Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


CARELIANO [1] / KARELIAN [1]
國際歌

曲:狄蓋特 ( 4/4 )
詞:鮑狄埃


群眾怒吼聲震裂壁壘,[1]
烈火般驅走黑夜,
連貫歷史的正義呼喊,
在今日也呼喚你。
新天地由我們一手創,
讓人民力量體現,
綑鎖與貧窮全部衝破,
流熱血為真理洗擦。

堅守這最後爭鬥,
緊緊結聚為明晨,
英特纳雄耐尔,
要實現在這裏。
堅守這最後爭鬥,
緊緊結聚為明天,
英特纳雄耐尔,
要實現在這裏。
INTERNACIONALAH

Novškua ruadajat i kevhät,
Ken viluo, nälgiä nähnün on.
Miän jogo veritilka kiehuv
I borčuh varoin valmis on.
Vanha ilma trudiečijoin kiällä
Pidäv ünnäh juvrdua pois,
Štobi ruadajin i kevhin viällä
Miän uvži ilma luadie vois.

Tämä šuvriin kaikkie tora
Nüt jo jälgimäne liev.
Internacionalah
Hiän trudiečijat viev.
Tämä šuvriin kaikkie tora
Nüt jo jälgimäne liev.
Internacionalah
Hiän trudiečijat viev.

Ni ken ei avta meilä piäššä:
Ni čuari, jumala, ni ken.
Vain vägi ruadajin i kevhin
Voiččov üksin luadie žen.
Štobi šordua buržuit iččien piäldä
I omat elot kiskuo šais,
Pidäv ahjoloissa pidiä tulda,
Štobi ravda jähtümäh ei jäis.

Tämä šuvriin kaikkie tora
Nüt jo jälgimäne liev.
Internacionalah
Hiän trudiečijat viev.
Tämä šuvriin kaikkie tora
Nüt jo jälgimäne liev.
Internacionalah
Hiän trudiečijat viev.

Vain niillä mua, ken ruadua šuaččov,
Ken omua vägie ijän möi.
A ei, ken muilla ruavot ruatto,
Ken muijen verdä ijän joi.
I konža šuvri ukon jürü
Hiän piälöin piällä jürähtäv,
Nin meilä varoin, kuin i ennen,
Päiväne šilloin čirahtav.

Tämä šuvriin kaikkie tora
Nüt jo jälgimäne liev.
Internacionalah
Kaikki trudiečijat viev.
Tämä šuvriin kaikkie tora
Nüt jo jälgimäne liev.
Internacionalah
Hiän trudiečijat viev.
[1] Kwàhn jung nouh hāau sēng jan liht bek léuih,
Liht fó bō kēui jáu hāak yeh,
Lìhn gun lihk sí dī jeng yih fū haam,
Joih gām yaht yáh fū fun néih.
Sān tīn deih yàuh ngóh mùhn yāt sáu chōng,
Yeuhng yàhn màhn lihk lèuhng táo yihn,
Kwán só yùh pàhn kùhng chyùhn bouh chūng po,
Làuh yiht hyut wàih jān léih sái chaat.

Gīn sáu jé jeui hauh chāang dau,
Gán gán git jeuih wàih mìhng sàhn,
Yīngtènàxióngnài'ěr
Yīu saht yihn joih jé léih.
Gīn sáu jé jeui hauh chāang dau,
Gán gán git jeuih wàih mìhng sàhn,
Yīngtènàxióngnài'ěr
Yīu saht yihn joih jé léih.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org