Lingua   

L'Internationale

Eugène Pottier
Pagina della canzone con tutte le versioni


CORNICO (CORNOVAGLIESE) / CORNISH
IN•THÔ•NE•SYÔ•NÔL

Kke•ô•ra nu•dung•cha•ye kun•nde.
Gul•lē•rūr bôs•ô•dôn•chyôra.
Chông•ye•nūn pun•ha•kuye bur•kir•tshô•rôm
Him•tsha•kē tha•on•da.
Te•chi•ye cho•chu•ban•ūn ddang•ē
Se•sē•kyē•rūr phyôl•tshir•tte,
Ô•dtô•han narg•ūn swesasūrto
U•ri•rūr mak•chi•mos•he.

Tūr•a•ra chwe•hu hyôl•chôn
Thu•cheng•ye we•tshim•ūn
In•chung•i•yô he•bang•ye
Kis•par•a•re sô•cha.
Yôm•sa•ye tsham•dwen chu•in
Sūng•ri•rūl wi•ha•yô
Tsham chayu•phyông•dūng kū•gil•lo
Him•tshage na•ka•cha.

Ô•ttô•han noph•ū•sin wang•gwa
Gô•kwi•han i•nyôm•dô
Hô•kong•ē me•in sib•cha•na•dô
U•rir nuwēn mos•hanē.
U•ri•nôs•ūl dwe•tshach•nūn kôs•ūn
Kang•tshūl•gath•ūn u•ri son
No•yē•ye swe•sa•sur•ūl kkūnh•ô•neko
He•bang•ū•ro na•ka•cha.

Tūr•a•ra chwe•hu hyôl•chôn
Thu•cheng•ye we•tshim•ūn
In•chung•i•yô he•bang•ye
Kis•par•a•re sô•cha.
Yôm•sa•ye tsham•dwen chu•in
Sūng•ri•rūr wi•ha•yô
Tsham chayu•phyông•dūng kū•gil•lo
Him•tshagē na•ka•cha.

Ôg•sē•ko mos•pak•hin uri tuson
U•ri•ye mu•ki•da.
Na•yan•han no•yē•ye kūn•sông
Motu ssūr•ô•bô•ri•cha.
Mu•kô•chin he•bang•ye ddang•ē
Nun•mul•ye kkotsh phi•ur dde
Se burk•ūn the•yang•ūn
Chi•phyông•sông•ē dda•on•ta

Tūr•a•ra chwe•hu hyôl•chôn
Thu•cheng•ye we•tshim•ūn
In•chung•i•yô he•bang•ye
Kis•par•a•re sô•cha.
Yôm•sa•ye tsham•dwen chu•in
Sūng•ri•rūr wi•ha•yô
Tsham chayu•phyông•dūng kū•gil•lo
Him•tshage na•ka•cha.
In•thô•ne•syô•nar kin•par a•re
Chôn•chin ddo chôn•chin.
KAN AN DISPAGH

Yn-sol, hwi voghosogyon Norvys,
yn-sol, 'brisnoryon esow tynn!
'ma rydhses difun ow tarena,
ha skattya gorthrygh ni a vynn!
Dhe goll gans oesow koth an anken -
oberoryon, yn-sol! Yn-sol!
hys-ha-hys an bys y'n treylyn,
ewnhes yn splannder howl yw'n koel:

Ott an arva dhiwettha,
deun warbarth gans meur a doeth -
avorow an poblow
'vynn kerdhes skoedh orth skoedh!
Ott an arva dhiwettha,
deun warbarth gans meur a doeth -
avorow an poblow
'vynn kerdhes skoedh orth skoedh!
Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org