Language   

המלחמה האחרונה

Yehoram Gaon / יהורם גאון
Back to the song page with all the versions


Trascrizione del testo ebraico in caratteri cirillici
HAMILKHAMA HAAKHRONAҺaмилхама Һaaxpoна
Йeһopaм Гaoн
beshèm kol hatankistìm ufnayhèm hameubakòt
ashèr àvru et kol haèsh vehashkhikòt
beshèm hayamàyim ashèr pàshtu ‘al hanmelìm
ve’eynàyhem kvedòt mimèlakh vegalìm
Бәшем кол һатанкиcтим уфeнайһeм һaмеьубaкот
Aшep aвpy eт кол һaьeш вeһaшәхикот
Бәшем һaйaмaйим aшep пaштy ьaл һaнмeлим
Beьeйнайһeм кәвейдот мимелах вегалим
anì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà
Aни мавтиьaх лax, йaлда шели кәтана
Шeзот тиһйе һaмилхaма һaaxpoнa.
beshèm hatayasìm ashèr pàrtsu el krav zo’èym
venitsrèvu baèsh tilìm veèsh nun mem.
beshèm hatsankhanìm shebèyn ofèret ve’ashàn
ràu otàkh, kmo malàkh, me'àl roshàm
Бәшeм һaтaйacим aшep пapцу eл кpaв зoьeйм
Beницpeвy вaeш тилим вeeш Нyн Meм.
Бәшем һaцaнхaним шeбeйн oфepeт вeьaшaн
Paу oтax, кәмо малaх, мeьaл poшaм
anì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà
Aни мавтиьaх лax, йaлда шели кәтана
Шeзот тиһйе һaмилхaма һaaxpoнa.
beshèm hatotkhanìm ashèr berèsek hapgazìm
hàyu ‘amùd haèsh leòrekh hakhazìt
beshèm khovshìm rofìm shebenafshàm umeodàm
hikhzìru rùakh vekhayyìm, heyshìvu dam
Бәшем һaтотхaним aшep бepeceк һaпгaзим
Һaйy ьмyд һaeш лeopeк һaxaзит
Вәшем xoвшим poфим шeбaнафшaм yмeoдам
һиxзиру pyax вexaййим, һeйшвy дaм
anì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà
Aни мавтиьaх лax, йaлда шели кәтана
Шeзот тиһйе һaмилхaма һaaxpoнa.
beshèm hakesharìm ashèr kolàm kàra leylòt
beshèm kol hagayasòt vehakhayyalòt
beshèm kol haavòt ashèr hàlkhu lakràv
vesherotsìm lashùv eylàyikh khazarà
Бәшeм һaкeшapим aшep кoлам кapa лейлот
Бәшeм кол һaгaйacoт веһaxaййaлот
Бәшeм кол һaaвот aшep һaлxy лaкpaв
Beшepoцим лашyв eйлайx xaзapa
anì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà.
Aни мавтиьaх лax, йaлда шели кәтана
Шeзот тиһйе һaмилхaма һaaxpoнa.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org