Language   

Hälsning från Nicaragua

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


Versione italiana di Riccardo Venturi
HÄLSNING FRÅN NICARAGUASALUTI DAL NICARAGUA
  
Kära vänner kolleger,Cari amici e colleghi,
jag sänder er hälsningar ifrån ett folkvi saluto da un paese e da un popolo
på andra sidan Atlanten,dall’altra parte dell’Atlantico,
emellan två kontinenter.in mezzo a due continenti.
  
Ett folk som äntligen rest sej ur askanUn paese finalmente risorto dalle ceneri
av hundratals år av förnedring.di secoli di oppressione.
Ett folk som bär på ett hopp och en drömUn popolo che porta una speranza e il sogno
om att själva få skapa sin framtid.di potere da soli creare il proprio avvenire.
Jag hälsar er från Nicaragua,Vi saluto dal Nicaragua,
jag hälsar er från Nicaragua.vi saluto dal Nicaragua.
  
Kära vänner poeter som diktarCari amici poeti, che poetate
om välfärdssamhällets problem,sui problemi della società del benessere,
om överflödet som plåga,sulla piaga del superfluo,
om leden och tillvarons tomhet.sulle pene e sulla vuotezza del presente,
  
Här ser jag skalder som sträcker ut handenQui vedo poeti che tendono le mani
i hopp om ett ark och en penna,sperando di ricevere un foglio e una penna,
som skriver dikter till livet på murarche scrivono poesie alla vita su dei muri
där kulhålen ännu är varma.dove i fori dei proiettili sono ancora caldi.
Dikter om kärlek och glädje,Poesie d’amore e d’allegria,
och en framtid för Nicaragua.e sul futuro del Nicaragua.
  
Kära vänner skribenter,Cari amici scrittori,
som ropar på frihet och demokrati,che gridate alla libertà e alla democrazia,
jag hälsar er ifrån Wall Street,vi saluto da Wall Street
där krigen ger pengar på börsen.dove le guerre fanno salire la borsa.
  
Jag hälsar er ifrån Brooklyn där frihetenVi saluto da Brooklyn, dove la libertà
är att få dö i en rännsten.è morire in un rigagnolo del marciapiede.
Jag hälsar er från Miami, där demokratiVi saluto da Miami, dove la democrazia
är att alla bär våpen.è essere tutti quanti armati.
Jag hälsar er från Nicaragua,Vi saluto dal Nicaragua,
jag hälsar er från Nicaragua.vi saluto dal Nicaragua.
  
Internationalister, jag ser att ni finnsInternazionalisti, vedo che ci siete,
och jag ser det ni gör.e vedo quello che fate.
Jag ser hur mycket ni offrar,Vedo quanto vi sacrificate,
jag ser det ansvar ni känner.vedo che sapete quel che c’è da fare.
  
Jag ser att ni ser på världen som enVedo che per voi il mondo è uno solo
och att allt det som sker hänger samman.e che tutto ciò che accade è interdipendente.
Jag ser er som mina systrar och bröder,Per me siete fratelli e sorelle,
jag ser er som luften jag andas.per me siete come l’aria che respiro.
Ni är det framtida ljuset,Voi siete la luce del futuro,
ni är dom enda vi har.voi siete gli unici che abbiamo.
Och ni är det framtida livet,Voi siete la vita futura,
och ni är historiens barn.voi siete i figli della storia.
Så jag hälsar från Nicaragua,E allora vi saluto dal Nicaragua,
jag hälsar er från Nicaragua.vi saluto dal Nicaragua.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org