Language   

שיר לשלום

Yankale Rotblit / יענקל'ה רוטבליט
Back to the song page with all the versions


INGLESE / ENGLISH [1]
SHIR LASHALOMA SONG FOR PEACE
tnu lashemèsh la'alòt,
labokèr leha’ìr
hazakà shebatfilòt,
otànu lo takhtsìr
Let the sun rise
And give the morning light,
The purest prayer
Will not bring us back.
mi ashèr kavà nerò,
uve'àfar nitmàn,
bekhì mar lo ya'irò,
lo yakhtsirò lekhàn.
He whose candle was blown out
And was buried in the dust,
A bitter cry won't wake him
Won't bring him back.
ish otànu lo yashìv,
mìbor takhtìt afèl,
kan lo yo'ìlu,
lo simkhàt hanitsakhòn,
velò shirèy halèyl!
Nobody will return us
From the dead dark pit
Here - neither the victory cheer
Nor songs of praise will help.
làkhen, rak shìru shir lashalòm,
‘al tilkhàshu tefilà!
mutàv tashìru shir lashalòm,
bitse'àkakh gdolà!
So sing only a song for peace,
Do not whisper a prayer.
Better sing a song for peace
With a big shout.
tnu lashèmesh lakhadòr,
mibà'ad laprakhìm.
‘al tabìtu leakhòr,
hanìkhu laholkhìm.
Let the sun penetrate
Through the flowers,
Don't look backward
Leave those who departed.
sé’u eynàyim betikvà,
lo dèrekh kavanòt
shìru shir laahavà,
velò lamilkhamòt
Lift your eyes with hope,
Not through the rifle sights.
Sing a song for love,
And not for wars.
‘al tagìdu yom yavò,
havì’u et hayòm!
ki lo khalòm hu
uvekòl hakikaròt
harì'u lashalòm!
Don't say the day will come,
Bring the day
Because it is not a dream,
And within all the city's squares,
Cheer only peace.
veshìru, shìru shir lashalòm,
‘al tilkhàshu tefilà!
mutàv tashìru shir lashalòm,
bitse'àkakh gdolà.
So sing only a song for peace,
Do not whisper a prayer.
Better sing a song for peace,
With a big shout.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org