Lingua   

La ballata del Pinelli [Ballata dell'anarchico Pinelli, o Il feroce questore Guida]

Autori Vari / Different Authors / Différents Auteurs
Pagina della canzone con tutte le versioni


10. Versione nel dialetto pugliese di Mola di Bari (molese) di...
BALLADE VOM ANARCHISTEN PINELLI

Es war eine heisse Nacht in Mailand
so heiss, ja so heiss war die Luft
"Brigadiere, öffne das Fenster!",
ein Stoß... und Pinelli ist tot.

"Herr Verhörer, ich sagte schon einmal
ich bin unschuldig, immernoch
Anarchie, das bedeutet nicht Bomben,
sondern Gleichheit und Freiheit dazu."

"So ein Unsinn, gestehe, Pinelli,
dein Freund Valpreda hat alles gesagt,
er hat die Bomben gebastelt
und warst doch sicher dabei."

"Unmöglich!", schreit da Pinelli,
"Ein Genosse, der tut sowas nicht,
und die Schuldigen dieses Massakers,
sind die Herrschenden, aber nicht ich."

"Pass bloß auf, Verdächtiger Pinelli,
dieser Raum hier ist schon voll Rauch,
mach nur weiter, wir öffnen das Fenster,
der vierte Stock ist verflucht hoch."

Da ist ein Sarg und dreitausend GenossInnen
wir umklammern die Fahnen so schwarz
in dieser Nacht da haben wir geschworen
das das noch nicht das Ende von uns war.

Und du, Guida, und du, Calabresi,
wenn ein Genosse ermordet wird,
um den Terror des Staates zu schützen,
wird unser Kampf dann erst recht weitergehen.

Es war eine heisse Nacht in Mailand
so heiss, ja so heiss war die Luft
"Brigadiere, öffne das Fenster!",
ein Stoß... und Pinelli ist tot.
A BALLƏ'TƏ PƏ' PINELLI

Kèdda sàjrə a mMələ'n´ jàvə kàllə,
Calabresi nervùsə grədàvə
"Wé Logrà jàprə mëwnə a fənèstrə
e all'abbùnə Pinelli və' abbàš´.

"Mèstə méggjə u ssó ğğa dəšùtə
stòkə a ddéjšə na ssó ffàttə nòddə
Anarkéggjə na vvólə déjšə bbòmbə,
ma ğostèzjə in dà ləbərtə'".

Pèkkə kjàkkjərə e škàmə Pinelli,
stə' Valpreda ka ğğà kəmbəssə'tə
jéddə à stə'tə a ffə' stu mačìddə
e u kəmbə'rə pə ffórzə si ttù.

"Jə' 'mbossèbələ - déjšə Pinelli -
nu kəmbàñə na pót' jéssə stə'tə
e č' à stə'tə a ffə' stu mačìddə
stə' pə ffórzə 'mmìnzə a i patrëwnə."

"Fə' attenziònə 'ndzjə'tə Pinelli
ka ddò ssëwsə jé kkìnə də fëwmə
čə tu 'nzèst aprə'mə a fənèstrə
kwàttə pjə'nə nan i fə'šə akkəsséjtə."

U ànnə aččéjsə pəččì jàvə kəmbàñə
nan 'mbòrtə čə n'à ffàttə nòddə
"Jàvə anàrkəkə e kòssə n'avàst"
ğə dəšéggjə Guida u fašèst.

Sə' u bagòggjə e trəméjlə kəmbàñə,
strèttə strèttə a i nùstə bandìrə,
kèdda déggjə uavə'mə šurə'tə
na fərnèšə pə ffórzə akkəsséjtə.

Calabresi e ttù Guida assasséjnə
čə u kəmbàñə n'avéjtə aččədùtə
kèssa lôttə nan avə'tə fərmə'tə,
a vendèttə kkjù ddëwrə a jjèssə.

Kèdda sàjrə a mMələ'n´ jàvə kàllə,
ma čə kàllə čə kàllə fašàvə
ğğà vastə'tə apréggjə a fənèstrə
na vuttə'tə e Pinelli və' abbàš´.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org