Language   

Davide Van De Sfroos: Yanez

GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG
Back to the song page with all the versions


Traduzione: Albina Malerba e Gioann March Pòlli
A munta e a cara a maréa e a rende a so' rümenta:A monta e a cala la marea e a men-a soa rumenta
in bidunetu e ina savata e ina tuleta de "Red Bull".Un sigilin e na savata e na tolëtta ‘d Red Bull
Sandokan cu-u "Mojito" e u bjetu cun l'invitu,Sandokan con ël moijto e ‘l bijèt con l’anvit
Sandokan ch'u l'ha imparau a pilutà e "infradito"…Sandokan ch’a l’ha ‘mparà a piloté le infradito...
  
E gente ch'i vèn a-a marina tantu pe' dì ch'i ghe sun stae,La gent ch’a riva al mar tant për dì ch’a l’é stàita sì,
cu-u getun du Casinò, u cavalu u nina in po' u cü,con la marchëtta dla sala gieugh ‘l caval a sopata ‘l cul,
udù de fritüra de pesciu e de pissa da purtà via.odor ëd pess fricassà e ‘d pizza da portesse via
Kammmuri u l'è sciüsciant'agni ch'u l'è sce-a bambala da pensciun…Kamammuri a l’é sessant’ani ch’a sta lì sël bàuti dla pension...
  
YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi cum'a l'éira?YANEZ DE GOMERA t’arcòrde coma a l’era?
Avù bricichete e "vuvuzela" e u l'ha a "Suzuki" fina Tremal Naik…Adess biciclëtte e vuvuzela e a l’ha ‘l Suzuki fin-a Tremal Naik...
YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi James Brook:YANEZ DE GOMERA t’arcòrde ‘d James Brook
u giöga a-e carte ai bagni Riviera e i dìixe ch'u l'è sempre ciucu.A gieuga a carte giù al Bagn Riviera e a diso ch’a l’é sempe cioch.
  
Bucuneti, muscardin e in beveirùn de catru curùiGatija aptit, moscardin e na bibita ‘d quat color
péle scüra e disegnà, i sun i pirati de Vareese.bronzà, tatuà a son corsar ch’a ven-o da Varese
A pantera, faude negre e majéta, cameréiraLa pantera, cotin nèir, canotiera, cambrera
a locia u cü fina sensa getùi, ma noma pe' scangià de gotu.a sopata ‘l daré bele sensa geton, mach për cambié ‘l bicer.
  
Sandokan sce l'arenéla cu-e müande da "Billabong"Sandokan sla rivera con le mudande dla Billabong
u l'ha l'artrite e u riportu, u parte pe' Mompracen cu-u pedalòa l’ha l’artrite e ‘l ripòrt, a part për Mompracem con ël pedalò
e i Dayaki cu-a Gazeta i nu gh'han tempu a tajà e teste,e ij Dayaki con la Gasëtta a l’han nen temp për tajete ‘l còl
i lascia a spà suta u parasù e i fan ciü dani cun l'"I Phone".a lasso la spa sota ‘l parassol e a fan pì ‘d dani con l’I Phone
  
YANEZ DE GOMERA, ti l'hai vista, l'autra seira?YANEZ DE GOMERA l’has-tlo vistla l’àutra sèira?
Ciütostu che a Perla de Labuan Mariana avù a me pa' ina pria…pì che la perla ‘d Labuan, Marianna adess më smija na pera...
YANEZ DE GOMERA conta ancù cum'a l'éira,YANEZ DE GOMERA conta ‘ncor coma ch’a l’era
a ho vistu ch'a s'ha refau i tetin, a nu l'ha pusciüu refasse u cö…l’hai vist ch’a l’ha arfasse le pupe, ma a l’ha nen podù arfesse ‘l cheur.
  
A sirena a l'è arragià ch'a nu po giügà a-u balun,La siren-a a l’é anrabià ch’a peul nen gieughe al balon
pulenta e "Cuba libre" pe' i brancüi in prescisciun.polenta e cuba libre për ij granchi an procession
U cumensa l'"happy hour" a tigre da Malesia,ancamin-a l’eppi auar, la tigre dla Malesia
a va a finì a l'ustaria cu-u riisu in giancu e a magnesia.a finiss an piòla con ris an bianch e la magnesia
Brüxai, pirati sensa prutessiunBrusatà, corsar sensa protession
baracuda cu-i "Ray-Ban" ch'i giöga a ping pong.barracudas con ij rai ban ch’a gieugo a ping-pong
Sandokan ch'u laira in pisseria… U cria e u canta "Romagna Mia"...Sandokan ch’a braja an pizzerìa... a braja e a canta Romagna Mia...
  
YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi cum'a l'éira?YANEZ DE GOMERA t’arcòrde coma a l’era?
Avù bricichete e "vuvuzela" e u l'ha a "Suzuki" fina Tremal Naik…Adess biciclëtte e vuvuzela e a l’ha ‘l Suzuki fin-a Tremal Naik...
YANEZ DE GOMERA ti t'arregordi u culunélu Fitzgerald?YANEZ DE GOMERA t’arcòrde dël colonel Fitzgerald?
A l'ho vistu in sce-a curriera ch'u andaixeva a Rimini a vié i derfin…L’hai vistlo sla coriera ch’a ‘ndasìa a Rimini a vëdde ij delfin...


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org