Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


CINESE CLASSICO (Wènyán) / CLASSICAL CHINESE (Wènyán)
intchinredarmya. Caratteri tradizionali
Traditional characters


起來飢寒交迫的奴隸,
起來全世界上的罪人!
滿腔的熱血已經沸騰,
作一最後的戰爭!
舊世界打他落花流水,
奴隸們起來起來!
莫要說我們一錢不值,
我們要做天下的主人!

(副歌)

這是最後的爭鬥,
團結起來到明天,
英特爾拉雄納爾
就一定要實現。
這是最後的爭鬥,
團結起來到明天,
英特爾納雄納爾
就一定要實現

(二)

從來沒有什麼救世主,
不是神仙也不是皇帝。
更不是那些英雄豪傑,
全靠自己救自己!
要殺盡那些强盜狗命,
就要有犧牲精神。
快快的當這爐火通紅,
趁火打鐵才能够成功!

(副歌)

(三)

誰是世界上的創造者?
只有我們勞苦的工農。
一切只歸生產者所有,
哪裡容得寄生虫!
我們的熱血流了多少,
只把那殘酷惡獸。
倘若是一旦殺滅盡了,
一輪紅日照遍五大洲!

(副歌)

b. Caratteri semplificati
Simplified Characters


起来饥寒交迫的奴隶,
起来全世界上的罪人!
满腔的热血已经沸腾,
作一最后的战争!
旧世界打他落花流水,
奴隶们起来起来!
莫要说我们一钱不值,
我们要做天下的主人!

(副歌)

这是最后的争斗,
团结起来到明天,
英特尔拉雄纳尔
就一定要实现。
这是最后的争斗,
团结起来到明天,
英特尔纳雄纳尔
就一定要实现。

(二)

从来没有什么救世主,
不是神仙也不是皇帝。
更不是那些英雄豪杰,
全靠自己救自己!
要杀尽那些强盗狗命,
就要有牺牲精神。
快快的当这炉火通红,
趁火打铁才能够成功!

(副歌)

(三)

谁是世界上的创造者?
只有我们劳苦的工农。
一切只归生产者所有,
哪里容得寄生虫!
我们的热血流了多少,
只把那残酷恶兽。
倘若是一旦杀灭尽了,
一轮红日照遍五大洲!

(副歌)

c. Trascrizione pinyin
Pinyin transcription


Qǐlái, jīhánjiāopò de núlì,
Qǐlái, quánshìjiè shàng de zuìrén!
Mǎnqiāng de rèxuè yǐjīng fèiténg,
Zuòyí zuìhòude zhànzhēng!
Jiù shìjiè dǎ tā luòhuāliúshuǐ,
Núlìmen, qǐlái, qǐlái!
Mò yào shuō wǒmen yìqiánbùzhí,
Wǒmen yào zuò tiānxià de zhǔrén.

(Fùgē)

Zhè shì zuìhòu de zhēngdòu,
Tuánjié qǐlái dào míngtiān,
Yīngtè'ěrlāxióngnà'ěr
Jiù yídìng yào shíxiàn.
Zhè shì zuìhòu de zhēngdòu,
Tuánjié qǐlái dào míngtiān,
Yīngtè'ěrnàxióngnà'ěr
Jiù yídìng yào shíxiàn.

(Èr)

Cónglái méiyǒu shénme jiùshìzhǔ,
Búshì shénxiān yĕ búshì huángdì.
Gèng búshì nàxiē yīngxióng háojié,
Quán kào zìjǐ jiù zìjǐ!
Yào shājìn nàxiē qiángdào gǒumìng,
Jiù yào yǒu xīshēng jīngshén.
Kuàikuài de dāngzhè lúhuǒ tōnghóng,
Chènhuǒdǎtiě cái nénggòu chénggōng!

(fùgē)

(Sān)

Shéi shì shìjièshàng de chuàngzàozhě?
Zhǐyǒu wǒmen láokǔ de gōngnóng.
Yíqiè zhǐ guī shēngchǎnzhě suǒyǒu,
Nǎlǐ róngde jìshēngchóng!
Wǒmen de rèxuè liúle duōshǎo,
Zhǐ bǎ nà cánkù èshòu.
Tǎngruòshì yídàn shāmiè jìnliǎo,
Yìlún hóngì zhào biàn wǔdàzhōu.

(fùgē)國際歌 [1]

起也,為人污辱咒罵者!
起也,天下飢寒之奴隸!
滿腔熱血沸騰,
拼死一戰決矣。
舊社會毀之徹底,
新社會造之光華。
莫道吾等一錢不值,
從今要普有天下。

(副歌)
此乃吾等之
最後決死爭,
同英德納雄納爾
人類方重興!
此乃吾等之
最後決死爭,
同英德納雄納爾
人類方重興!

非英雄,
非天皇老帝,
無人可解放吾等,
此事僅可靠吾等。
需掃盡萬重之壓迫,
爭取吾等之權利。
趁此洪爐火熱,
正好發憤錘礪。

(重覆副歌)
壓迫之國、空洞之法,
苛捐雜稅榨窮苦;
富人無務獨逍遙。
窮人之權僅空話,
吾等不堪受護佑下之沉淪。
平等需新法,
無無義務之權,
平等!亦無無權之義務!

(重覆副歌)
礦井及鐵路之帝王,
奇醜無比於神壇之上。
斯等搶奪勞動,
然更無所求?
於其箱篋之中,
勞動之創造一無所有!
斯等僅從剝削者之手中,
討回血債。

(重覆副歌)
国君欲以霢以迷吾等,
吾等需合而與暴君戰。
令士卒拒戰於軍中,
不為暴君戰。
若斯等堅持與吾等戰,
令吾等英勇犧牲;
斯等將知吾等之彈丸,
將射於吾等之將官。

(重覆副歌)
僅有偉大之勞動軍,
僅有吾世界之勞工,
有權以享大地;
何容寄生蟲!
霹靂聲巨雷忽震,
殘暴賊滅跡銷聲。
觀夫!光華萬丈,
照耀吾紅日一輪。
(重覆副歌)
[1] Guójìgē

qǐ yě, wéi rén wūrù zhòumà zhě!
Qǐ yě, tiānxià jīhán zhī núlì!
Mǎnqiāng rèxuèfèiténg,
pīnsǐ yī zhàn jué yǐ.
Jiù shèhuì huǐ zhī chèdǐ,
xīn shèhuì zào zhī guānghuá.
Mò dào wú děng yī qián bù zhí,
cóng jīn yào pǔ yǒu tiānxià.

(Fù gē)
cǐ nǎi wú děng zhī
zuìhòu juésǐ zhēng,
tóng yīng dé nà xióng nà ěr
rénlèi fāng zhòngxìng!
Cǐ nǎi wú děng zhī
zuìhòu juésǐ zhēng,
tóng yīng dé nà xióng nà ěr
rénlèi fāng zhòngxìng!

Fēi yīngxióng,
fēi tiānhuáng lǎo dì,
wúrén kě jiěfàng wú děng,
cǐ shì jǐn kěkào wú děng.
Xū sǎo jǐn wàn zhòng zhī yāpò,
zhēngqǔ wú děng zhī quánlì.
Chèn cǐ hónglú huǒrè,
zhènghǎo fāfèn chuí lì.

(Zhòng fù fù gē)
yāpò zhī guó, kōngdòng zhī fǎ,
kējuānzáshuì zhà qióngkǔ;
fù rén wú wù dú xiāoyáo.
Qióng rén zhī quán jǐn kōng huà,
wú děng bùkān shòu hùyòu xià zhī chénlún.
Píngděng xū xīnfǎ,
wú wú yìwù zhī quán,
píngděng! Yì wú wú quán zhī yìwù!

(Zhòng fù fù gē)
kuàngjǐng jí tiělù zhī dìwáng,
qí chǒu wúbǐ yú shén tán zhī shàng.
Sī děng qiǎngduó láodòng,
rán gēng wú suǒ qiú?
Yú qí xiāng qiè zhī zhōng,
láodòng zhī chuàngzào yīwúsuǒyǒu!
Sī děng jǐn cóng bōxuè zhě zhī shǒuzhōng,
tǎo huí xuèzhài.

(Zhòng fù fù gē)
guójūn yù yǐ mài yǐ mí wú děng,
wú děng xū hé ér yǔ bàojūn zhàn.
Lìng shìzú jù zhàn yú jūn zhōng,
bù wéi bàojūn zhàn.
Ruò sī děng jiānchí yǔ wú děng zhàn,
lìng wú děng yīngyǒng xīshēng;
sī děng jiāng zhī wú děng zhī dànwán,
jiāng shè yú wú děng zhī jiàng guān.

(Zhòng fù fù gē)
jǐn yǒu wěidà zhī láodòng jūn,
jǐn yǒu wú shìjiè zhī láogōng,
yǒu quán yǐ xiǎng dàdì;
hé róng jìshēng chóng!
Pīlì shēng jù léi hū zhèn,
cánbào zéi miè jì xiāo shēng.
Guān fū! Guānghuá wànzhàng,
zhàoyào wú hóng rì yīlún.
(Zhòng fù fù gē)


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org