Language   

L'Internationale

Eugène Pottier
Back to the song page with all the versions


GRECO ANTICO / ANCIENT GREEK
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ᾼΣΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣTÔN ERGATÔN HAĬSMA DIETHNES
ὑπὸ τoῦ Εὐγενείου Ποττιὲρ καὶ τoῦ Πέτρου Δεγείτηρ συμποιεθέν hypò toû Eugenéiou Pottiér kaì toû Pétrou Degéitēr sympoiethén
  
Στῆτε, τῆς γῆς ὦ ὑποταρτάριοι,Stête, tês gês ô hypotartárioi,
Στῆτε, τῆς πείνης ὦ ἐρέταιstête, tês péinēs ô erétai
Ἐν τῷ κρατῆρι βρέμει ὁ λόγοςen tôĭ kratêri brémei ho lógos
ἀφῖκται ἡ ἔκρηξις ἡ τελευταῖα.aphîktai hē ékrēxis hē teleutâia.
Τὸν παρελθόντα χρόνον χρῆ ἀφανῖσαιTòn parelthónta khrónon khrê aphanîsai
ὧ δούλων ὂχλοι στῆτε, στῆτεô doúlōn ókhloi stête, stête
Μεταθεμελιοῦται ὁ κόσμοςmetathemelioûtai ho kósmos
ἀντ’οὐδενὸς γενοῦμεν τὸ πᾶν.ant'oudenòs genoûmen tò pân.
  
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποιsynenôĭntai hoi anthrōpoi
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.synenôĭntai hoi anthrōpoi
  
Ύψίστοι οὑχ ὑπάρχουσι σωτῆρες,Hypsístoi oukh hypárkhousi sōtêres,
οὒτε θεοὶ οὒτε Καῖσαρ οὒτε δήμαρχοι,oúte theói oúte Kâisar oúte dēmarkhoi,
ὁ ἑργάτης ἑαυτὸν διασῳζέσθω,ho ergátes heautòn diasoĭzésthō,
πάντων σωτηρίαν έψηφισάμεθα.pántōn sōtērían epsēphisámetha.
Ἳν'ἀποδώσῃ τὴν λείαν ὁ κλέπτηςHín' apodōsēĭ tēn léian ho kléptēs
καὶ εἰς δεσμοτήριον ἀπαχθῇ,kài eis desmotērion apakhthêĭ,
χρή φυσητήρια ἐμφυσῆσαιkhrē physētēria emphysêsai
καὶ χαλκεύειν τὸν σίδηρον θερμόν.kài khalkéuein tòn sídēron thermón.
  
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποιsynenôĭntai hoi anthrōpoi
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.synenôĭntai hoi anthrōpoi
  
Χειροῦσιν oἱ ἂρχοντες, ταράττει ὁ νόμος,Kheiroûsin hoi árkhontes, taráttei ho nómos,
τιμήμασι φλεβοτομεῖται ὁ δυστυχής·timēmasi phlebotomêitai ho dystykhēs:
τoῦ πλουσίoυ oὐδέν ἐστι καθῆκον,toû plousíou oudén esti kathêkon,
ἀλλὰ πτωχοῖς τὰ δίκαια κενολογία·allà ptōkhôis tà díkaia kenología.
ἅλις ἐστιν ἡμῖν ἐπιτροπῆς·hális estin hēmîn epitropês:
ἄλλους νόμους ἀπαιτεῖ ἡ ἰσονομίαállous nómous apaitêi he isonomía
λέγουσα μέν οὐκ εἶναι δίκαια ἀκαθήκoνταlégousa mén ouk êinai díkaia akathēkonta
καθήκoντα δ'οὐκ εἶναι ἀδίκαιαkathēkonta d'ouk êinai adíkaia
  
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποιsynenôĭntai hoi anthrōpoi
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.synenôĭntai hoi anthrōpoi
  
Φοβεροὶ ἰδεῖν ἐν τῇ ἀποθεώσειPhoberói idêin en têĭ apotheōsei
oἱ μετάλλων καὶ σιδηροδρόμωνhoi metállōn kài sidērodrómōn
κύριοι, τὶ ἄλλο ἔπραττονkýrioi, tí állo épratton
ἤ τοῖς ἐργάταις ἐξέκλεπτον;ē tôis ergátais exéklepton?
ἐν τοῖς τοῦ τάγματος κιβωτοῖςen tôis toû tágmatos kibōtôis
φυλάττεται νῦν τὰ τοῦ λεώ·phyláttetai nŷn tà toû leō:
ἀλλ' ἔκρινε ὁ λεὼς ἀνταπόδοσινall'ékrine ho leōs antapódosin
πάντων ὧν οἱ ὠφείλεταιpántōn hôn hoi ōphéiletai.
  
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποιsynenôĭntai hoi anthrōpoi
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.synenôĭntai hoi anthrōpoi
  
Kαπνῷ ἐμέθυσκον ὑμᾶς οἱ βασιλεῖς!Kapnôĭ eméthyskon hymâs hoi basilêis!
Eἰρήνη ὑμῖν, τυράννοις πόλεμος!Eirēnē hymîn, tyránnois pólemos!
Ἀνακηρύξαντες στρατιαῖς ἀπεργασίανAnakērýxantes stratiâis apergasían
τὰ ὄπλα καταθώμεθα, τὴν τάξιν λύσωμεν!tà hópla katathōmetha, tēn táxin lýsōmen!
Ἐὰν διισχυρίσωνται οὗτοι οἱ ἀνθρωποφάγοιEàn diiskhyrísōntai hoûtoi hoi anthrōpophágoi
ἀνηρωίζειν ἡμᾶς, ταχέως μαθήσονταιanērōízein hymâs, takhéōs mathēsontai
τὰ πυροβόλα εἶναι ἡμῶν στρατηγοῖς!tà pyrobóla êinai hēmôn stratēgôis!
  
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποιsynenôĭntai hoi anthrōpoi
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.synenôĭntai hoi anthrōpoi
  
Ἐργάται, ἀγροικοί ἐσμεν ἡμεῖςErgátai, agroikói esmen hēmêis
τῶν ἐργατῶν μεγάλη στάσις!tôn ergatôn megálē stásis!
Tοῖς ἀνθρώποις ἡ γῆ μόνον προσήκει,Tôis anthrōpois he gê mónon prosēkei,
καὶ σκευαγωγήσεται ὁ ῥᾴθυμος!kài skeuagōgēsetai ho rháĭthymos!
Πόσον τρέφονται ἡμῶν τῇ σαρκί,Póson tréphontai hēmôn têĭ sarkí,
ἀλλ'ἤν οἱ κόρακες καὶ γῦπεςall'ēn kórakes kài gŷpes
μίας ἡμέρας ἀφανισθῶσιν,mías hēméras aphanisthôsin,
ἀστράψει ὁ ἥλιος εἰς αἰεί!astrápsei ho hēlios eis aiéi!
  
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποιsynenôĭntai hoi anthrōpoi
Εἰς τὸν τελευταῖον ἀγῶναEis tòn teleutâion agôna
συνενοῦμεθ’ ὥστ’αὔριονsynenoûmeth' hōst' áurion
τῷ ᾍσματι τῷ Διεθνεῖtôĭ Háĭsmati tôĭ Diethnêi
συνενῷνται οἱ ἀνθρώποι.synenôĭntai hoi anthrōpoi.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org