Language   

Sidùn

Fabrizio De André
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione in lingua ligure trascritta con la "Grafîa ofiçiâ" ...
SIDÙNSIDÓN
U mæ ninin u mæ
u mæ
lerfe grasse au su
d'amë d'amë
tûmù duçe benignu
de teu muaè
spremmûu 'nta maccaia
de staë de staë
e oua grûmmu de sangue ouëge
e denti de laete
e i euggi di surdatti chen arraggë
cu'a scciûmma a a bucca cacciuéi de baë
a scurrï a gente cumme selvaggin-a
finch'u sangue sarvaegu nu gh'à smurtau a qué
e doppu u feru in gua i feri d'ä prixún
e 'nte ferie a semensa velenusa d'ä depurtaziún
perchè de nostru da a cianûa a u meü
nu peua ciû cresce ni ærbu ni spica ni figgeü
ciao mæ 'nin l'eredítaë
l'è ascusa
'nte sta çittaë
ch'a brûxa ch'a brûxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a teu morte piccin-a.
O mæ nìn
o mæ, o mæ
lèrfe gràsse a-o sô
d'amê, d'amê
tumô dôçe, benìgno
de teu moæ
spremûo 'nta macàia
de stæ, de stæ
e òua grùmmo de sàngoe, oêge, dénti de læte
e i éuggi di sordàtti, chén aragiæ
co-a scciùmma a-a bócca, cacioéi de bæ
a scorî a génte cómme servagìnn-a
finch'o sàngue sarvægo o no gh'à smortòu a coæ
e dòpp'i færi in gôa, i færi da prixón
e 'nte ferîe a seménsa velenóza da deportaçión
perché de nòstro da-a cianûa a-o meu
no péu ciù crésce ni èrbo, ni spîga, ni figeu.
Ciào mæ nìn
l'ereditæ-a l'é ascôza
'nte sta çitæ
ch'a brûxa, ch'a brûxa
inta séia ch'a chìnn-a
e in sto gràn ciæo de fêugo
pe a teu mòrte picìnn-a.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org