Lingua   

נולדתי לשלום

Uzi Hitman / עוזי חיטמן
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traslitterazione in caratteri latini del testo originale ebraico Romanized...
נולדתי לשלום

אני נולדתי אל המנגינות
ואל השירים של כל המדינות
נולדתי ללשון וגם למקום
למעט להמון שיושיט יד לשלום.

אני נולדתי לשלום שרק יגיע
אני נולדתי לשלום שרק יבוא
אני נולדתי לשלום שרק יופיע
אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו.

אני נולדתי אל החלום
ובו אני רואה שיבוא השלום
נולדתי לרצון ולאמונה
שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה.

אני נולדתי לשלום שרק יגיע...

נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים
שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים
והיא רואה צופה הנה עולה היום
וזו שעה יפה זוהי שעת שלום.

אני נולדתי לשלום שרק יגיע...
NOLADETI LASHALOM

Anì nolàdeti 'el hamanginòt
Ve'el hashirìm shel kol hamedinòt

Nolàdeti lalashòm vegàm lamakòm
Lamè'at lehamòn
Sheyoshìt yad lashalòm.
Ah - ah - ah - ah - ah ah ah........

Anì nolàdeti lashalòm sheràk yagì'a
Anì nolàdeti lashalòm sheràk yavò
Anì nolàdeti lashalòm sheràk yofì'a
Anì rotsà, anì rotsà lihyòt kvar bo.

Nolàdeti la'ùmakh velashanìm alpàyim
Shmurà la adamà
velà khelkàt shamàyim

Vehì rohà, tsofà, hinè olè hayòm
Vehashà'a yafà
Zoì sh'at shalòm.
Ah - ah - ah - ah - ah ah ah........


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org