Language   

Fuadach nan Gàidheal

Henry Whyte, aka Fionn
Back to the song page with all the versions


Traduzione inglese che Mudcat Café attribuisce allo stesso autore.
FUADACH NAN GÀIDHEALTHE DISPERSION OF THE HIGHLANDERS
Gur e mise tha tùrsach,
A' caoidh cor na dùthcha,
'S nan seann daoine cùiseil
Bha cliùiteach is treun;
Rinn uachdarain am fuadach
Gu fada null thar chuantan,
Am fearann ga thoirt bhuapa
'S thoirt suas dha na fèidh.
I mourn for the Highlands, Now drear and forsaken;
The land of my fathers, The gallant and brave;
To make room for the sportsman Their lands were all taken,
And they had to seek out New homes over the wave.
'S e sud a' chulaidh-nàire,
Bhith faicinn dhaoine làidir
Gam fuadach thar sàile
Mar bhàrrlach gun fheum.
'S am fonn a bha àlainn
Chaidh chur fo chaoraich bhàna;
Tha feanntagach 's a' ghàradh,
'S an làrach fo fheur.
Where once smiled the garden, Rank weeds have their station.
And deer are preferred To a leal-hearted race.
Oh, shame on the tyrants Who brought desolation,
Who banished the brave And put sheep in their place.
Far an robh mòran dhaoine
Le 'm mnathan is le'n teaghlaich,
Chan eil ach caoraich-mhaola
Ri fhaotainn 'n an àit';
Chan fhaicear air a' bhuailidh
A' bhanarach le buaraich
No idir an crodh guaillfhionn
'S am buachaile bàn.
Oh ! where are the parents And bairns yonder roaming
The scene of their gladness Is far o'er the main ;
No blithe-hearted milk-maid Now cheers us at gloaming ;
The herd-boy no longer Is seen on the plain.
Tha 'n uiseag anns na speuran
A' seinn a luinneig ghleusda,
'S gun neach a tha ga h-èisteachd,
Nuair dh'èireas i àrd.
Cha till, cha till na daoine,
Bha cridheil agus aoigheil,
Mar mholl air latha gaoithe,
Chaidh 'n sgaoileadh gu bràth.
The lark is still soaring, and sings in his glory,
With no one to listen His sweet morning lay;
The clansmen are gone-- But their deeds live in story--
Like chaff in the wind, they were borne far away.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org