Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


GAELICO SCOZZESE / SCOTTISH GAELIC
[AN tINTERNATIONAL]

Músclaíg, a bhratainn na cruinne,
A dhíogha an ocrais, aire daoibh!
Tá an tuiscint ina buabhall buile,
Ag saighdeadh an duine chun malairt saoil.
De sheanré na ngeasróg déanam easair,
Ar na laincisí, músclaíg;
Sinne nach faic muid gheobhaimid gradam;
An seanreacht leagfar bunoscionn.

Is í an troid scoir í, a bhráithre,
Éirímis chun gnímh;
An tInternational
Snaidhm comhair an chine dhaonna.
Is í an troid scoir í, a bhráithre,
Éirímis chun gnímh;
An tInternational
A bheas mar chine daonna.
AN T-EADAR NÀISEANTACHAS

Èirich, sibhse a ta fo ainneart,
Èirich, prìosanaich an t-saoghal!
Cha sheas an t-eucoir seo gu siorraidh
Olc nan uachdarain is nam maor.
Cha sheas am brùidealachd seo fada,
Do na seann bhreugan cha toir sinn diù,
Nuair a bhriseas sinn gach slabhraidh aosda,
Bidh saoghal nas fheàrr a' tighinn dlùth!

Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.
Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.

Tha'n t-saoghal na oighreachd dhuinne uile
Chan e mhàin dhaibhsan os ar cionn
Is nuair a chì iad aonachadh nan daoine,
Cuir geall gun atharraich am fonn.
Leig seachad uile ur ainfhiosrachd,
Thig ionnanachd mu dheireadh thall.
Chan fhiach an t-soirbheachd neo saorsa,
Mur glac an sluagh a h-uile steall.

Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.
Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.

Chan iar sinn slànaighearan fuadain,
Chan iar sinn rìgh neo prionns' gun fheum,
Thug iad dhuinn gràinne, eagal agus sanntachd
Ach seasaidh sinne còmhla gu treun.
Cha sgair iad tuilleadh sinn le gràdhas-dùthcha,
Cha chog sinn tuilleadh ach airson sinn fhìn,
Cuiridh sinn stailc air dòigh am measg nan saighdear,
Màirdsidh gach fear ac' airson sìth.

Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.
Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.

Cia mheud a reamhraich air ar feòil-sa!
Cia mheud sgillinn a ghoid iad bhoinn?
Morair, manaidsear neo mèirle,
Mallaichte bidh iad uile cruinn!
Cuiridh sinn às de bhrùidealachd an t-saoghal-sa,
Saoraidh sinn tràillean obrach chruaidh
Togaidh sinn cruinne ùr air tobht' an t-seann fhear
Bidh anacheartas anns an uaigh.

Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.
Thig chàirdean is seas leinn,
Blàr mu dheireadh ri ar n-aghaidh,
Tha'n t-Eadar Nàiseantachas
Gar n-aonadh, fear is tè.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org