Lingua   

L'Internationale

Eugène Pottier
Pagina della canzone con tutte le versioni


GAELICO IRLANDESE [1] / IRISH GAELIC [1]
DE YNTERNASJONALE

Oerein! Unmachtigen fan ierde,
Oerein! Wy binne't langer sêd,
En forset jim tsjin hwat oaren liede,
Mar kom har biwapene oer't mêd.
Dien binn' alle ûnderdrukkingtinzen,
Oerein nou, slaven fan't kaptael,
Wy woll' libje yn ús eigen grinzen
en brûke nou ús eigen tael.

Maten fan alle talen,
Yn de slach tsjin oerheit,
En foar d'Ynternasjonale
Yn solidariteit!
Maten fan alle talen,
Yn de slach tsjin oerheit,
En foar d'Ynternasjonale
Yn solidariteit!

De steat fordrukt, de wet es leagen,
De rikerts brûke it regear.
Sa wurdt ûnrjoocht stees ta rjocht forhege,
Earmoed waekst noch jimmer mear.
Wy binne't sêd nei oarmans wil to libjen,
Maten sjoch hoe't de striid oeral baernt.
Foar in takomst sill' wy nou stribje
Dy't de minske noch net aent.

Maten fan alle talen,
Yn de slach tsjin oerheit,
En foar d'Ynternasjonale
Yn solidariteit!
Maten fan alle talen,
Yn de slach tsjin oerheit,
En foar d'Ynternasjonale
Yn solidariteit!

Foar oarloch litt' wy ús net brûke,
Wy hawwe sels in oar bilang,
Wy kinn' sels ús eigen wein wol lûke
En de hearskers meitsje ús net bang.
Wy kinn' sels bitinke en kedize,
Wy ha't waskjen fan ús brein wol troch.
Wy sill' sels ús eigen maetskip kieze:
Fan de âlde hawwe wy ús nocht.

Maten fan alle talen,
Yn de slach tsjin oerheit,
En foar d'Ynternasjonale
Yn solidariteit!
Maten fan alle talen,
Yn de slach tsjin oerheit,
En foar d'Ynternasjonale
Yn solidariteit!

AN tIDIRNAISIÚNTA

Éirígí, a lucht ocrais, as bhur gcodladh!
Éirígí, a dhaoraithe na gainne!
Mar anois tá an réabhlóid ag tonnadh,
Is tá deireadh le ré na cainte!
Amach le bhur bpisreoga uile,
A sclábhaithe, éirígí! éirígí!
Athróm anois na sean-drochídí,
’S téanam i mbaol ar thóir na bua!

Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!
Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!

Nil trust ar bith againn i dtaoisigh
Na súil le slanaitheoir o neamh
's muid ag braith ar ar lamha féinig
Chun saol núa a bhaint amach!
Os muid a chruthaíos gach saibhreas,
Os muid a throideas gach cath
Aontaithe le chiele gan aon aighneas
Is againn a bheas an rath.

Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!
Anois, a chairde, tagaigí uile,
Tá an cogadh deiridh ar siúl!
Aontaíonn an tIdirnáisiúnta
An cine daonna go léir!Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org