Lingua   

Tir an airm

Runrig
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione inglese da http://www.jimwillsher.co.uk
TIR AN AIRM

An teid thu leam a ribhinn og
Gu tir mo gràidh sitheil sona
'S chi thu saighdearan a' ruith
Am measg nan lusan bèagh 'sa mhonadh

Will you go with me, young lass
To the peaceful, happy land I love
And you'll see soldiers on manœuvres
Running through the beautiful, wild moorland greenery

A' Coimhead a mach air maduinn chiuin
Air ball mor cruinn os cionn na beinne
'S bhon is ciuin na tonnan gorm
Tha ceol ru aig ceol na mara

'S an deid thu leam gu tir mo ghraidh
Seall na h-eoin Dhorchas Dhona
Treabhadh speuran as ar cionn
Deanamh air Steornabhagh le cabhaig

Nis leugh t-eachdraich, fosgail suil
Anns gach linn mu dhoigh an Airnm
Stampadh air na croitean seagail
'S beathannan og aig gillean Uibhist

Cha deid mise gu an righ
Cha deid mise an corr a shabaid
O lunnain mheallt, a Bhreatuinn fhoilleil
Cha seas mi ach 'son sith nan eilean

Ho ro horain O
Failte gu tir an airm
Ho ro horain O

LAND OF THE ARMY

Come along with me, my young girl
To the peaceful, happy land
And you will see soldiers running around
Amongst the beautiful wild machair flowers

Looking out on a peaceful morning
On the great round ball above the mountain
And though the waves are calm
There's a new music in the music of the sea

And will you go with me to the land I love
To see the dark evil birds
Ploughing the skies above us
Making for Stornoway at high speed

Now read your history, open your eyes
To every generation and to the ways of the military
Stamping on the rye in the crofts
And the young lives of the Uist boys

But I cannot go "for the King"
I cannot fight anymore
The deceit of London, the treachery of Britain
I'll only support peace in the islands

Ho ro horain O
Welcome to the Land of the Army
Ho ro horain O


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org