Language   

Under Sions kalla stjärna

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation / Traduzione inglese / Engelsk översättning /...
UNDER SIONS KALLA STJÄRNA

Vi var i höjd med Saloniki när molnen drev isär och vi såg Egiska Havet klart och tydligt.
Det var en skönhet utan like, nästan som i en sagovärld, när vi flög över dom Nordliga Sporaderna.
Vi rundade Pirèus och landa' i Aten. Staden låg där, vit och lockande, i solen.
Men jag stanns' vid en TV-skärm som stod i ankomsthallen.
Jag ville se dom sista nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Jag skulle segla över havet, ner till Haifa från Athen, med några hundra deporterade palestiner.
Men det var svårt att finna ett fartyg som var till salu för nå't sån't på grund av pressen på den grekiska regeringen.
Men jag försökte kultivera mej, i väntan på besked, så jag drev omkring en del i kvarteren runt Omonia.
Jag såg bouzoukidans i Plaka, jag såg det slitna Parthenon. Och varje afton såg jag nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Så fann man så ett fartyg, i Larnaca på Cypern, Och vi talade om vår resa halva natten.
Och vi skrattade hysteriskt när israeliske ministern stor och upphöjde oss till mördare i TV.
Men vi skrattade inte längre när vi såg i morgonbladet att dom som chartrat båten mördats samma natt.
Man hade sprängt dom i atomer vid en räd mot deras bilar. Så nu satt vi framför nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Vi söp oss fulla på hotellet bland tysta palestinier och bland agenter från Mossad som köpte vykort.
Men alla ville ändå resa, det fanns ju, trots allt, en båt, och ingen orkade längre räkna dom som stupat.
Så, i gryningen, kom beskedet, vi alla visste skulle komma, om att fartyget hade sprängts i Larnaca.
Så jag reste från Athen med dödens trötthet i mitt hjärta. Och på kvällen såg jag nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.
UNDER ZION'S COLD STARS

We were flying over Saloniki
when the clouds drew apart
and we saw the Aegean Sea
clearly and distinctly.
It was a beauty without equal,
almost like a fairyland,
when we flew over
the Northern Sporades.
We rounded Piraeus
and landed in Athens.
The city lay there, white
and attractive, in the sun.
But I stopped next to a TV screen
which was in the arrival hall.
I wanted to see the latest news
from Jerusalem.

And under Zions cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

I wanted to sail over the ocean,
down to Haifa from Athens,
with several hundred
deported Palestinians.
But it was hard to find a ship
which was for sale for something like that
because of the pressure by
the Greek government.
But I tried to cultivate myself,
waiting for information,
so I drove around a bit
in the neighborhood around Omonia.
I saw Bousouki dance in Plaka
I saw the worn out Parthenon
And every evening I saw the news
from Jerusalem.

And under Zion's cold stars
I saw small girls who fell
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

So they found a ship
in Larnaca on Cypress
And we spoke about our trip
half the night.
And we laughed hysterically
when the Israeli minister
stood and exhalted us
to the murderers on TV.
But we didn't laugh any longer
when we saw in the morning paper
that those who chartered the boat
were murdered the same night.
They had blown them into atoms
next to a row of their cars
So now we sat in front of the news
from Jerusalem.

And under Zion's cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

We drank ourselves drunk at the hotel
among the quiet Palestineans
and among agents from Mossad
who bought postcards.
But everyone wanted to travel
There was, after all, one boat
and no one had the strength to count
those who had fallen.
So in the dawn came the information
we all knew would come
that the ship had exploded
in Larnaca.
So I traveled from Athens
with the tiredness of death in my heart.
And in the evening I saw the news
from Jerusalem..

Under Zion's cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on the blouses
where bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

And under Zion's cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.
Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org