ma il comune verbo greco per scrivere, γράφω, proviene dalla radice indoeuropea dello “scavare” e dell' “incidere” (cfr. il ted. Grab “fossa, tomba”, graben “scavare”, ingl. grave “tomba”).

[11] Naturalmente si ha qui l'eco immortale di Atene come “nutrimento” (βρώσις, dalla radice dell'antico verbo con presente a raddoppiamento βιβρώσκω “mangiare”; nella lingua standard moderna, βρώση indica piuttosto il “mangiare”, l' “atto del mangiare”) della sapienza e della saggezza.

[12] Alla lettera, “nessun'altra le divenne [fu] uguale in saggezza”.

[13] Come si può vedere, il paganesimo raffigurato per l' “antica Atene” dell'opera è di maniera e non ha assolutamente nulla di quello classico coi suoi dèi. Qui si è tornati a una sorta di paganesimo primitivo dove si adorano il Sole e il Cielo.

[14] Alla lettera, “fu liberato [salvato, ἐλυτρώθη, con la forma classica dell'aoristo passivo ancora comune all'epoca nella lingua popolare] dal pensiero e dal peso”.

[15] Nel testo si dice proprio “fece una figlia”, ἤκαμε. Il comune verbo per “fare”, κάνω (forma standard moderna) / κάμω / κάμνω presenta qui un aumento in η- assai più diffuso all'epoca, e presente ovunque nel testo dell'Erotocrito. Nella lingua standard moderna ha lasciato comunque tracce comuni (si pensi a ἤπια, ἤθελα).

[16] Si noti qui un procedimento comunissimo nell'Erotocrito: la ripetizione continua di interi versi, sorta di “formulari” che debbono ovviamente molto alla poesia popolare (si pensi ai ballad commonplaces britannici). Tali ripetizioni, essendo per natura un ausilio alla recitazione, dimostrano anche senz'ombra di dubbio che l'Erotocrito, composto su una forma popolare tradizionale cretese, era sin dall'inizio inteso per il canto.

[17] Il nome, come anche specificato nell'introduzione, significa “Soldato di fanteria, fante”.

[18] Intera ripetizione di quattro versi già presenti.

[19] Tipico composto formato da aggettivo e sostantivo, formato da πρικο-, dialettale (con metatesi) per πικρός “amaro” e ῥιζικό “destino, sorte, fato” (dall'italiano risico “rischio”).

[20] Nei due versi, i verbi (κλάψασιν, ἐλουχτοκήσα, ἀρχίσα) sono tutti all'aoristo; nella traduzione si è preferito l'imperfetto narrativo.

[21] Come accennato nell'introduzione, Τὰ θλιβερὰ μαντάτα è di gran lunga il brano più famoso di tutto l'album. "In proprio" è stato interpretato, dopo Nikos Xylouris, da numerosissimi artisti greci. Si ricorda particolarmente la versione di Giannis Charoulis:[22] Alla lettera, "Vinceranno il tuo volere".

[23] Nell'originale qui indicata come Ἀρετή, quindi semplicemente "Virtù".

[24] Per “nascoste” è presente nel testo originale il dialettismo κουρφές (per κρυφές). Si tratta di un fenomeno metafonetico comunissimo nel cretese e in altri dialetti greci.

[25] Il dialettismo φλακή (per φυλακή) è anch'esso comunissimo in cretese.

[26] Così traduco il titolo, Τὸ παραμύθι. Alla lettera sarebbe “La fiaba, la favola”; ma poiché si tratta del racconto inventato da Erotocrito a Aretusa (i versi 936-1016 del Libro V del poema originale, l'unico brano continuativo dell'album e non frutto di un assemblaggio di distici), ho preferito renderlo con “Il falso racconto”.

[27] Ègripo (Ἔγριπος) è un nome medievale dell'isola di Eubea, detta anche Negroponte.

[28] Il cretese mantiene qui il termine nella forma identica al greco classico, πρίνος. Il greco standard ha, per “leccio”, πουρνάρι (da *πρινάριον). Il termine è probabilmente connesso con il latino prūnus.

[29] Nell'originale, μὰ πούρι, che sono le parole italiane (o venete) ma pure. Le ho volute qui mantenere nella traduzione.

[30] Nell'originale, τὸ ζάλο μου σπουδάζει “la mia corsa mi affretta”; ma ζάλο (gr. cl. σάλος) è propriamente un “passo di danza”.

[31] Dialettismo cretese: μύσσω, μύζω “mi lamento, gemo”.

[32] Θρῆνος è propriamente, e come si addice perfettamente a questo brano, la “lamentazione funebre”, il “canto di lutto”.

[33] Ma anche "innamorata", "che si ama".


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org