Lingua   

Olfatto

Antonio Mainenti
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish version by Valentina Anastasi
OLFATTOSENSE OF SMELL
  
- Sintiti ancora li spari? -Can you still hear the gunfire?
scrusciu di scupittati, s’avvicinanu.Echos of guns are advancing
Ora, ‘nveci, c’è silenziuBut it’s silence,now
chiddu prima do lamentuThe silence before the lament
unu, due, tri secunni di silenziu (1, 2, 3)1,2,3 seconds of silence
prima di l’eternu lamentu.Before the ethernal lament
  
Quattru e cincu: u lamentu ‘nfurzau4 and 5, the lament grows
picciriddi e fimminiChildren and women
si chianciunu ‘ncuodduFeel pity for themselves
sciauriannu carni e pruvulazzu.Smelling flesh and dust
sie e setti: u ventu canciau6 and 7, the wind has changed,
vutau i dda bannaIt changed direction
e u sciauru mutau.And so the smell has changed
  
Si senti fetu di morti giornalieraYou smell everyday's death
e a cavaddu do ventu,Blowing in the wind
s’o mpica nta chitarra’till it bumps on the guitar
chi vibra lamentuIts vibration’s lament
chissà ppì quantu tempu.Who knows how long?
  
Ottu e nove: - ora si ca semu tutti!-8 and 9, everybody’s here now!
e u suonu do silenziuThe sound of silence
ca nun nnì fa capiriDoesn’t let us understand
mmucciannuni luntanuHiding away
l’essenza i civiltà,The essence of civilization
l’assenza i civiltà,The absence of civilization
- l’assenziu...mò cca!-the absinth...give it here!!!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org