Language   

המלחמה האחרונה

Yehoram Gaon / יהורם גאון
Back to the song page with all the versions


Trascrizione in caratteri latini
המלחמה האחרונהHAMILKHAMA HAAKHRONA
  
בשם כל הטנקיסטים ופניהם המאובקותbeshèm kol hatankistìm ufnayhèm hameubakòt
אשר עברו את כל האש והשחיקותashèr àvru et kol haèsh vehashkhikòt
בשם הימאים אשר פשטו על הנמליםbeshèm hayamàyim ashèr pàshtu ‘al hanmelìm
ועינהם כבדות ממלח וגלים.ve’eynàyhem kvedòt mimèlakh vegalìm
  
אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנהanì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
שזאת תהיה המלחמה האחרונה.shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà
  
בשם הטייסים אשר פרצו אל קרב זועםbeshèm hatayasìm ashèr pàrtsu el krav zo’èym
ונצרבו באש טילים ואש נון מם.venitsrèvu baèsh tilìm veèsh nun mem.
בשם הצנחנים שבין עופרת ועשןbeshèm hatsankhanìm shebèyn ofèret ve’ashàn
ראו אותך, כמו מלאך, מעל ראשםràu otàkh, kmo malàkh, me'àl roshàm
  
אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנהanì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
שזאת תהיה המלחמה האחרונה.shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà
  
בשם התותחנים אשר ברסק הפגזיםbeshèm hatotkhanìm ashèr berèsek hapgazìm
היו עמוד האש לאורך החזיתhàyu ‘amùd haèsh leòrekh hakhazìt
בשם חובשים רופאים שבנפשם ומאודםbeshèm khovshìm rofìm shebenafshàm umeodàm
החזירו רוח וחיים, השיבו דםhikhzìru rùakh vekhayyìm, heyshìvu dam
  
אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנהanì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
שזאת תהיה המלחמה האחרונה.shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà
  
בשם הקשרים אשר קולם קרע לילותbeshèm hakesharìm ashèr kolàm kàra leylòt
בשם כל הגייסות והחילותbeshèm kol hagayasòt vehakhayyalòt
בשם כל האבות אשר הלכו לקרב נוראbeshèm kol haavòt ashèr hàlkhu lakràv
ושרוצים לשוב אליך חזרהvesherotsìm lashùv eylàyikh khazarà
  
אני מבטיח לך ילדה שלי קטנהanì mavtìakh lakh, yaldà shelì ktanà
שזאת תהיה המלחמה האחרונה...shezòt tihyè hamilkhamà haakhronà.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org