Lingua   

Krzyk

Jacek Kaczmarski
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Riccardo Venturi
KRZYKL'URLO
  
wg. obrazu E. Munchadal quadro di Edvard Munch
  
Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze?Perché tutte le persone hanno le facce pallide?
Dlaczego drążą w świetle ciemne korytarze?Perché scavano oscuri corridoi nella luce?
Dlaczego ciągle muszę biec nad samym skrajem?Perché devo sempre correre oltre il limite?
Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje?Perché della mia voce rimane così poco?
  
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!Urlo, urlo, urlo, urlo a alta voce!
A! Zatykam uszy swe!Ah! Ho gli orecchi tappati!
Smugi w powietrzu i mój biegLinee nell'aria e la mia corsa
Jak prądy niewidzialnych rzek –Come correnti di fiumi invisibili -
Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie!Il mio stesso urlo, il mio stesso urlo mi assordisce!
  
A! Zatykam uszy swe!Ah! Ho gli orecchi tappati!
Mój własny krzyk, mój własny krzyk ogłusza mnie!Il mio stesso urlo, il mio stesso urlo mi assordisce!
  
Kim jest ten człowiek, który ciągle za mną idzie?Chi è quell'uomo, che mi viene sempre dietro?
Zamknięte oczy ma i wszystko nimi widzi!Ha gli occhi chiusi eppure vede tutto in noi!
Wiem, że on wie, że ja się strasznie jego boję,So che lui sa che ho una paura terribile di lui,
Wiem, że coś mówi, lecz zatkałam uszy swoje!So che dice qualcosa, anche se ho gli ho orecchi tappati!
  
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!Urlo, urlo, urlo, urlo a alta voce!
A czy ktoś zrozumie to?!Ma qualcuno lo capirà?!
Nie kończy się ten straszny mostNon finisce mai questo tremendo ponte
I nic się nie tłumaczy wprost –E niente si spiega semplicemente -
Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno!Ogni cosa ha un secondo, un terzo, un quarto, un quinto piano!
  
A! Czy ktoś zrozumie to?!Ah! Qualcuno lo capirà?!
Wszystko ma drugie, trzecie, czwarte, piąte dno!Ogni cosa ha un secondo, un terzo, un quarto, un quinto piano!
  
Mówicie o mnie, że szalona, że szalona!Dite di me che sono pazza, sono pazza!
Mówicie o mnie, ja to samo krzyczę o nas!Lo dite di me, e io lo stesso urlo di noi!
I swoim krzykiem przez powietrze drążę drogę,E col mio urlo io nell'aria scavo un buco,
Po której wszyscy inni iść w milczeniu mogą…In cui tutti gli altri possono andare in silenzio...
  
Krzyczę, krzyczę, krzyczę, krzyczę wniebogłosy!Urlo, urlo, urlo, urlo a voce alta!
A! Ktoś chwyta, woła – stój!Ah! Qualcuno afferra, piange – alt!
Lecz wiem, że już nadchodzi czas,Anche se so che sta già arrivando il tempo
Gdy będzie musiał każdy z wasIn cui ognuno di voi dovrà
Uznać ten krzyk, ten krzyk, ten krzyk z mych niemych ustAccettare questo urlo, questo urlo, questo urlo che viene dalla mia bocca muta
Za swój!!!Come suo !!!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org