Lingua   

Se questo è un uomo

Karadell
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione in esperanto di Nicola Ruggiero.
SE QUESTO È UN UOMOĈU ĈI TIU ESTAS VIRO
  
Parlato:Parolita
  
Voi che vivete sicuriVi kiuj sekure vivas
Nelle vostre tiepide case,en viaj tepidaj hejmoj,
Voi che trovate tornando a seravi kiuj, je l’ vespera reveno, trovas
Il cibo caldo e visi amici:la varman nutraĵon kaj amikajn vizaĝojn:
Considerate se questo è un uomokonsideru ĉu ĉi tiu estas viro
Che lavora nel fangokiu laboras en la koto
Che non conosce pacekiu ne konas pacon
Che lotta per mezzo panekiu batalas por duona panbulo
Che muore per un sì o per un no.kiu mortas pro “jes” aŭ “ne”.
Considerate se questa è una donna,Konsideru ĉu ĉi tiu estas virino
Senza capelli né nomesen hararo kaj sen propra nomo
Senza più forza di ricordareeĉ sen plua memorkapablo.
Vuoti gli occhi e freddo il gremboMalplenaj la okuloj kaj malvarma la ventro
Come una rana d'inverno.samkiel rano dumvintre.
Meditate che questo è stato:Meditu pri la fakto, ke ĉi tio vere okazis:
vi comando queste parole.ĉi tiujn vortojn al vi mi ordonas,
Scolpitele nel vostro cuoreilin gravuru en via koro
Stando a casa andando per via,kiam vi restas hejme aŭ promenas survoje,
coricandovi alzandovi:kiam vi kuŝiĝas aŭ ellitiĝas;
ripetetele ai vostri figli.ilin ripetu al viaj gefiloj.
O vi si sfaccia la casa,Aŭ via domo neniiĝu,
La malattia vi impedisca,malsano vin malhelpu en la movoj
I vostri nati torcano il viso da voi.viaj naskitoj tordu for de vi sian vizaĝon.
  
(Primo Levi)(Primo Levi)
  
cantato (tempo di valzer):kantata (valsa tempo):
  
La Milizia una notteLa Trupo dum nokto
ci sorprese partigianinin trovis partizanoj
senza soldi e senza armisen mono kaj sen armiloj
l'inesperienza tra le mani.kaj sensperteco en la manoj.
  
Un esercito di arianiArmeo el arjoj
con la loro divisa scurakun ilia uniformo malhela
e un fucile tra le manikaj fusilo en la manoj
non sapeva la paura.ne konis la timon.
  
Rinchiusi in un vagoneEnfermitaj en vagono
in un viaggio giù nel fondoen vojaĝo en la fundon
sposammo la paurani aliĝis al la timo
scordammo il ritorno.kaj forgesis la revenon.
  
Quanti anni?Kiom aĝa?
Sano o malato?Ĉu sana aŭ malsana?
La risposta ci salvava.La respondo nin savis.
La risposta ci condannava.La respondo nin kondamnis.
  
Senza abiti e senza scarpeSen vestoj kaj sen ŝuoj
ci hanno tolto i capelliili senigis nin je niaj haroj
ci hanno tolto i nostri nomiili senigis nin je niaj nomoj
ci hanno dato calci e sputi.ili donis al ni nur piedfrapojn kaj kraĉojn
  
Ho imparato ad obbedireMi lernis obei,
a non cercare di fuggirene strebi forfuĝi,
per uscire c'è solo il ventopor eliri restas nur la vento
che ci accarezza con il suo pianto.kiu nin karesas per sia ploro.
  
Ogni giorno ricominciareĈiun tagon rekomenci
uscire e lavorareeliri kaj laboradi
ammalarsi e guariremalsaniĝi kaj resaniĝi
o morireaŭ morti
  
Quanti anni?Kiom aĝa?
Sano o malato?Ĉu sana aŭ malsana?
La risposta ci salvava.La respondo nin savis.
La risposta ci condannava.La respondo nin kondamnis.
  
E marciare con il freddoKaj marŝi kun la frosto
al ritmo di fanfaraje la ritmo fanfara
ossa stanche nella nebbiaostoj lacaj en la nebulo
infreddolite e barcollantifrostigitaj kaj ŝancelaj
  
Mattone su mattoneBriko post briko
costruimmo la Bunani konstruis la Bunan
cementata con l'odiobetonita per la malamo
il dolore e la paura.la doloro kaj la timo.
  
Maledetto anche l'invernoMalbenita ankaŭ la vintro
che ci decima di giorno in giornokiu nin ekstermis tagon post tago,
che ci toglie i nostri amicikiu forpelis niajn amikojn
la speranza del ritorno.la esperon de la reveno.
  
Quanti anni?Kiom aĝa?
Sano o malato?Ĉu sana aŭ malsana?
La risposta ci salvava.La respondo nin savis.
La risposta ci condannava.La respondo nin kondamnis.
  
Il miracolo una mattinaLa miraklo iam matene
il freddo che scomparivala frosto kiu malaperis
un raggio di soleradio de suno
dava gioia alla mia vita.donis ĝojon al mia vivo.
  
E lontano voci amicheKaj malproksime voĉoj amikaj
parlavano di salvezzaparolis pri savo
e vicino i cannonikaj proksime la kanonoj
sparavano vendettapafadis la venĝon
  
I soldati che scappavanoLa soldatoj kiuj forkuris
ci uccidevano o ci ignoravanonin mortigis aŭ nin ignoris
con il silenzio di chi pregakun la silento de tiu kiu preĝas
iniziò la "tregua".komenciĝis la "militpaŭzo".
  
Parlato:Parolita:
  
Sognavamo nelle notti ferociNi sonĝis en la noktoj sovaĝaj
Sogni densi e violentisonĝojn densajn kaj perfortajn
Sognati con anima e corpo:sonĝitaj kun animo kaj korpo:
Tornare; mangiare; raccontare.reveni; manĝi; rakonti.
Finché suonava breve sommessoĜis kiam sonis mallonga mallaŭta
Il comando dell’alba:la ordono de la tagiĝo:
Wstawać;Wstawać.
E si spezzava in petto il cuore.Kaj disŝiriĝis en brusto la koro.
  
Ora abbiamo ritrovato la casa,Nun ni retrovis la hejmon,
Il nostro ventre è sazio,nia ventro satiĝis,
Abbiamo finito di raccontare.ni finis rakonti.
È tempo. Presto udremo ancoraEstas tempo. Baldaŭ ni aŭdos ankoraŭ
Il comando straniero:la fremdan ordonon:
Wstawać.Wstawać.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org