Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


CANTONESE / CANTONESE
L'INTERNAZIONALE
L’INTERNAZIONÀLA

Jazàtiv, figghji ‘e tutt i mamm!
Fatigatùr, venìt tutt ‘e sta menzìna!
Jazàtiv, spioggiàt da terra!
Azàtiv, vùj ca jàt allamann da fam!
Pè nèscir da misèria e du scur
No chjiù munzèdd ‘e serv, jazàtiv all’ardìtt, azàtiv!
U nost è ‘nu dirìtt, nùj sim u nùmr,
Nùj c’unn emm nessùn, nùj sim tutt!

E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn
E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn.

Un ci su sant ca ni sàrvn
Né Gesucrìst, rre o traficànt
Chin lavùra si sarv sul!
Lavuràm pè u ben ‘e tutt.
Ca ni votàssa u latr chir ca n’ha fricàt.
Mo’ un ci penzàm ara galèra
Jusciàm sub u focu rann ‘e chissa forgia
Vattìm u ferr mo’ ch’è cavr.

E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn
E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn.

I rre ni jìvin abbuttànn ‘e fum,
Pàcia tra nùj, guerra ar i tirànn!
Scioperàt pur vuj, sordàt
All’aria sì fucìl, sciogghjìt i fil!
U bandìt, u prìncip, u latr, u prèvt,
chi campa sub i spadd ‘e l’at è criminal;
u nemìcu nost è u patrùn
chissa è a parola d’òrdn pè semp.

E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn
E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn.

Ancòra ni scamàccia u capuràl
E sta trionfann u capitàl
U mitra minta pacia
E meta fìmmin e criatùr.
L’usura arraggiàta e pàccia
Sub i mort abbannunàt
Si jùncia a u sciòpr pè a paga
U sciòpr di mort ammazzàt.

E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn
E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn.

Manuàl, zappatùr, sim nùj
Su partìtu rann di fatigatùr
Ca terra è sul ‘e l’òmn ca lavùra
E u vacabùnn sinn è de jìr straviàt.
Mon ch’ ‘e nùj si su manciàt i carn!
Ca s’ì corv e i rapìn
Sparìssin una ‘e si matìn
U munn un zi fermassa u stess.

E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn
E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn.

E cu passàt si fricàssa
Ca l’omnu canciàt
A u cièlu chjiaru da giustizza
Si maturàssa com u ranu giall!
Senza a pagura ‘e su vermnàl
Ca si manciàva l’àlbr e a frutta.
Tu, lavùru, stènnt sub i famìgghji nost
Cù i cim toj càrrich ‘e si frutt russ.

E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn
E’ l’ùrtima a dotta
Stam ‘ncutt, e domàn
L’Internazionàla
È u genr umàn.

國際歌

曲:狄蓋特 ( 4/4 )
詞:鮑狄埃


群眾怒吼聲震裂壁壘,[1]
烈火般驅走黑夜,
連貫歷史的正義呼喊,
在今日也呼喚你。
新天地由我們一手創,
讓人民力量體現,
綑鎖與貧窮全部衝破,
流熱血為真理洗擦。

堅守這最後爭鬥,
緊緊結聚為明晨,
英特纳雄耐尔,
要實現在這裏。
堅守這最後爭鬥,
緊緊結聚為明天,
英特纳雄耐尔,
要實現在這裏。
[1] Kwàhn jung nouh hāau sēng jan liht bek léuih,
Liht fó bō kēui jáu hāak yeh,
Lìhn gun lihk sí dī jeng yih fū haam,
Joih gām yaht yáh fū fun néih.
Sān tīn deih yàuh ngóh mùhn yāt sáu chōng,
Yeuhng yàhn màhn lihk lèuhng táo yihn,
Kwán só yùh pàhn kùhng chyùhn bouh chūng po,
Làuh yiht hyut wàih jān léih sái chaat.

Gīn sáu jé jeui hauh chāang dau,
Gán gán git jeuih wàih mìhng sàhn,
Yīngtènàxióngnài'ěr
Yīu saht yihn joih jé léih.
Gīn sáu jé jeui hauh chāang dau,
Gán gán git jeuih wàih mìhng sàhn,
Yīngtènàxióngnài'ěr
Yīu saht yihn joih jé léih.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org