Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


FRISONE OCCIDENTALE [2]/ WEST FRISIAN [2]
DE YNTERNASJONALEDE YNTERNASJONALE
  
Oerein, ferflokten fan de ierde,Oerein! Unmachtigen fan ierde,
Oerein, úthong’re rap en rút.Oerein! Wy binne't langer sêd,
It rike rosmos moat no bliedeEn forset jim tsjin hwat oaren liede,
Syn poeha is glüpend út.Mar kom har biwapene oer't mêd.
Lit de takomst oer’t hjoeddelske blinke,Dien binn' alle ûnderdrukkingtinzen,
Sloof en slaaf, oerein, oerein!Oerein nou, slaven fan't kaptael,
d‘ Alde wráld dy moat fersinke,Wy woll' libje yn ús eigen grinzen
‘n Nije tiid is ús tasein.en brûke nou ús eigen tael.
  
Bliuw op koerts, net ófdwale,Maten fan alle talen,
‘t Doel is klear, ‘t paad leit sljocht.Yn de slach tsjin oerheit,
De YnternasjonaleEn foar d'Ynternasjonale
Docht elkmis lyk en rjocht.Yn solidariteit!
Bliuw op koerts, net ófdwale,Maten fan alle talen,
‘t Doel is klear, ‘t paad leit sljocht.Yn de slach tsjin oerheit,
De YnternasjonaleEn foar d'Ynternasjonale
Docht elkmis lyk en rjocht.Yn solidariteit!
  
De steat ferdrukt, de wet is leagen.De steat fordrukt, de wet es leagen,
Rykdom skyt yn rykdoms pot.De rikerts brûke it regear.
It rjocht leit bleat foar wyn en weagenSa wurdt ûnrjoocht stees ta rjocht forhege,
Fan it hearskjend wanbewäld.Earmoed waekst noch jimmer mear.
Mar dat ‘s út, it sil oarsom beteare,Wy binne't sêd nei oarmans wil to libjen,
Rjocht krijt nimmen om ‘e nocht.Maten sjoch hoe't de striid oeral baernt.
d‘ Potentaat moat omstean leare:Foar in takomst sill' wy nou stribje
Wa’t syn plicht docht, dy hat rjocht.Dy't de minske noch net aent.
  
Bliuw op koerts, net ófdwale,Maten fan alle talen,
‘t Doel is klear, ‘t paad leit sljocht.Yn de slach tsjin oerheit,
De YnternasjonaleEn foar d'Ynternasjonale
Docht elkmis lyk en rjocht.Yn solidariteit!
Bliuw op koerts, net ófdwale,Maten fan alle talen,
‘t Doel is klear, ‘t paad leit sljocht.Yn de slach tsjin oerheit,
De YnternasjonaleEn foar d'Ynternasjonale
Docht elkmis lyk en rjocht.Yn solidariteit!
  
Ferwachtsje neat fan pommeranten,Foar oarloch litt' wy ús net brûke,
Fan kening, god of presidint.Wy hawwe sels in oar bilang,
Arbeiders – jimme! – set de spantenWy kinn' sels ús eigen wein wol lûke
Fan it nije firmamint.En de hearskers meitsje ús net bang.
d‘ Ierde gappet happend nei de siken,Wy kinn' sels bitinke en kedize,
Gryp de käns, oars krij jim spyt.Wy ha't waskjen fan ús brein wol troch.
Weevje öf mei d‘ älde liken.Wy sill' sels ús eigen maetskip kieze:
Smei it izer, it is hyt.Fan de âlde hawwe wy ús nocht.
  
Bliuw op koerts, net ófdwale,Maten fan alle talen,
‘t Doel is klear, ‘t paad leit sljocht.Yn de slach tsjin oerheit,
De YnternasjonaleEn foar d'Ynternasjonale
Docht elkmis lyk en rjocht.Yn solidariteit!
Bliuw op koerts, net ófdwale,Maten fan alle talen,
‘t Doel is klear, ‘t paad leit sljocht.Yn de slach tsjin oerheit,
De YnternasjonaleEn foar d'Ynternasjonale
Docht elkmis lyk en rjocht.Yn solidariteit!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org