Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


ARMENO ORIENTALE / EAST ARMENIAN
ԻնտերնացիոնալInternaćional
  
Ելի՛ր, ում կյանքը անիծել է,Eli’r, owm kyanķə anicel ē,
Ով ճորտ է, մէրկ է և ստրուկ.Ov čort ē, mērk ē ů strowk.
Արդեն վառվում են մեր սրտերըArden vařvowm en mer srterə
Արդեն կռվի ենք մենք ձգտում:Arden křvi enķ menķ jgtowm:
Այս հին աշխարհը կփորենք մենքAys hin ašxarhə kþorenķ menķ
Մինչև հիմքերը, և հետոMinč́ů himķerə, ů heto
Մեր նոր աշխարհը կշինենք մենք,Mer nor ašxarhə kšinenķ menķ,
Ուր ո՛չ ստրուկ կա, ո՛չ դժգոհ:Owr o’č́ strowk ka, o’č́ džgoh:
  
Սա է վերջին կռիվը և պայքարը մեր մեծ:Sa ē verđin křivə ů payķarə mer mec:
Ինտերնացիոնալը աշխարհը կփրկե:Internaćionalə ašxarhə kþrke:
  
Սա է վերջին կռիվը և պայքարը մեր մեծ:Sa ē verđin křivə ů payķarə mer mec:
Ինտերնացիոնալը աշխարհը կփրկե:Internaćionalə ašxarhə kþrke:
  
Ոչ ոք չի տա մեր փրկությունը.Oč́ oķ č́i ta mer þrkowťyownə.
Ո՛չ խենթ հերոսը, ո՛չ առքան,O’č́ xenť herosə, o’č́ ařķan,
Մենք պետք է մեր ազատությունըMenķ petķ ē mer azatowťyownə
Կռենք ձեռքով մեր սեփական:Křenķ jeřķov mer seþakan:
Որպեսզի շուտ փշրենք մեր լուծըOrpeszi šowt þšrenķ mer lowcə
Եվ ետ խլենք ողջ հողը մեր,Ev et xlenķ ołđ hołə mer,
Խփենք մուրճերը, տանք մեր ուժը,Xþenķ mowrčerə, tanķ mer owžə,
Քանի երկաթը տաք է դեռ:Ķani erkaťə taķ ē deř:
  
Սա է վերջին կռիվը և պայքարը մեր մեծ:Sa ē verđin křivə ů payķarə mer mec:
Ինտերնացիոնալը աշխարհը կփրկե:Internaćionalə ašxarhə kþrke:
  
Սա է վերջին կռիվը և պայքարը մեր մեծ:Sa ē verđin křivə ů payķarə mer mec:
Ինտերնացիոնալը աշխարհը կփրկե:Internaćionalə ašxarhə kþrke:
  
Լոկ մենք՝ ճորտերս և բանվորներս,Lok menķ’ čorters ů banvorners,
Ունենք անխախտ մի իրավունք մի իրավունք՝Ownenķ anxaxt mi iravownķ mi iravownķ’
Ասել, որ հողը մե՛րն է, մե՛րն է,Asel, or hołə me’rn ē, me’rn ē,
Կորչի հարուստը թող տզրուկ:Korč́i harowstə ťoł tzrowk:
Եվ երբ պայթի մեծ փոթորիկը,Ev erb payťi mec þoťorikə,
Եվ կուշտ շները չքանան,Ev kowšt šnerə č́ķanan,
Նորից երկիրը և երկինքըNorić erkirə ů erkinķə
Մերն են և մերը կմնան:Mern en ů merə kmnan:
  
Սա է վերջին կռիվը և պայքարը մեր մեծ:Sa ē verđin křivə ů payķarə mer mec:
Ինտերնացիոնալը աշխարհը կփրկե:Internaćionalə ašxarhə kþrke:
  
Սա է վերջին կռիվը և պայքարը մեր մեծ:Sa ē verđin křivə ů payķarə mer mec:
Ինտերնացիոնալը աշխարհը կփրկե:Internaćionalə ašxarhə kþrke:


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org