Language   

Lager

Francesco Guccini
Back to the song page with all the versions


Trascrizione in caratteri latini della versione ebraica
לגר
פרנצ’סקו גוצ’יני, 1981
מהאלבום “מטרופוליס”
LAGER
frants'esko guts'ini, 1981
maàlbum "metròpolis"
לדר אחד. מה לדר אחד?
זה דבר עצוב אהד שנולד בזמנים בעצובים
איפה אחר-כך עוברים התירים
עם עינים נוטים לפקפק להאימות שריתו
(אל זרק את העור של הסלמי!)
מה לדר אחד?
זה דבר אהד כמו מצבה,
והמזכרת התכבה יחד עם השנות,
לא היה קים לעולם, בודד ברגע בההיא,
האדם טוב בתחתת,
למעט-הנצי הרע!
מה לדר אחד?
אבל יש, יש מישהו שראה,
או גם שקרי נשארים בחיים?
העדים האלמים לא-חקיים,
גם לא צריכים לדבר!
מה לדר אחד?
làger ekhàd. ma làger ekhàd?
ze davàr ‘atsùv elhàd shenòlad bezmanìm b’atsuvìm
èyfo akhar-kàkh ‘overìm hatayarìm
‘im àynayim notìm lefàkpek laeymòt sheràytu
(al zkor et ha’òr shel hasalàmi!)
ma lager ekhad?
ze davàr ekhàd kmo matsèva,
vehamazkàret hitkìba yakhàd ‘im ha shonòt,
lo hàya kayàm le’olàm, bòded barèga bàhi,
haadàm tov betàkhtit,
lemà’et-hanàtsi harà!
ma làger ekhad?
avàl yesh, yesh mishèhu sherà,
o gam shakrèy nishrìm bekhàyim?
ha’edìm hailmìm lo-khukiyìm,
gam lo tsrikhìm ledàber!
ma làger ekhàd?
אלף ואלף מבטים חללים
ידים רזים םדבקים להוטים
צריפים ולשכות, שעות, חותמות, גלגלים,
רוטין וצחוקים אחרי רובים
הפחד הרגשה היחידה,
חרדת שנות איפה שום דבר הכל
שגעון ומקסם-שוה
ושעמומנו דומה כמעט גהוק אחד
הצד החשוך של שכלנו
משהו שיש לשכח
הנצח של צחוקי מטומטם
כרוז אחד שאפשר לחתם,
זה לדר אחד.
èlef veèlef mabtìm khlalìm
yadàyim razìm mudbakìm lahutìm
tsrifìm velishkòt, sha’òt, khotemòt, galgalìm,
rutìn vetskhokìm akhàre rovìm
hafkhàd haragashà hayakhidà,
kharàdat shonòt èyfo shum davàr hakòl
shiga’òn umiksàm-shavè
veshi’amumènu domè kim’àt gihùk ekhàd
hatsàd sheyèsh lishkòkh
hanatsàd shel tskhokèy metumtàm
kerùz ekhàd sheefshàr likhtòm.
ze làger ekhàd.
מה לדר אחד?
הדבר היה. גמר!
אנחנו זוכרים אותם, העדף אגדה!
זה אשר אתמול ממפלגתי,
הוא אומר את הזה פשיסט וכלב.
מה לדר אחד?
זה דבר מלכלך אחד, דבר הבעלים,
זה דבר בושי של איזה לאם
אנחנו הורגים יחיד לנמוקים לטובים,
מתי אלה טובים?
המשפט יש לנו.
ma làger ekhàd?
hadbàr hàya. gamar!
anàkhnu zokhrìm otàm, ha’odèf agadà!
ze ushàr etmòl memiflagàti,
hu sheomèr et hazè fashìst vekèlev.
ma làger ekhàd?
ze dàvar melukhlàkh, dbar haba’alìm,
ze dàvar bùshi shel èyze leòm
anàkhnu horgìm yàkhid lenimukìm letovìm,
matày èle tovìm?
hamishpàt yesh lànu.
מה לדר אחד?
זה אמונה בטוחה שויציל את האנשים,
האוטופיה שהיה קים ביום באחד
רעיון רבבת שנות, תרופה גדולה של המערב,
המתנגד הוא בוגד אחד
שעליך למעך אותו.
מה לדר אחד?
ma làger ekhàd?
ze emunà batukhà sheyatsìl et haanàshim
hautòpya shehàya kayàm beyòm bekhàd,
hamitnàged hu bòged ekhàd
she’alèkha lim’òkh òto.
ma làger ekhàd?
גדרים ורפות של היות מוזרות,
רגלים שעושים צעדים שוים
ישויות מבדילות, לא מספיק אנושיות,
דבר בין-הדברים, העשב, המקלעות, האבנות
אירוניה לזה שאנחנו קורים תבונה,
טעויות מסכימות תמיד יותר מדי בפגור
ומנוערות קדם הצרקה אחת
סבה קדושה אחת, מטרה נהירה אחת
וזה הנסיון רגיל של הבעתה,
תמיד למשהו, תמיד לשלום,
זה מקום איפה האנשימ לעתים קרובות מתו,
זה מקום איפה, יותר גרוע,
האנשימ האנשימ נולדו.
gadrìm verefòt shel hayòt muzròt,
raglàyim she’osìm tsa’adìm shavìm
yeshuyòt mavdilòt, lo maspìk enoshiyòt,
dàvar ben-hadbarìm, ha’èsev, hamakle’òt, haevenòt
irònya lazè sheanàkhnu korìm tevunà
te’uyòt maskimòt tamìd yotèr midày bfigùr
vemeno’erìm kodèm hatsrakà akhàt,
sibà kdoshà akhàt, matarà nehirà akhàt
uzè hanisayòn haràgil shel habe’atà,
tamìd lemashèhu, tamìd lashalòm,
ze makòm èyfo haanàshim le’itìm krovòt mètu,
ze makòm èyfo, yotèr garua’,
haanàshim nòldu.
זה לגר אחד.
מה לגר אחד?
זה דבר שהיה, זה דבר שיהיה,
זה יכול להיות בגטו, בבית-חרשת, בעיר,
נגד הדברים האלה א גם נגד הוא שלא ירצהם
נגד השמנגד א גם נגד ההוגן אותם
קדם לאובד ואחרה למנצח,
אחד גומר ואחד ילד
תמיד לחבת האנושות,
מי יהיה הקפו, מי יהיה הקרבן
בלגר באחד.
ze làger ekhàd.
ma làger ekhàd?
ze dàvar shehàya, ze dàvar sheihyè,
ze yakhòl lihyòt begèto, bebèyt-haròshet, be’ìr,
nèged hadbarìm haèle o gam nèged hu shelò irtsèm,
nèged hamenùgad o gam nèged hehògen otàm
kòdem laòbed vaakharè lamenatsèakh,
ekhàd gòmer veekhàd ilòd
tamìd lehibàt haenoshùt,
mi ihyè hakapò, mi ihyè hakarbàn
belàger bekhàd.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org