Language   

Банька по-белому

Vladimir Semënovič Vysotskij / Владимир Семёнович Высоцкий
Back to the song page with all the versions


Versione bielorussa di Mixaś Bulavacki (1999)
БАНЬКА ПО-БІЛОМУЛАЗЬНЯ ПА-БЕЛАМУ 
  
Протопи ж мені баньку по-білому!Прапалі ты мне лазьню па-беламу -
Я від білого світу відвик,Я ад белага страх як адвык!
угорю я, й мені угоріломуАшалею - і мне, ашалеламу,
пар гарячий розв’яже язик.Коўш халоднай разьвяжа язык.
  
Протопи мені баньку, хазяєчко!Прапалі ты мне лазьню, спадарынька!
Розпечу я себе, розпалю!Распалю я сябе, расьпяку.
Й на полоці, у самого краєчку,На палку - разамлелы, распараны, -
в собі сумніви я подавлю.Я сумненьні свае адсяку.
Розімлію я до непристойності,Задымлю, як вясною праталіна.
ківш холодний - й позаду усе,Коўш халоднай - і ўсё адымчыць.
і наколка часів культу пильністюІ наколка часоў культа Сталіна
понад серцем напружить лице.Засінее на левым плячы.
  
Протопи ж мені баньку по-білому!Прапалі ты мне лазьню па-беламу -
я від білого світу відвик,Я ад белага неяк адвык.
угорю я, й мені угоріломуАшалею - і мне, ашалеламу,
пар гарячий розв’яже язик.Пар гарачы разьвяжа язык.
  
Скільки віри і лісу повалено,Колькі веры і лесу павалена!
скільки звідано горя і трас,Колькі зьведана гора і трас!
а на лівій груді профіль Сталіна,А на левым плячы - профіль Сталіна,
а на правій - Маринка анфас.А на правым - Марынка анфас.
Ех, за віру мою беззавітну таЭх, за веру маю безаглядную
стільки літ спочивав у раю!Колькі год я ў раі перавёў!
Проміняв на життя безпросвітне яПрамяняў на жыцьцё непрагляднае
несусвітну ту дурість свою.Несусьветнае глупства сваё!
  
Протопи ж мені баньку по-білому!Прапалі ты мне лазьню па-беламу -
Я від білого світу відвик.Я ад белага неяк адвык.
Угорю я, й мені угоріломуАшалею - і мне, ашалеламу,
пар гарячий розв’яже язик.Пар гарачы разьвяжа язык.
  
І пригадую, як рано-раненькоНе забыць мне, як ранкам цудоўненькім
брату крикнути встиг: “Пособи!”Брату крыкнуць пасьпеў «Забяры!»,
І мене охоронці красивенькіЯк мяне два прыгожых ахоўнікі
повезли із Сибіру в Сибір!Дастаўлялі зь Сібіру ў Сібір.
А затим на кар’єрах, трясинах, іА затым у бараку пад кроквамі,
наковтавшись і сліз і сирця,Наглытаўшыся сьлёз і дзярма,
біля серця кололи ми профіліКаля сэрцаў калолі мы профілі,
щоби чув він, як рвуться серця!Каб ён слухаў, як сэрцы грымяць.
  
Не топи ж мені баньку по-білому!Не палі ты мне лазьню па-беламу -
Я від білого світу відвик.Я ад белага дужа адвык.
Угорю я, й мені угоріломуАшалею - і мне, ашалеламу,
пар гарячий розв’яже язик.Пар гарачы разьвяжа язык.
  
Ох, знобить від казання докладного,Зябну я, успамінамі змучаны,
пар прогнав думи враз від ума,Пар мне думкі зьмяшаў-паламаў.
і з імли крижаного минулогоІ з туману халоднай мінуўшчыны
поринаю в гарячий туман.Выплываю ў гарачы туман.
Та помчали думки попід тім’ячком:Зацурчэлі мне думкі пад цемечкам:
знать, дарма я таврований Ним,Што ж, дарма я плячо ім змарыў?
і шмагаю березовим віничкомІ лупцую бярозавым венічкам
по здобуткам тих мрячних часин.Я па спадчыне змрочнай пары.
  
Протопи ж мені баньку по-білому!Прапалі ты мне лазьню па-беламу -
Я від білого світу відвик.Я ад белага страх як адвык!
Угорю я, й мені угоріломуАшалею - і мне, ашалеламу,
пар гарячий розв’яже язик.Коўш халоднай разьвяжа язык.
  
BAŃKA PO-BILOMULAŹNJA PA-BELAMU
Protopi ž meni bańku po-bilomu!Prapali ty mne laźnju pa-belamu -
Ja vid biloho svitu vidvik,Ja ad belaga strax jak advyk!
uhorju ja, j meni uhorilomuAšaleju – i mne, ašalelamu,
par harjačyj rozv'jaže jazyk.Koŭš xalodnaj raźvjaža jazyk.
Protopi meni bańku, xazjaêčko!Prapali ty mne laźnju, spadaryńka!
Rozpeču ja sebe, rozpalju!Raspalju ja sjabe, raśpjaku.
J na poloci, u samoho kraêčku,Na palku – razamlely, rasparany, -
v sobi sumnivi ja podavlju.Ja sumneńni svae adsjaku.
Rozimiju ja do neprystojnosti,Zadymlju, jak vjasnoju pratalina.
kivš xolodnyj – j pozadu use,Koŭš xalodnaj – i ŭsë adymčyć.
i nakolka časiv kul'tu pyl'nistjuI nakolka časoŭ kul'ta Stalina
ponad sercem napružit' lice.Zasinee na levym pljačy.
Protopi ž meni bańku po-bilomu!Prapali ty mne laźnju pa-belamu -
Ja vid biloho svitu vidvik,Ja ad belaga nejak advyk.
uhorju ja, j meni uhorilomuAšaleju – i mne, ašalelamu,
par harjačyj rozv'jaže jazyk.Par garačy raźvjaža jazyk.
Skil'ky viry i lisu povaleno,Kol'ki very i lesy pavalena!
skil'ky zvidano horja i tras,Kol'ki źvedana gora i tras!
a na livij grudi profil' Stalina,A na levym pljačy – profil' Stalina,
a na pravij – Marynka anfas.A na pravym – Marynka anfas.
Ex, za viru moju bezzavitnu taƏx, za veru maju bezagljadnuju
stil'ky lit spočivav u raju!Kol'ki god ja ŭ rai peravëŭ!
Prominjav na žittja bezprosvitne jaPramjanjaŭ na žyćcë nepragljadnae
nesusvitnu tu durist' svoju.Nesuśvetnae glupstva svaë!
Protopi ž meni bańku po-bilomu!Prapali ty mne laźnju pa-belamu -
Ja vid biloho svitu vidvik.Ja ad belaga nejak advyk.
Uhorju ja, j meni uhorilomuAšaleju – i mne, ašalelamu,
par harjačyj rozv'jaže jazyk.Par garačy raźvjaža jazyk.
I prihaduju, jak rano-raneńkoNe zabyć mne, jak rankam cudoŭneńkim
bratu kryknuty vstih: “Posobi!”Bratu kryknuć paśpeŭ “Zabjary!”
I mene oxoronci krasyveńkiJak mne dva prygožyx axoŭniki
povezly iz Sybiru b Sybir!Dastaŭljali ź Sibiru ŭ Sibir.
A zatym na kar'êrax, trjasynax, iA zatym u baraku pad krokvami,
nakovtavšiś i sliz i syrcja,Naglytaŭšysja ślëz i dzjarma,
bilja sercja kololy my profiliKalja sǝrcaŭ kaloli my profili,
šćoby čuv vin, jak rvut'sja sercja!Kab ën sluxaŭ, jak sǝrcy grymjać.
Ne topi ž meni bańku po-bilomu!Ne pali ty mne laźnju pa-belamu -
Ja vid biloho svitu vidvik.Ja ad belaga duša advyk.
Uhorju ja, j meni uhorilomuAšaleju – i mne, ašalelamu,
par harjačyj rozv'jaže jazyk.Par garačy raźvjaža jazyk.
Ox, znobyt' vid kazannja dokladnoho,Zjabnu ja, uspaminami zmučany,
par prohnav dumi vraz vid uma,Par mne dumki źmjašaŭ-palamaŭ.
i z imly kryžaloho minulohoI z tumanu xalodnaj minuŭšcyny
porynaju v harjačyj tuman.Vyplyvaju ŭ garačy tuman.
Ta pomčaly dumki popid tim'jačkom:Zacurčǝli mne dumki pad cemečkam :
znat', darma ja tavrovanyj Nym,štol ž, darma ja pljačo im zmaryŭ?
i šmahaju berezovym vinyčkomI lupcuju bjarozavym veničkam
po zdobutkam tyx mrjačnyx časyn.Ja pa spadčyne zmročnaj pary.
Protopi ž meni bańku po-bilomu!Prapali ty mne laźnju pa-belamu -
Ja vid biloho svitu vidvik.Ja ad belaga nejak advyk.
Uhorju ja, j meni uhorilomuAšaleju – i mne, ašalelamu,
par harjačyj rozv'jaže jazyk.Par garačy raźvjaža jazyk.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org