Lingua   

Kalla Kriget

Blå Tåget
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione italiana di Riccardo Venturi
KALLA KRIGETLA GUERRA FREDDA
  
När Roosewelt var död och Truman tog vidQuando Roosevelt morì e Truman gli successe
var Sovjet för rött och Europa på glid.l’URSS era troppo rossa, e l’Europa era su una brutta china.
Planer gjordes klara för en bättre ekonomi,Si facevano piani chiari per una migliore economia,
då ingrep USA och sa att pengar det har vi.così intervennero gli USA dicendo i soldi ce li abbiamo.
Vår marshallhjälp blir stark och den behöver alla ni,Il nostro piano Marshall si rafforza e ne abbiamo tutti bisogno,
å så slipper vi att se någon socialiserad industri.e così evitiamo di vedere un’industria socializzata.
När Truman hade regerat i elva långa dar,Quando Truman ebbe governato per undici lunghi giorni
så läste han lagen för Molotov å förklara hur det var.lesse la legge a Molotov per spiegare come funzionava.
  
Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,Ora la bandiera a stelle e strisce
vaja fritt över jordens alla länder.sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Ty överallt så har naturen skänkt ossPerché ovunque la natura ci ha concesso
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.
  
Och Sovjet ställde upp som man kommit överens,E l’URSS diede inizio, com’era stato concordato,
i kriget emot Japan vid Manchuriets gräns.alla guerra contro il Giappone ai confini della Manciuria.
Men USA:s tålamod var inte oändligt -Ma la pazienza degli USA non era infinita –
i Nagasaki och Hiroshima blev lugnet fullständigt.A Nagasaki e Hiroshima ci fu calma assoluta.
I vita husets stora balsal tog jublet aldrig slut,Nella gran sala da ballo della Casa Bianca il giubilo non finiva mai,
med sådana vapen kan de röda rensas ut.con delle armi del genere, i rossi possono essere spazzati via.
Mot kommunismens fruktansvärda jättesammansvärjningContro l’enorme e terrificante cospirazione del comunismo
blir atombombshotet vägen till en trygg och säker bärgning.la minaccia della bomba atomica diventa un’ancora di salvataggio sicura e fidata.
  
Sin dotter lärde han att sjunga,Insegnò a sua figlia a cantare
med det kalla krigets kluvna tunga.nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Med en osäkrad atombomb vi höften,Con una bomba atomica senza sicura
kan vi tala om frihetens löften.possiamo parlare di promesse di libertà.
  
För att Sovjet under kriget skulle få en oljekran,Per far avere all’URSS, durante la guerra, un rubinetto di petrolio,
hade alliansens styrkor ockuperat Iran.le forze alleate avevano occupato l’Iran.
Men när kriget var slut och man drog sig tillbaksMa quando la guerra ebbe fine e ci fu il ritiro
ville Sovjetunionen inte riktigt va till lags.all’URSS propriamente questo non andò a genio.
Man stödde en regering i norra IranFu dato appoggio a un governo nell’Iran settentrionale
ty vädret var så vackert och oljan fin som fan.perché il tempo era tanto bello e il petrolio era buono, cavolo.
Men säkerhetsrådet satte streck för dessa planerMa il Consiglio di Sicurezza cancellò questi piani
och tyst och stilla kom istället amerikaner.e zitti zitti al loro posto arrivarono gli americani.
  
Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,Ora la bandiera a stelle e strisce
vaja fritt över jordens alla länder.sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Ty överallt så har naturen skänkt ossPerché ovunque la natura ci ha concesso
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.
  
När Truman satt och vänta på en tidpunkt som var fin,QuandoTruman ebbe fissato ed atteso un momento propizio
att äntligen förkunna sin trumandoktrin,per proclamare infine la sua dottrina Truman,
då börja i Moskva en mycket viktig konferens,ebbe inizio allora a Mosca un’importantissima conferenza,
om Europas hela framtid skulle man komma överens.si doveva mettersi d’accordo su tutto il futuro dell’Europa.
Då förklarade Truman den globala politikenAllora Truman spiegò la politica globale
och att friheten i Grekland hade gjort honom besviken.e che la libertà in Grecia lo aveva deluso.
Ty kampen står nu bara mellan två alternativ,Perché adesso la battaglia è fra due alternative,
mellan kommunismens våld och kapitalets fria liv.tra la violenza del comunismo e la vita libera del capitalismo.
  
Sin dotter lärde han att sjunga,Insegnò a sua figlia a cantare
med det kalla krigets kluvna tunga.nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Med en osäkrad atombomb vi höften,Con una bomba atomica senza sicura
kan vi tala om frihetens löften.possiamo parlare di promesse di libertà.
  
I Italien fyrtioåtta skulle hållas fria val,In Italia, nel ’48 ci dovevano essere libere elezioni,
då höll minister Marshall ett förmanande tal,e allora il ministro Marshall tenne un discorso ammonitore
å förklarade att marshallhjälpen skulle ta slut,e spiegò che gli aiuti del piano Marshall avrebbero avuto fine
i varje land där inte kommunismen motas ut.in ogni paese dove il comunismo non fosse stato buttato fuori.
Nu lämnar vi Trieste, tillbaka till ItalienAdesso ridiamo Trieste all’Italia
och eftersom det dröjer innan det blir val igen,e poiché passerà del tempo prima che ci risiano le elezioni
så ska ni få en gåva på tjugonio stora båtar,allora ci daranno in regalo ventinove grandi navi
sen ankrar vi på redden och spelar marshallåtar.e poi getteremo l’ancora in rada e suoneremo i motivetti Marshall.
  
Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,Ora la bandiera a stelle e strisce
vaja fritt över jordens alla länder.sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Ty överallt så har naturen skänkt ossPerché ovunque la natura ci ha concesso
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.
  
Men trumandoktrinen satte mycket på det hala,Ma la dottrina Truman suscitò un bel po’ d’imbarazzo
för hur skulle man va säker på att alla var lojala.per come si doveva accertare che tutti fossero leali.
Så Truman måste undersöka om de miljoner,Così Truman dovette indagare se i milioni
som var anställda av staten, var säkra personer.che venivano assunti dallo stato fossero persone sicure.
Detta kosta' mycket möda som alla förstår,Questo costò molta fatica, come tutti capiscono,
för FBI blev arbetsbördan synnerligen svår.per l’FBI il carico di lavoro si fece particolarmente pesante.
Men Amerika har många söner som det är fart i,Ma l’America ha tanti figli dotati di grande energia,
man var tacksam för hjälpen från senator McCarthy.e si fu riconoscenti per l’aiuto del senatore McCarthy.
  
Sin dotter lärde han att sjunga,Insegnò a sua figlia a cantare
med det kalla krigets kluvna tunga.nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Med en osäkrad atombomb vi höften,Con una bomba atomica senza sicura
kan vi tala om frihetens löften.possiamo parlare di promesse di libertà.
  
Det hjälpte inte hur man tvådde händerna och grina,Non faceva differenza lavarsene le mani o fare la faccia brutta,
man börja anse att Acheson förlorade Kina.si cominciò a considerare che Acheson perdesse la Cina.
För på hans departement hade man länge sagt ifrån,Perché nel suo dipartimento si era già da lungo venuti a sapere
att Kuomintang tappat greppet, trots alla dollarlån.che il Kuomintang aveva perso la presa, malgrado tutti i prestiti i dollari.
När folket hade segrat och fördrivit Chiang Kai Shek,Quando il popolo ebbe vinto e cacciato Chiang Kai-Shek
å´gjort slut på hans terror å´plundring å´skräck,e messo fine al suo terrore, al suo saccheggio ed al suo orrore,
så stängde Dean Acheson sin kinaavdelning,Dean Acheson chiuse il suo dipartimento cinese
ty sammansvärjningsmyten var en ömtålig telning.dato che il mito del complotto era un bambino delicato.
  
Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,Ora la bandiera a stelle e strisce
vaja fritt över jordens alla länder.sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Ty överallt så har naturen skänkt ossPerché ovunque la natura ci ha concesso
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.
  
I Korea explodera´denna frysta energi,In Corea esplose questa energia congelata
när USA förde anfallskrig i FN regi.quando gli USA fecero una guerra di aggressione sotto la regia dell’ONU.
Det var ett tydligt bevis för vad FN hade blivit,Fu una prova importante di che cosa fosse diventata l’ONU,
trots alla vackra ord som man talat och skrivit.nonostante tutte le belle parole che si erano dette e scritte.
Att USA installera terrroristen Syngman Rhee,Che gli USA mettessero al potere il terrorista Syngman Rhee,
skulle folket i Korea väl aldrig lagt sig i.il popolo coreano non doveva certo immischiarsene.
Som storebror bestämmer, så skall det också bli,Quel che il grande fratello decide, dev’essere così,
den som svälter får torteras tills han känner sig fri.e chi muore di fame, lo si tortura finché non si sente libero.
  
Sin dotter lärde han att sjunga,Insegnò a sua figlia a cantare
med det kalla krigets kluvna tunga.nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Med en osäkrad atombomb vi höften,Con una bomba atomica senza sicura
kan vi tala om frihetens löften.possiamo parlare di promesse di libertà.
  
När Frankrike med välutrustad dollarstinn armé,Quando la Francia, con il suo esercito ben armato e gonfio di dollari
gett upp vid Dien Bien Phu och inte ville vara med.si arrese a Dien Bien Phu e non ci volle più stare,
I juli femtiofyra, ett avtal i Genevénel luglio del ’54, a Ginevra, fu siglato un accordo
som innebar fred och som alla underskrev.che prevedeva la pace e che fu firmato da tutti.
Utom USA som dock skulle det beakta,A parte gli USA, che però dovevano fare da osservatori,
man gav det till Diem som låtsades betrakta,fu data a Diem, che faceva finta di guardare,
en rad paragrafer på ett stycke pergament,una sfilza di paragrafi su un pezzo di pergamena ;
han visste ju redan att det hela var skämt.ma lo sapeva già che tutto quanto era una burla.
  
Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,Ora la bandiera a stelle e strisce
vaja fritt över jordens alla länder.sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Ty överallt så har naturen skänkt ossPerché ovunque la natura ci ha concesso
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.
  
För den som ej insåg vad som hände i Korea,E chi non si rendeva conto di quel che accadeva in Corea
kan se i Vietnam hur proportionerna blir snea.può vedere in Vietnam come le proporzioni siano sballate.
För freden i Vietnam är en enkel sak att föra,Perché la pace in Vietnam è una cosa semplice da fare,
om man frågar efter vem som har i Vietnam att göra.se ci si chiede chi abbia a che fare in Vietnam.
Och denna långa visa kommer aldrig att ta slut,E questa lunga ballata non terminerà mai
förrän imperialismen ifrån jorden plånats ut.prima che l’imperialismo non sia cancellato.
Och har du nå´nsin trott på frihet och kultur,E se hai in qualche modo creduto alla libertà e alla cultura,
lär dig nu att kämpa när det är din egen tur.impara ora a lottare quando è il tuo turno.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org