Lingua   

Canción del jinete

Federico García Lorca
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione in lingua Lakota-Sioux (con accentazione) ad opera...
SUNKAKANYANKE TALOWANPIS^UNK-A’KANYANKE TXALO’WANPI
  
CórdobaCórdoba.
tehantu na isnala.the'haNtu na is^na'la.
  
Mitasunka sapa, hanhepi wi tanka,Mitxa's^uNka sa'pa, haNhe'pi-wi txaN'ka,
na wigli-kan anungwakicaska ogna.na wi'gli kxaN anuN'gwakic^as^ka ogna'.
Canku kin hena slolwaye esaC^haN'ku kiN hena' slolwa'ye es^a'
ska Córdoba ekta kal wai kte sni.s^ka Córdoba ekta' kal wai'-kte s^ni.
  
Blaye kin opta, tate kin opta,Bla'ye kiN o'pta, txate' kiN o'pta,
mitasunka sapa, hanhepi wi sa.mitxa's^uNka sa'pa, haNhe'pi-wi s^a'.
Córdoba tiipasotka kin kakiyatanCórdoba thii'pxasotka kiN ka'kiyataN
wicunt'e kin amayuta yelo.wic^huN't?e kiN ayu'ta mauN'.
  
Hehe cewins canku kin hanskeya slohan ke !Hehe' c^he'wiNs^ c^haN'ku kiN haN'skeya slohaN' ke !
Hehe mitasunka cantet'insya waste !Hehe' mitxa's^uNka c^haNte't?iNsya was^te' !
Hehe Córdoba ekta wai sni itokabHehe' Córdoba ekta' wai' s^ni itxo'kab
wicunt'e kin amakipin ktelo !wic^huN't?e kiN ama'kiphiN ktelo' !
  
CórdobaCórdoba.
tehantu na isnala.the'haNtu na is^na'la


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org