Lingua   

Giải phóng Miền Nam

Huỳnh Minh Siẽng
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione inglese da YouTube
GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng tiến bựớc.
Diệt đè quòc Mỹ, phá tan be lữ bán nựớc.
Ôi xựợng tan máu rợi, lòng hận thù ngằt trời!
Đây Cứu-long hùng tráng.
Đây Trựờng-son vinh quang.
Thùc giục đoàn ta xung phong đi giềt thù,
Vai sát vai chung một bóng cờ.
Vùng lên! nhân dân Miền Nam anh hùng!
Vùng lên! xông pha vựợt qua bão bùng.
Thẻ cựu lầy nựớc nhà!
Thẻ hy sinh đên cùng!
Cầm gựợm ôm sủng xông tới.
Vận nựớc đă tới rẩi, bình minh chièu khằp nợi.
Nguyện xây non nựớc sáng tựợi muõ đợi.

LIBERATE THE SOUTH

To liberate the South, we decided to advance.
To exterminate the American imperialists, and destroy the country sellers.
Oh bones have broken, and blood has fallen, the hatred is rising high
Our country has been separated for so long.
Here, the sacred Cuu Long river, here, glorious Truong Son Mountains
Are urging us to advance to kill the enemy,
Arm-by-arm under a common flag

Arise! ye brave people of the South
Arise! Let us go through storms.
We'll save the homeland, we'll sacrifice ourselves to the end.
Hold your swords and guns and go forward!
The chance is coming, the sun shines everywhere,
We'll build up our country shining forever.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org